ZÁSADY HOSPODÁRENIA A NAKLADANIA S MAJETKOM OBCE

Od 1. novembra   2023 bude  účinný zákon č. 137/2023 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.


Z pohľadu každej obce je nevyhnutné zásadným spôsobom dopracovať a zmeniť svoje „Zásady hospodárenia s majetkom obce“ a prípadne aj ďalšie normatívne predpisy, ak by boli v rozpore s hore uvedenou novelizáciou.


Ponúkame vzor „Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce...“  • spracovaný vhodne a výhodne pre obec/mesto

  • komplexnosť prístupu a obsahu

  • zohľadňuje aktuálne metodické usmernenia a tiež judikatúru súdov

  • dáva efektívne návody na „odstraňovanie“ rozporov medzi orgánmi obce (obecné zastupiteľstvo a starosta)

  • zohľadňuje posledné novelizácie právnych predpisov


Uvedený elektronický vzor získate aj zakúpením:  • jednodňového vzdelávania na tému zásady hospodárenia s majetkom obce alebo

  • viacdňového vzdelávania v Tatrách od 07. - 09.11.2023.


48,00 €

Potrebujete poradiť?

Pre Viac informácii o produktoch a službách nás neváhajte kontaktovať:

Popis produktu
Detaily

Úvodné ustanovenia
Prvá časť - majetok obce
Druhá časť - prebytočný a neupotrebiteľný majetok obce
Tretia časť - vymedzenie kompetencií orgánov obce a zamestnancov obce pri realizácii majetkovoprávnych úkonov
Štvrtá časť - správa majetku obce
Piata časť - nadobúdanie majetku / vecí do vlastníctva obce
Šiesta časť - prevody vlastníctva obce z majetku obce
Siedma časť - nájom majetku obce
Osma časť - výpožička majetku obce
Deviata časť - pohľadávky a iné majetkové práva obce
Desiata časť - nakladanie s cennými papiermi
Jedenásta časť - vklady majetku obce
Dvanásta časť - nakladanie s majetkom štátu, ktorý užíva obec
Trinásta časť - nakladanie s koncesným majetkom a spoločný podnik
Spoločné a záverečné ustanovenia

Zapracované všetky zmeny vykonané zákonom č. 173/2023 s účinnosťou od 01.11.2023.

Vzor vo formáte word - docx - postačuje doplniť údaje.

Recenzie
Napíšte vlastnú recenziu
Recenzujete: ZÁSADY HOSPODÁRENIA A NAKLADANIA S MAJETKOM OBCE
Možno Vas zaujme aj nasledujúci produkt