VEREJNÉ OBSTARÁVANIE PRE OBCE

0,00 €

Potrebujete poradiť?

Pre Viac informácii o produktoch a službách nás neváhajte kontaktovať:

Popis produktu
Detaily

Obce a mestá musia zapracovať do svojej legislatívy a zároveň do praxe množstvo postupov a doplniť všetky svoje normy a predpisy tak, aby zodpovedali aktuálnej právnej úprave.

A práve s  pomocou ponúkaných vzorov obce a mestá získajú istotu, že ich postupy a úkony budú plne zodpovedať novým podmienkam a právnym pravidlám. Získavajú tak vysoko efektívny nástroj, ktorý bude zabezpečovať  súladnosť a právnu istotu realizovaných úkonov a činností. Súbor  je vytvorený tak, že dôsledne a detailne kopíruje  text  zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní  v znení neskorších predpisov  – a to práve za účelom ľahkej orientácie a používania jednotlivých vzorov a odporúčaní v praxi.

Ako jediní na Slovensku predkladáme komplexnú príručku a praktický návod, ktorá zásadným spôsobom uľahčuje obciam a mestám prácu v oblasti verejného obstarávania pre špecifickú skupinu obcí a miest a ich organizácií (príklady z praxe o zodpovednosti a vymáhaní neoprávnene použitých zdrojov a postupov verejného obstarávania svedčia o nevyhnutnej potrebe dôslednejšej orientácie obce v tejto zložitej a náročnej problematike).

Sú tu obsiahnuté všetky potrebné vzory a schémy využiteľné v procese využívania jednotlivých režimov verejného obstarávania – od normatívnych až po individuálne  a končiac kontrolou (revíznymi postupmi. Pritom netreba zabúdať, že uvedené postupy sa vzťahujú aj na subjekty pôsobiace v rámci obce – rozpočtové organizácie, základné školy, materské školy a pod.

Súbor obsahuje tieto základné časti:

  • základné schémy a prepojenia (od prehľadných postupov až po náležitosti webovej stránky v oblasti verejného obstarávania)
  • schémy a postupy obce (od výnimiek cez hospodársku súťaž až po limity a základné princípy – tzv. univerzálne a špecifické hľadiská v procese verejného obstarávania)
  • základné pravidlá a postupy vo verejnom obstarávaní (všetky potrebné vzory a schémy, finančné limity, revízne postupy, ...)
  • vzory a podania (vzory žiadostí, kalkulácie, úradné záznamy, vzorové písomné dokumenty k jednotlivým formám verejného obstarávania, upozornenia, minimálne náležitosti spisu a spôsob jeho evidencie, ..)
  • odporúčané smernice a pokyny obce – starosta obce a regulatívy obecného zastupiteľstva (vzorové smernice, záznamy z prieskumu trhu, výzvy, komisie obce – konkrétne postupy a vzory, vrátane zákonných poučení,...) 
  • ostatné vzory (profil verejného obstarávateľa, súhrnná správa, odôvodnenia – výberu a spôsobu, ...)
  • praktické postupy pri realizácii úkonov podľa § 9 ods. 9 zákona a postupy pri realizácii tzv. „prieskumu trhu“
  • vzory – obsahujú detailne prepracované – pre obce výhodné – vzory úkonov, žiadostí, zmlúv, podaní, žiadostí a tiež riešenia a návody, odporúčania pre praktickú činnosť obcí,  a pod.

Vzory postačuje doplniť údajmi tej ktorej obce, resp. mesta  a prispôsobiť reálnej právnej situácii.

Obsahom tohto CD „KOMPETENCIE OBCE“ je:

1. Základné vzory
1.1 Smernice a pokyny obce
1.1.1. Smernica pre verejné obstarávanie
1.1.2. Smernica na výkon finančnej kontroly 357- 2001
1.1.3. Potvrdenie o vykonaní základnej finančnej kontroly - § 7
1.1.4. Uznesenie OZ – určenie osoby na výkon základnej finančnej kontroly
1.1.5. Upovedomenie – zriaďovateľom
1.1.6. Upovedomenie – zakladateľom
1.1.7. Upovedomenie – preddavkové útvary obce
1.2. Vzory v oblasti pracovnoprávnych vzťahov
1.2.1. Pracovná zmluva
1.2.2. Pracovná náplň zamestnanca

