Nový

ZÁKAZ ZASTAVENIA A STÁTIA PREJEDNÁVANÉ OBCOU A OBECNOU POLÍCIOU


144,00 €

Potrebujete poradiť?

Pre Viac informácii o produktoch a službách nás neváhajte kontaktovať:

Popis produktu
Detaily

Od 1. mája 2021 nadobudol účinnosť zákon č. 146/2021 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. Podľa dôvodovej správy k tomuto zákonu: „Cieľom návrhu je rozšírenie kompetencií obcí realizovať porušenia pravidiel cestnej premávky na úseku zastavenia a státia vozidiel v rámci tzv. objektívnej zodpovednosti držiteľa vozidla.

Zákon zakladá právnu povinnosť pre obce a obecné polície ukladať pokuty / sankcie v prípade zistenia porušení na úseku zákazu zastavenia a státia na území obce.

 

Práve s ohľadom na snahu o praktické riešenia tohto špecifického – ale zároveň z pohľadu verejnosti citlivo vnímaného - právneho predpisu  sme pre Vás  v y t v o r i l i

 

u c e l e n ý    k o m p l e x n ý   s ú b o r

praktických a ihneď upotrebiteľných vzorov, ktoré  m u s í   m a ť  obec /mesto/ a zároveň ho  t r e b a     a p l i k o v a ť    aj na postup obecnej polície,

 

A práve s  pomocou ponúkaných vzorov obce a obecné polície získajú istotu, že ich postupy a úkony budú plne zodpovedať novým podmienkam a právnym pravidlám. Získavajú tak vysoko efektívny nástroj, ktorý bude zabezpečovať  súladnosť a právnu istotu realizovaných úkonov a činností. Súbor  je vytvorený tak, že dôsledne a detailne rešpektuje text zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov – a to práve za účelom ľahkej orientácie a používania jednotlivých vzorov a odporúčaní v praxi.

Komplikovanosť postupov v konaní a komplikovanosť jednotlivých úkonov – „prelínanie“ konania o správnom delikte a konania podľa osobitných predpisov, prerušenie konania a opätovné pokračovanie v konaní (vo väzbe na postavenie držiteľa vozidla na strane jednej a vodiča motorového vozidla na strane druhej) znamená nevyhnutnosť dostatočných vedomostí. Ako jediní na Slovensku predkladáme komplexnú príručku a praktický návod, ktorá zásadným spôsobom uľahčuje obciam a obecným políciám prácu v oblasti aplikácie tohto právneho predpisu a tiež súvisiacich právnych predpisov.

Súbor na CD  obsahuje:

01 – PREZENTÁCIA

 1. Prezentácia – správne delikty – parkovanie v obci

 02 – OBECNÁ POLÍCIA

 1. VZN o obecnej polícii
 2. VZN  o určení výstrojných súčiastok príslušníkov obecnej polície
 3. Zmluva o spoločnej obecnej polícii
 4. Splnomocnenie – spoločná obecná polícia
 5. Organizačný poriadok obecnej polície

 03 – NORMATÍVNE REGULOVANIE – VZN

 1. VZN o parkovaní na miestnych cestách – prevádzkuje obec resp. jej právnická osoba
 2. VZN o parkovaní na miestnych cestách – prevádzkuje iná poverená právnická osoba
 3. VZN o obmedzení užívania miestnych ciest a verejných priestranstiev
 4. Parkovanie v obci - STN

 04 – VŠEOBECNÉ VZORY

 1. Spis obce – elektronický spisový obal
 2. Spis obecnej polície – elektronický spisový obal
 3. Písomné poverenie zamestnanca
 4. Evidencia priestupkov
 5. Oznámenie správneho deliktu – evidencia

 05 – KONANIE

 1. Úradný záznam – obec
 2. Úradný záznam – obecná polícia
 3. Výzva na súčinnosť
 4. Záznam – zistený držiteľ
 5. Záznam – nezistený držiteľ
 6. Záznam – zistená totožnosť vodiča
 7. Zistená totožnosť – odstúpenie
 8. Záznam o odložení – písm. a)
 9. Záznam o odložení – písm. b)
 10. Záznam o odložení – písm. c)
 11. Záznam o odložení – písm. d)
 12. Záznam o odložení – písm. e)
 13. Záznam o odložení – písm. f)
 14. Záznam o odložení – písm. g)
 15. Rozkaz o uložení pokuty – obec
 16. Rozkaz o uložení pokuty – obecná polícia
 17. Záznam - doručenie
 18. Upovedomenie – odmietnutie odporu
 19. Rozhodnutie – zastavenie konania
 20. Rozhodnutie – prerušenie konania
 21. Úradný záznam – právoplatnosť
 22. Rozhodnutie o uložení pokuty – obec
 23. Rozhodnutie o uložení pokuty – obecná polícia

 06 - VÝKON ROZHODNUTIA

 1. Oznámenie o začatí konania
 2. Výzva na súčinnosť
 3. Rozhodnutie o odklade
 4. Rozhodnutie o upustení
 5. Rozhodnutie o námietkach
 6. Výkon rozhodnutia – zrážky zo mzdy
 7. Oznámenie právoplatnosti platiteľovi mzdy
 8. Výkon rozhodnutia prikázaním pohľadávky z účtu
 9. Oznámenie peňažnému ústavu

 

Vzory postačuje doplniť údajmi tej ktorej obce, resp. mesta  a prispôsobiť reálnej právnej situácii. Je určená na opakované používanie a postupné schválenie.

 

Recenzie
Napíšte vlastnú recenziu
Recenzujete: ZÁKAZ ZASTAVENIA A STÁTIA PREJEDNÁVANÉ OBCOU A OBECNOU POLÍCIOU