ZAMESTNANECKÉ (pracovné) VZŤAHY PRE OBCE

0,00 €

Potrebujete poradiť?

Pre Viac informácii o produktoch a službách nás neváhajte kontaktovať:

Popis produktu
Detaily

Obsahom tohto CD „KOMPETENCIE OBCE“ je:

1. Vnútroorganizačné záležitosti zamestnávateľa
1.1. Normatívne
1.1.1. Pracovný poriadok
1.1.2. Pracovný poriadok pedagogických a odborných zamestnancov – škola alebo školské zariadenie (preddavkový útvar)
1.1.3. Pracovný poriadok zamestnancov materskej školy (preddavkový útvar)
1.1.4. Poriadok odmeňovania podľa zák. č.553/2003 Z. z.
1.1.5. Poriadok odmeňovania podľa Zákonníka práce
1.1.6. Zásady výberového konania
1.1.7. Organizačná schéma obecného úradu
1.2. Individuálne
1.2.1. Menovací dekrét – všeobecný vzor
1.2.2. Menovací dekrét – prednosta obecného úradu
1.2.3. Dočasné poverenie – všeobecne
1.2.4. Dočasné poverenie – prednosta obecného úradu
1.2.5. Poverenie (na vykonávanie právnych úkonov)
1.2.6. Poverenie zamestnanca – daňové konanie
1.2.7. Poverenie zamestnanca – správne konanie
1.2.8. Upozornenie (kto bol poverený vykonávať práv. úkony)
1.2.9. Osvedčenie o voľbe
1.2.10. Osvedčenie o vymenovaní
1.2.11. Preukaz zamestnanca obce
1.2.12. Oznámenie o výške a zložení funkčného platu
1.2.13. Oznámenie o výške a zložení funkčného platu (pri preradení do inej platovej triedy)
1.2.14. Návrh na poskytnutie odmeny
1.2.15. Výkon inej zárobkovej činnosti
1.2.16. Odvolanie zákazu výkonu inej zárobkovej činnosti
1.2.17. Krátenie dovolenky
1.2.18. Ponuka inej vhodnej práce
1.2.19. Upozornenie na porušovanie pracovnej disciplíny
1.2.20. Výzva na odstránenie neuspokojivých pracovných výsledkov
1.2.21. Rozhodnutie starostu – znižovanie stavu
1.2.22. Oznámenie o trvaní na výkone práce
1.2.23. Výzva na dokladovanie majetku
1.2.24. Poskytnutie iných informácií – žiadosť
1.2.25. Záznam (sťažnosť zo strany zamestnanca)
1.2.26. Vybavenie sťažnosti – odpoveď
1.2.27. Pokyn starostu k zverejňovaniu povinne zverejňovaných zmlúv
1.3. Ostatné
1.3.1. Personálny spis
1.3.2. Náležitosti personálneho spisu
1.3.3. Vyhlásenie - spracovanie bez súhlasu
1.3.4. Záznam o oboznámení sa so zásadami bezpečnosti ....
1.3.5. Záznam zo školenia novoprijatých zamestnancov
1.3.6. Prehlásenie o oboznámení sa s vnútornou legislatívou a právnymi predpismi obce
1.3.7. Záznam o porušení pracovnej disciplíny
1.3.8. Oznámenie o rozvrhnutí pracovného času
1.3.9. Plán čerpania dovoleniek
1.3.10. Vyplatenie ...... – oznámenie
1.3.11. Predbežné stanovisko
1.3.12. Pracovná náplň zamestnanca – informácie
1.3.13. Súhlas so spracovaním osobných údajov
1.3.14. Súhlas zamestnanca na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami
1.3.15. Informácie o voľných pracovných miestach
1.3.16. Záznam o odovzdaní a prevzatí pracovnej funkcie
1.3.17. Potvrdenie o zamestnaní
1.3.18. Pracovný posudok
1.3.19.Evidencia
1.3.20. Prechod práv a povinností
1.3.21. Záznam o poučení osôb
1.3.22. Záznam o poučení oprávnených osôb – mlčanlivosť
1.3.23. Záznam o určení navrhovanej osoby
1.3.24. Vyhlásenie mlčanlivosti
1.3.25. Oznámenie o zavedení pružného pracovného času