2. Web stránka – verejné obstarávanie
2.1. Vyhlásenie o prístupnosti – web
2.1.1. Vyhlásenie o prístupnosti – web obce
2.2. Profil verejného obstarávateľa - § 43
2.2.1. Profil verejného obstarávateľa – web
2.2.2. Verejné obstarávanie obce – web
2.2.3. Plán verejného obstarávania obce
2.2.4. Nadlimitné zákazky obce – web
2.2.5. Podlimitné zákazky obce – web
2.2.6. Zákazky podľa § 9 ods. 9 - web
2.3. Súhrnná správa
2.3.1. Súhrnná správa o zákazkách - nízke hodnoty
2.3.2. Súhrnná správa o zákazkách - podlimitné
2.3.3. Súhrnná správa o zákazkách - podlimitné koncesie

3. Spisy verejného obstarávania
3.1. Spis obce – verejné obstarávanie – všeobecný
3.2. Dokumentácia – správa § 24 - 3
3.3. Predloženie dokumentácie - § 24 - 5
3.4. Dokumentácia - odôvodnenie -§ 24 – 4

4. Komisie vo verejnom obstarávaní
4.1. Personálny spis člena komisie – verejné obstarávanie
4.2. Obsah personálneho spisu člena komisie
4.3. Komisia – rokovací poriadok
4.4. Komisia – vymenovanie člena – s právom vyhodnocovať
4.5. Komisia – vymenovanie člena – bez práva vyhodnocovať
4.6. Komisia – náhradník - určenie
4.7. Potvrdenie o oboznámení sa so zoznamom uchádzačov
4.8. Komisia – člen – čestné vyhlásenie
4.9. Komisia – člen – mlčanlivosť
4.10. Komisia - člen- súhlas s osobnými údajmi
4.11. Predpojatosť – člen komisie
4.12. Zriadenie komisie - § 113-1
4.13. Zriadenie komisie - § 117
4.14. Zápisnica – cenové ponuky
4.15. Zriadenie komisie – vyhodnotenie účasti - § 40
4.16. Zápisnica z vyhodnotenia podmienok účasti
4.17. Zriadenie komisie – vyhodnotenie ponúk- § 51a § 53
4.18. Komisia – vysvetlenie ponuky - § 53-1
4.19. Komisia – vysvetlenie – nízka cena - § 53-2
4.20. Komisia – výzva na preukázanie štátnej pomoci - § 53-6
4.21. Oznámenie – vylúčenie - § 53-7
4.22. Zápisnica – vyhodnotenie ponuky - § 53-9
4.23. Zrušenie postupu zadávania – obligatórne - § 57-1
4.24. Zrušenie postupu zadávania – fakultatívne - § 57-2
4.25. Komisia – žiadosť o vysvetlenie ponuky - § 77-1
4.26. Komisia – žiadosť o spresnenie ponuky - § 77-1
4.27. Komisia - výzva na rokovanie - § 77-3
4.28. Komisia – optimalizácia ponuky - § 77-1

5. Všeobecné vzory
5.1. Podklady a informácie - § 6 -18
5.2. Upozornenie - § 8-1
5.3. Upozornenie - § 8-2
5.4. Upozornenie - § 8-5
5.5. Odôvodnenie - § 10-2
5.6. Informácie z registra - §147písm.f
5.7. Záznam - informácie z registra - §147 písm. f)
5.8. Žiadosť - metodické usmernenie - §147 písm. h)
5.9. Záznam - zoznam podnikateľov - §152
5.10. Žiadosť - zoznam podnikateľov - §157
5.11. Opatrenie – zainteresovaná osoba - § 23-5
5.12. Žiadosť o doplnenie, vysvetlenie - §40-4
5.13. Žiadosť o nahradenie osoby - §40 -5

