ROKOVANIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA


vedenie a priebeh
(všetky dôležité a zákonné súvislosti po posledných novelizáciách)
(komplexný manuál minimálnych vedomostí o zvolávaní, priebehu a zverejňovaní výsledkov rokovania obecného zastupiteľstva)


VŠETKO ZÁSADNÉ ZA JEDEN DEŇ


 


Počet voľných miest: 20

Dátum konania: 22.02.2023

Registrácia možná do: 20.02.2023


94,80 €

* Povinne vyplnené polia

  • Ak chcete zakúpiť školenie pre viac osôb, vyplňte údaje pre prvú osobu, vložte produkt do košíka a postup opakujte.
 • Potrebujete poradiť?

  Pre Viac informácii o produktoch a službách nás neváhajte kontaktovať:

  Popis produktu
  Detaily

  PROGRAM:

  1. rokovanie obecného zastupiteľstvaminimálny zákonný štandard pri príprave, zvolávaní, evidencii úkonov a postupov orgánov obce
  2. detailný rozbor rokovania obecného zastupiteľstva – od prvotných úkonov až po zmeny a doplnenia programu rokovania po posledných zmenách právnej úpravy
  3. kompetencie a oprávnenia jednotlivých orgánov obce – povinnosť a možnosť predkladať podania na rokovanie a spôsoby ich vybavenia
  4. zákonné podmienky zvolávania a vedenia rokovania obecného zastupiteľstva
  5. príprava rokovania obecného zastupiteľstva – od spracovateľa až po komisie
  6. rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a jeho dôležitosť, periodicita a zverejňovanie termínov rokovaní, rozlišovanie toho kto určuje a toho , kto navrhuje (má právo)
  7. prerokúvanie jednotlivých bodov programu – schvaľovanie bodov, odmietnutie hlasovania o programe
  8. prehľady a informácie predkladané  na každom rokovaní obecného zastupiteľstva
  9. minimálne základné zákonné body každého rokovania obecného zastupiteľstva
  10. vystupovanie poslancov obecného zastupiteľstva, vystupovanie obyvateľov obce a ostatných osôb, oprávnenie a povinnosť sa vyjadrovať k obsahu, ...
  11. hlasovanie o návrhoch a počítanie hlasov, praktické problémy a ich riešenia – prítomnosť v miestnosti, nehlasovanie, zdržanie sa hlasovania a pod., ukladanie úloh starostovi obce, prednostovi úradu a pod.
  12. zápisnica z rokovania ako verejná listina a ďalšie výstupy z rokovania (uznesenia a nariadenia, rozhodnutia,...)
  13. účasť obyvateľov a ostatných osôb na rokovaní – rozlišovanie vyjadrenia názoru a zasahovania do rokovania, poriadok v rokovacej miestnosti
  14. aktuálna judikatúra súdov v oblasti rokovania obecného zastupiteľstva, praktické návody a obligatórne riešenia v podmienkach obce
  15. výmenný konzultačný servis a konzultácie

   + dostatok priestoru na diskusiu a konzultácie
  Organizačné pokyny:

  • Konzultant/prednášajúci: doc. JUDr. Jozef Sotolář, PhD.
  • Usporiadateľ: obchodná spoločnosť SOTAC, s.r.o. Košice, Južná trieda č. 1
  • Miesto konania: KONGRESOVÉ CENTRUM (učebňa) spoločnosti SOTAC, s.r.o. Košice, Južná trieda č. 1, prvé poschodie
  • Časový harmonogram podujatia / konzultácií:
             od 8,30 hod. prezentácia
  9,00 - 9,05 hod. otvorenie konzlutácií
  ponuka a prezentácia produktov spoločnosti SOTAC, s.r.o. pre obce a mestá
  9,00 - 14,30 hod. aktívne konzultácie / prednášky spojené s diskusiou
  od 14,30 hod. výmenný konzultačný servis a individuálne konzultácie
  (aktuálne otázky k problémom podľa záujmu účastníkov,
  vrátane participácie na riešení  konkrétnych prípadov z komunálnej  praxe, 
  široký konzultačný a výmenný servis – vrátane  poskytovania materiálov na elektronických médiách)
  • V cene účastníckeho poplatku sú zahrnuté všetky náklady spoločnosti na konzultácie /kongresový poplatok, odmena konzultanta, základné občerstvenie a komplexné a ucelené pracovné materiály a prezentácie/. Výška účastníckeho poplatku je uvedená s príslušnou DPH a je stanovená dohodou.
  • Daňový doklad (faktúru) dostanú účastníci priamo na konzultácii alebo im bude zaslaný poštou v zákonnej lehote. Individuálne požiadavky ohľadne platieb, prípadne iné požiadavky je potrebné dohodnúť vopred s usporiadateľom.
  • Prihláška na konzultácie je záväzná.
  • Uzávierka prihlášok: dva dni pred konaním podujatia, resp. po vyčerpaní kapacity kongresového centra.
  • Počet účastníkov je obmedzený kapacitou kongresovej miestnosti (cca 25 osôb) - v prípade záujmu si preto urýchlene zabezpečte účasť. Usporiadateľ si vyhradzuje právo neprijať prihlášku v prípade, ak bude prekročená kapacita konferenčnej miestnosti.
  • Účastnícky poplatok je splatný v prípade bankového prevodu 2 dni pred uskutočnením konzultácií, v prípade hotovostnej platby v deň školenia. V prípade neúčasti alebo zrušenia prihlášky sa účastnícky poplatok nevracia, konzultácií sa môže zúčastniť náhradník (pracovné materiály budú zaslané na adresu účastníka). Ak pri zvolenej úhrade v hotovosti účastník zruší svoju účasť, alebo sa nedostaví a neinformuje o tom usporiadateľa bude mu účtovaný storno poplatok.
  • Ak účastník zruší svoju účasť 2 dni a menej pred jeho začiatkom je storno poplatok 100% účastníckeho poplatku; ak účastník zruší svoju účasť 3 - 7 dní pred začiatkom je storno poplatok 50% účastníckeho poplatku; 8 a viac dní – bude vrátený celý účastnícky poplatok.
  • Všetky údaje, ktoré usporiadateľ od objednávateľa získa, budú zhromažďované, spracované a uschovávané v počítačovom informačnom systéme usporiadateľa a bude s nimi zaobchádzané ako s chránenými informáciami v súlade s platnými právnymi predpismi.
  • Objednávateľ prihláškou udeľuje usporiadateľovi súhlas s využívaním poskytnutých osobných údajov za účelom zasielania informácií o pripravovaných akciách a službách. Objednávateľ má právo kedykoľvek tento svoj súhlas písomne odvolať.
  • Spoločnosť SOTAC, s.r.o. Košice si v prípade nepredvídaných okolností a malého záujmu účastníkov (menej ako 5 osôb) vyhradzuje právo organizačných zmien, resp. zrušenia podujatia a zaväzuje sa včas oznámiť vzniknuté zmeny.
  Recenzie
  Napíšte vlastnú recenziu
  Recenzujete: ROKOVANIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA