ROZPOČET OBCE

114,00 €

Potrebujete poradiť?

Pre Viac informácii o produktoch a službách nás neváhajte kontaktovať:

Popis produktu
Detaily

Obsahom tohto CD „KOMPETENCIE OBCE“ je:

1. Základné pojmy

  1. Koncepcie obce – základný prehľad
  2. Zásady nakladania s finančnými prostriedkami obce
  3. Zásady hospodárenia – peňažné fondy
  4. Programové rozpočtovanie – postup obce
  5. Rozpočet – princípy a pravidlá

2. Rozpočet obce

1. Všeobecné

  1. Obecné zastupiteľstvo – neuplatňovanie programov
  2. Rozpočet obce – časový plán – lehotník
  3. Rozpočet obce – harmonogram
  4. Rozpočtová požiadavka
  5. Plán investičných akcií

2. Rozpočet obce

  1. Programy obce – hodnotenie plnenia
  2. Rozpočet – materiál na rokovanie
  3. Rozpočet – prehľad
  4. Rozpočet – preambula
  5. Rozpočet – dôvodová správa
  6. Rozpočet – obecné zastupiteľstvo – čerpanie
  7. Finančné vzťahy štátu k obci
  8. Rozpočet – vývoj dlhu – vzor úvodnej strany
  9. Rozpočet – vývoj dlhu a splátok obce
  10. Rozpočet – bilancia aktív a pasív
  11. Rozpočet – monitorovacia správa – vzor
  12. Rozpočet – výročná správa – úvod

3. Rozpočtové opatrenia – zmeny

  1. Rozpočet obce – zmena – vzor úvodnej strany
  2. Evidencia rozpočtových opatrení
  3. Odôvodnenie rozpočtových opatrení obce
  4. Nariadenie starostu – zmena rozpočtu

4. Rezervný fond obce

  1. Rozpočet – tvorba rezerv
  2. Rozpočet – rezervný fond – uznesenia
  3. Rozpočet – rezervný fond obce

5. Dotácie

  1. Dotácie obce – prehľad
  2. Zmluva o poskytnutí dotácie

3. Záverečný účet obce

  1. Záverečný účet a účtovná závierka obce
  2. Záverečný účet obce – vzor
  3. Záverečný účet – schválenie

4. Ozdravný režim a nútená správa

  1. Metodická príručka Ministerstva financií SR – ozdravný režim a nútená správa
  2. Hospodárenie obce – ozdravný režim

5. Pohľadávky

  1. Návrh na odpísanie pohľadávok obce
  2. Rozhodnutie obecného zastupiteľstva – odpustenie nedoplatku
  3. Rozhodnutie starostu – odpustenie nedoplatku

 

Recenzie
Napíšte vlastnú recenziu
Recenzujete: ROZPOČET OBCE