2. Pracovnoprávne vzťahy
2.1. Predzmluvné vzťahy
2.1.1. Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
2.2. Pracovná zmluva
2.2.1. Pracovná zmluva pre zamestnanca podľa Zákonníka práce
2.2.2. Pracovná zmluva pre zamestnanca vykonávajúceho práce vo verejnom záujme
2.2.3. Pracovná zmluva – štatutár
2.2.4. Potvrdenie (o prevzatí prac. zmluvy)
2.2.5. Dohoda o zmene pracovnej zmluvy - všeobecná
2.2.6. Dohoda – zmena pracovného zaradenia zamestnanca
2.2.7. Dohoda – zmena pracovnej zmluvy – motorové vozidlo
2.2.8. Úradný záznam (preradenie zamestnanca)
2.2.9. Preradenie na inú prácu
2.2.10. Výzva na predloženie výpisu z registra trestov
2.2.11. Splnenie osobitného kvalifikačného predpokladu
2.2.12. Dohoda o zvýšení kvalifikácie
2.2.13. Pracovná náplň zamestnanca
2.2.14. Dohoda o zmene pracovnej zmluvy - ochrana osobných údajov - nesúhlas
2.2.15. Poverenie na výkon dohľadu nad ochranou osobných údajov
2.2.16. Dohoda o zmene pracovnej zmluvy - výkon dohľadu - ochrana osobných údajov
2.2.17. Pracovná náplň zamestnanca - doplnenie výkonu dohľadu
2.3. Dohody
2.3.1. Dohoda o vykonaní práce
2.3.2. Dohoda o pracovnej činnosti
2.3.3. Dohoda o brigádnickej práci študenta
2.3.4. Odstúpenie od dohody o vykonaní práce
2.3.5. Výpoveď dohody
2.4. Skončenie pracovného pomeru
2.4.1. Dohoda o skončení pracovného pomeru
2.4.1.1. Dohoda o skončení pracovného pomeru
2.4.1.2. Skončenie pracovného pomeru - oznámenie
2.4.1.3. Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe - oznámenie
2.4.1.4. Potvrdenie o skončení pracovného pomeru
2.4.2. Výpoveď
2.4.2.1. Rozviazanie prac. pomeru výpoveďou - zrušenie funkcie
2.4.2.2. Rozviazanie pracovného pomeru výpoveďou – závažné porušenie pracovnej disciplíny
2.4.2.3. Rozviazanie pracovného pomeru výpoveďou - opakované porušenie pracovnej disciplíny
2.4.2.4. Rozviazanie pracovného pomeru výpoveďou členovi odborového orgánu – zrušenie funkcie
2.4.2.5. Rozviazanie pracovného pomeru výpoveďou členovi odborového orgánu – závažné porušenie pracovnej disciplíny
2.4.2.6. Rozviazanie pracovného pomeru výpoveďou členovi odborového orgánu – opakované porušenie pracovnej disciplíny
2.4.2.7. Žiadosť o predchádzajúci súhlas k výpovedi – Úrad práce...
2.4.2.8. Žiadosť o súhlas s výpoveďou zástupcami zamestnancov
2.4.2.9. Záznam (porušovanie pracovnej disciplíny)
2.4.2.10. Upozornenie na porušovanie pracovnej disciplíny
2.4.2.11. Výzva na odstránenie neuspokojivých pracovných výsledkov
2.4.2.12. Rozhodnutie starostu – znižovanie stavu
2.4.2.13. Ponuka inej vhodnej práce
2.4.2.14. Odvolanie výpovede
2.4.2.15. Odvolanie výpovede – súhlas
2.4.3. Okamžité skončenie pracovného pomeru
2.4.3.1. Okamžité skončenie pracovného pomeru
2.4.3.2. Okamžité skončenie pracovného pomeru s členom odborového orgánu
2.4.3.3. Žaloba o neplatnosť okamžitého skončenia prac. pomeru ....

3. náhrada škody
3.1. Hmotná zodpovednosť
3.1.1. Dohoda o hmotnej zodpovednosti
3.1.2. Potvrdenie – prevzatie pracovných pomôcok
3.2. Náhrada škody
3.2.1. Určenie náhrady škody
3.3. Zabezpečovanie záväzkov
3.3.1. Dohoda o zrážkach zo mzdy
3.3.2. Oznámenie o zrážkach zo mzdy
3.3.3. Vyhlásenie ručiteľa
3.3.4. Záložná zmluva
3.3.5. Dohoda o sporných nárokoch
3.3.6. Uznanie dlhu

4. Kolektívne pracovnoprávne vzťahy
4.1. Pozvánka (na stretnutie so starostom obce)
4.2. Žiadosť o vyjadrenie (zamestnancov k rozhodnutiam)
4.3. Žiadosť o súhlas s výpoveďou zástupcami zamestnancov
4.4. Záznam s rokovania so zástupcami zamestnancov
4.5. Žiadosť o súhlas zástupcov zamestnancov – pracovný čas
4.6. Žiadosť o súhlas zástupcov zamestnancov – pracovný poriadok
4.7. Informácia o pracovných miestach zástupcom zamestnancov
4.8. Výzva na prerokovanie so zástupcami zamestnancov
4.9. Prechod práv a povinností
4.10. Záznam o prerokovaní kontrolného mechanizmu
4.11. Informovanie zamestnancov o kontrolnom mechanizme
4.12. Upozornenie podľa § 13 ods. 4

Recenzie
Napíšte vlastnú recenziu
Recenzujete: ZAMESTNANECKÉ (pracovné) VZŤAHY PRE OBCE