Vzdelávanie

Pripravili sme systém priebežného vzdelávania, ktorá svojím celoslovenským i regionálnym zásahom, aktuálnosťou a rozsahom umožní sústavné vzdelávanie všetkých funkcionárov a zamestnancov samospráv, ako aj ďalších záujemcov o samosprávu.

Realizáciou tohto systému vzdelávania dôjde k prepojeniu stanovenia základných kvalifikačných predpokladov pre výkon funkcie v samospráve s priebežným vzdelávaním k aktuálnym témam. Prichádzame s dlhodobo praxou osvedčeným spôsobom vzdelávania vedeným špecialistami na samosprávu, ktorí sa v tejto odbornej oblasti pohybujú dlhodobo a podieľajú sa nielen na praktickej a poradenskej činnosti, ale pôsobia i v teoretickej oblasti. Rovnako tak je výhodou kvalita lektorského zboru a spôsob vedenia konzultácií – tým sa realizujú vzdelávacie aktivity na vysokej úrovni.

Odborné konzultácie sú vedené interaktívnym spôsobom s možnosťou priameho zapojenia do výkladu formou otázok a jednotlivé témy /oblasti/ sú demonštrované na početných a konkrétnych príkladoch z praxe a tiež na aktuálnej judikatúre súdov (nie teória a teoretické výklady – ale praktické rozbory a konkrétne návody na riešenia s dostatočným priestorom na konzultácie). Poskytujeme viac druhov vzdelávaní.