ZÁKON O SŤAŽNOSTIACH


(podrobný komentár s rozsiahlou judikatúrou)


Autori: 
doc. JUDr. Jozef Sotolář, PhD.
JUDr. Martin Sotolář


2. doplnené a prepracované vydanie


ISBN: 978-80-89446-76-6
rok vydania: 2017
počet strán: 216
typ publikácie: komentár
právny stav: znenie vrátane zák. č. 94/2017 Z.z.


Na stiahnutie

19,90 €

Potrebujete poradiť?

Pre Viac informácii o produktoch a službách nás neváhajte kontaktovať:

Popis produktu
Detaily

Právna úprava sťažnostného práva na území Slovenska je veľmi dôležitá a nanajvýš aktuálna, o čom svedčí aj veľký počet sťažností prijímaných orgánmi verejnej moci. Zákonná úprava možnosti obracať sa na orgány verejnej správy prostredníctvom sťažností sa dotýka širokej verejnosti.

Národná rada Slovenskej republiky prijala s účinnosťou od 1. februára 2010 zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach. Zákon o sťažnostiach je právny predpis, ktorý v súlade s ustanovením článku 46 Ústavy SR zabezpečuje účinnú ochranu individuálnych práv fyzických osôb a právnických osôb, porušovaných alebo ohrozovaných činnosťou alebo nečinnosťou orgánov verejnej správy alebo iného orgánu Slovenskej republiky.

Komentár praktickým, úplne zrozumiteľným a prehľadným spôsobom vysvetľuje všetky dôležité a podstatné stránky fungovania a rozhodovania obce vo veciach sťažnostného práva hmotného i procesného. Venuje sa podrobne (všetko na podklade paragrafového znenia, dôvodovej správy k zákonu a judikatúry súdov):
- podávaniu sťažností (od procesných možností – odloženie, anonymné sťažnosti, utajenie totožnosti, príslušnosť na vybavenie až po rozhodovanie),
- lehotám na vybavenie sťažnosti a v tomto kontexte inštitútu súčinnosti a spolupráce,
- prešetrovaniu sťažností – od zistení, cez zápisnicu o prešetrení až po oznámenie výsledku prešetrenia sťažnosti,
- kontrolným mechanizmom na úseku sťažnostného práva.

Komentár obsahuje judikatúru súdov viažucu sa k problematike sťažností (a tam kde je to potrebné i petícií).

Obsahuje tiež množstvo odporúčaní pre praktickú činnosť, konkrétne odpovede na problémy praxe.

Recenzie
Napíšte vlastnú recenziu
Recenzujete: ZÁKON O SŤAŽNOSTIACH