ÚSTAVNÝ ZÁKON O OCHRANE VEREJNÉHO ZÁUJMU PRI VÝKONE FUNKCIÍ VEREJNÝCH FUNKCIONÁROV (komentár s judikatúrou)


Autori: 
doc. JUDr. Jozef Sotolář, PhD.
JUDr. Martin Sotolář
JUDr. Zuzana Klinger


3. doplnené a prepracované vydanie


ISBN: 978-80-89446-78-0
rok vydania: 2018
počet strán: 192
typ publikácie: komentár
právny stav: znenie vrátane zák. č. 545/2005 Z.z.


27,50 €

Potrebujete poradiť?

Pre Viac informácii o produktoch a službách nás neváhajte kontaktovať:

Popis produktu
Detaily

Predkladaná publikácia nadväzuje na ďalší statusový zákon samosprávy – popri zák. č. 253/1994 Z. z. je to aj ústavný zákon č. 357/2004 Z. z.  o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.  

Celkovo je vnútorne a logicky členený do štyroch základných – navzájom prepojených - oblastí:

a./  rozpor (konflikt) záujmov verejných funkcionárov
b./  nezlučiteľnosť funkcií, zamestnaní a činností verejného funkcionára
c./  povinnosti a obmedzenia verejného funkcionára:
    - pri nástupe do  výkonu funkcie (čl. 5 ods. 7) – tzv. deklaračná povinnosť
    - počas výkonu funkcie (čl. 4 - 7) – tzv. vykazovacia povinnosť
               -  všeobecné povinnosti (čl. 4 ods. 1)
               -  špeciálne povinnosti (čl. 4 ods. 2)
               -  špecifické povinnosti a to:
                              -  oznámenie  osobného záujmu (čl. 6)
                              -  oznámenie funkcií, zamestnaní  a činností (čl. 7)
                              -  oznámenie majetkových pomerov (čl. 7)
     - po skončení výkonu funkcie (čl. 8) – tzv. postzamestnanecká  povinnosť
d./ konanie vo veciach konfliktu záujmov - tzv. osobitná verejnoprávna deliktuálna  zodpovednosť (čl. 9 –  11).

Je praktickým a detailným rozborom a výkladom jednotlivých ustanovení ústavného zákona - rozoberá

-    otázky nezlučiteľnosti a konfliktu záujmov v nadväznosti na iné aktivity,
-    podnikanie – zákazy a obmedzenia,
-    vymedzuje pojem majetok a majetkové práva,
-    vymedzuje pojem verejný záujem a osobný záujem,
-    inštitút majetkového priznania a lehoty na jeho podávanie, uchovávanie majetkových priznaní,
-    konanie vo veciach konfliktu záujmov – rozhodovanie komisie a príslušného orgánu, náležitosti rozhodnutia, opravné prostriedky a rozhodovanie ústavného súdu
-    sankcie a pokuty (peňažné a strata mandátu, verejnej funkcie)

Preto tu sú obsiahnuté aj výťahy z dôvodovej správy, aktuálna judikatúra a rozhodovacia činnosť ústavného súdu. Nemalú časť zaberajú detailné odborné a vysvetľujúce  komentáre k jednotlivým ustanoveniam. Kniha je  zároveň  n a j r o z s i a h l e j š í m   odborným  dielom sumarizujúcim všetky dostupné informácie a odborné podklady k tejto problematike.

Recenzie
Napíšte vlastnú recenziu
Recenzujete: ÚSTAVNÝ ZÁKON O OCHRANE VEREJNÉHO ZÁUJMU PRI VÝKONE FUNKCIÍ VEREJNÝCH FUNKCIONÁROV (komentár s judikatúrou)