6. Zákazka - § 117
6.1. Určenie hodnoty zákazky
6.1.1. Určenie hodnoty zákazky
6.1.2. Limity – tabuľka verejného obstarávania
6.1.3. Zákazka podľa § 117 - schéma
6.2.2. Postupy zadávania zákazky
6.2.2.1. Bez prieskumu trhu
6.2.2.1.1. Záznam – splnenie podmienok
6.2.2.1.2. Odôvodnenie bez prieskumu trhu
6.2.2.2. Poverený zamestnanec obce
6.2.2.2.1. Záznam – splnenie podmienok
6.2.2.2.2. Záznam z telefonického prieskumu trhu
6.2.2.2.3. Záznam z prieskumu trhu
6.2.2.2.4. Oznámenie dodávateľovi - objednávka
6.2.2.3. Starosta obce
6.2.2.3.1. Záznam - splnenie podmienok
6.2.2.3.2. Výzva na predloženie cenovej ponuky
6.2.2.3.3. Záznam o vyhodnotení ponúk
6.2.2.3.4. Oznámenie o odmietnutí ponúk
6.2.2.3.5. Oznámenie neúspešnému uchádzačovi
6.2.2.3.6. Oznámenie víťaznému uchádzačovi
6.2.2.3.7. Mimoriadna udalosť - časová tieseň
6.2.2.4. Starosta obce – komisia
6.2.2.4.1. Záznam - splnenie podmienok
6.2.2.4.2. Výzva na predloženie cenovej ponuky
6.2.2.4.3. Správa komisie – vyhodnotenie
6.2.2.4.4. Oznámenie o odmietnutí ponuky
6.2.2.4.5. Oznámenie neúspešnému uchádzačovi
6.2.2.4.6. Oznámenie víťaznému uchádzačovi
6.2.2.5. Elektronická aukcia
6.2.2.5.1. Záznam - splnenie podmienok
6.2.2.5.2. Rozhodnutie starostu – aukcia
6.2.2.5.3. Uznesenie obecného zastupiteľstva – aukcia

7. Revízne postupy
7.1. Žiadosť o nápravu
7.1.1. Výzva na odstránenie nedostatkov žiadosti - § 165 – 1
7.1.2. Oznámenie o zamietnutí žiadosti – podaná po lehote - § 165 – 2
7.1.3. Oznámenie o zamietnutí žiadosti – márne uplynutie lehoty na odstránenie nedostatkov - § 165 – 2
7.1.4. Oznámenie o zamietnutí žiadosti – neodstránenie nedostatkov - § 165 – 2
7.1.5. Oznámenie o výsledku vybavenia - § 165 – 3 – a
7.1.6. Oznámenie o zamietnutí žiadosti - § 165 – 3 – b
7.1.7. Oznámenie - opakovaný postup - § 165 - 4
7.2. Námietky
7.2.1. Oznámenie o vykonanej náprave - § 171 – 6
7.2.2. Predloženie kópie kompletnej dokumentácie § 173 -1
7.2.3. Predloženie originálu kompletnej dokumentácie - § 173 -2
7.2.4. Vyjadrenie k námietkam - § 173 – 2 – 3
7.2.5. Vyjadrenie kontrolovaného na výzvu § 173 – 13
7.2.6. Odvolanie - § 177 -1 – 2
7.2.7. Žaloba na preskúmanie rozhodnutia - § 178 – 4

8. Kontrola vo verejnom obstarávaní
8.1. Žiadosť - ex ante posúdenie - § 168
8.2. Žiadosť - vnútorná kontrola – hlavný kontrolór - §169-5
8.3. Podnet na výkon kontroly úradom - § 169-2

9. Evidenčné
9.1. Evidencia - centrálna evidencia verejných obstarávaní
9.2. Centrálna evidencia zmlúv verejného obstarávania
9.3. Evidencia - poskytnutia súťažných podkladov
9.4. Evidencia - poskytnutia informatívnych dokumentov
9.5. Evidencia - poskytnutia koncesnej dokumentácie
9.6. Evidencia - poskytnutia súťažných podmienok

10. Zmluvné vzťahy
10.1. Zmluvy v samospráve – návody
10.2. Zmluva - základný obsah
10.3. Zmluva – súčinnosť
10.4. Bežná dostupnosť na trhu - odôvodnenie - §2
10.5. Zmluva - vhodné doplnenia
10.6. Zmluva - odkladacia podmienka
10.7. Zmluva - dodatok - odôvodnenie - §18
10.8. Zmluva o poskytnutí dotácie

 

Recenzie
Napíšte vlastnú recenziu
Recenzujete: VEREJNÉ OBSTARÁVANIE PRE OBCE