Nový-33.33%

ZÁKAZ ZASTAVENIA A STÁTIA PREJEDNÁVANÉ OBCOU A OBECNOU POLÍCIOUK odberu od 26.07.2021 - uvádzacia zvýhodnená cena !

Ukončenie predpredaja - 15.08.2021
Bežná cea: 144,00 €

Špeciálna cena 96,00 €

Potrebujete poradiť?

Pre Viac informácii o produktoch a službách nás neváhajte kontaktovať:

Popis produktu
Detaily

Od 1. mája 2021 nadobudol účinnosť zákon č. 146/2021 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. Podľa dôvodovej správy k tomuto zákonu: „Cieľom návrhu je rozšírenie kompetencií obcí realizovať porušenia pravidiel cestnej premávky na úseku zastavenia a státia vozidiel v rámci tzv. objektívnej zodpovednosti držiteľa vozidla.

Zákon zakladá právnu povinnosť pre obce a obecné polície ukladať pokuty / sankcie v prípade zistenia porušení na úseku zákazu zastavenia a státia na území obce.

 

Práve s ohľadom na snahu o praktické riešenia tohto špecifického – ale zároveň z pohľadu verejnosti citlivo vnímaného - právneho predpisu  sme pre Vás  v y t v o r i l i

 

u c e l e n ý    k o m p l e x n ý   s ú b o r

praktických a ihneď upotrebiteľných vzorov, ktoré  m u s í   m a ť  obec /mesto/ a zároveň ho  t r e b a     a p l i k o v a ť    aj na postup obecnej polície,

 

A práve s  pomocou ponúkaných vzorov obce a obecné polície získajú istotu, že ich postupy a úkony budú plne zodpovedať novým podmienkam a právnym pravidlám. Získavajú tak vysoko efektívny nástroj, ktorý bude zabezpečovať  súladnosť a právnu istotu realizovaných úkonov a činností. Súbor  je vytvorený tak, že dôsledne a detailne rešpektuje text zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov – a to práve za účelom ľahkej orientácie a používania jednotlivých vzorov a odporúčaní v praxi.

Komplikovanosť postupov v konaní a komplikovanosť jednotlivých úkonov – „prelínanie“ konania o správnom delikte a konania podľa osobitných predpisov, prerušenie konania a opätovné pokračovanie v konaní (vo väzbe na postavenie držiteľa vozidla na strane jednej a vodiča motorového vozidla na strane druhej) znamená nevyhnutnosť dostatočných vedomostí. Ako jediní na Slovensku predkladáme komplexnú príručku a praktický návod, ktorá zásadným spôsobom uľahčuje obciam a obecným políciám prácu v oblasti aplikácie tohto právneho predpisu a tiež súvisiacich právnych predpisov.

Súbor na CD  obsahuje:

1./   všeobecné vzory - podrobná a detailná názorná prezentácia konkrétnych postupov obce s prehľadnými schémami a grafmi, poverenia pre zamestnancov obce, zmeny a doplnenia VZN obce o obecnej polícii, VZN o (dočasnom) parkovaní, projekt dopravného značenia v obci, technická evidencia ciest, ...

2./   zmluva o spoločnej obecnej polícii a doplnenie možností podľa novely zákona, špecifikácia rozsahu úloh, splnomocnenie pre obecných policajtov, ďalšie súvisiace vzory podaní a postupov obcí zúčastnených na zmluve, ...

3./   zákonné predpoklady na realizáciu prejednávania zákazu zastavenia a státia na území obce - od prehľadných postupov až po jednotlivé konkrétne návody vo vzoroch – úradné záznamy a zistenia, postupy - záznamy o obsluhe technických zariadení na zaznamenávanie dôkazov, oznámenie protiprávnej činnosti, žiadosť o súčinnosť, podnety,...

4./   vzor spisu a vedenie elektronického spisu, zásady vedenia spisovej agendy, ...

5./   vzory pre správny orgán – obec a obecnú políciu – 3 základné skupiny  (vykonávanie prostredníctvom poverených zamestnancov, ktorí nie sú príslušníkmi obecnej polície, vykonávanie prostredníctvom obecnej polície alebo spoločnej obecnej polície, alebo môžu jednotlivé úkony správneho konania vykonávať zamestnanci obce a príslušníci obecnej polície kombinovane) – všetky potrebné vzory: určenie rozsahu poverenia, určenie  rozsahu splnomocnenia, výkon agendy v prepojení na náplň práce, ...)

6./   konanie o správnom delikte – konkrétne vzory podaní a rozhodnutí (odloženie veci, zastavenie konania, prerušenie konania, opätovné pokračovanie v konaní, návody na riešenie postupov zo strany obce, ...

7./   vzory rozhodnutí – s ohľadom na judikatúru súdov - rozkaz o uložení sankcie, rozhodnutie o uložení pokuty, vzorové sankčné rozhodnutie, ... – konkrétne postupy a vzory, vrátane zákonných poučení,...

8./  ostatné vzory (evidenčné povinnosti, ...)

Vzory postačuje doplniť údajmi tej ktorej obce, resp. mesta  a prispôsobiť reálnej právnej situácii. Je určená na opakované používanie a postupné schválenie.

 

Recenzie
Napíšte vlastnú recenziu
Recenzujete: ZÁKAZ ZASTAVENIA A STÁTIA PREJEDNÁVANÉ OBCOU A OBECNOU POLÍCIOU