Nový

PRIESTUPKOVÁ EXEKÚCIA PREJEDNÁVANÁ OBCOU


149,00 €

Potrebujete poradiť?

Pre Viac informácii o produktoch a službách nás neváhajte kontaktovať:

Popis produktu
Detaily

(realizácia aj voči osobám, ktoré nemajú žiadny pracovný príjem, resp. zo sociálnych dávok a pod.)

Zákon o priestupkoch (zák. SNR č. 372/1990 Zb. v znení neskorších predpisov) po početných novelizáciách priniesol mnoho podstatných a zásadných zmien, ktoré nepochybne prispievajú k efektívnym možnostiam obce na úseku ukladania sankcií za vybrané druhy priestupkov.  Paragraf 88aa bol do zákona o priestupkoch doplnený na základe čl. II zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi, s tým, že účinnosť nadobudol od 1. januára 2014.

Obce a mestá ale túto možnosť skoro vôbec nevyužívajú – a naopak sa odvolávajú a argumentujú, že u týchto skupín obyvateľstva nie je priestupkové konanie uplatniteľné (vymožiteľné) s poukazom na to, že tieto osoby nedisponujú finančnými zdrojmi (len poberajú dávky). Uvedené však nezodpovedá právnemu stavu a naopak na úrovni obce existujú efektívne možnosti na vymoženie nedoplatkov z právoplatných priestupkových rozhodnutí tohto druhu.

Jednou z takýchto možností je aj realizácia priestupkovej exekúcie formou postupu podľa § 88aa zák. SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov s využitím zák. č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov a aj zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (Správny poriadok) v znení neskorších predpisov. Obec túto formu realizuje samostatne a má možnosť takto efektívne zabezpečiť dôsledné dodržiavanie práva ale i možnosť vymôcť sankcie uložené rozhodnutiami v priestupkovom konaní (rozhodnutie o uložení pokuty za priestupok podľa § 29, § 30 ods. 1 písm. e), § 47, 49 a 50 a za priestupok ohrozenia výchovy a vzdelávania dieťaťa alebo zanedbania starostlivosti o povinnú školskú dochádzku dieťaťa). Podľa dôvodovej správy k zákonu: Dôvodom na túto zmenu v zákone o priestupkoch bola najmä skutočnosť, že páchateľmi uvedených priestupkov sú vo veľkej miere osoby zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktorých príjmom sú dávky sociálneho poistenia, dávky v hmotnej núdzi, príspevok k dávke v hmotnej núdzi a rodičovský príspevok. V dôsledku toho bola táto skupina páchateľov takmer nepostihnuteľná. Cieľom tohto ustanovenia je pôsobiť účinne na spomínanú skupinu páchateľov, a tým zamedziť neustálemu nárastu drobnej kriminality.

Ide o formu  konania v dispozícii obce, ktorá umožňuje obci vymáhať sankcie vybraných priestupkov

-        zrážkami z dávky sociálneho poistenia,

-        zrážkami z dôchodkového poistenia (starobné, invalidné, úrazové)

-        zrážkami z pomoci v hmotnej núdzi  (dávka v hmotnej núdzi, ochranný príspevok, aktivačný príspevok,  príspevok na nezaopatrené dieťa,  príspevok na bývanie)

-        zrážkami z rodičovského príspevku.

Ide o veľmi efektívny a cielený nástroj vo vzťahu k týmto osobám. Ide o tie priestupky, ktorých účinný postih, a tým aj zamedzenie páchaniu takýchto priestupkov, je v záujme spoločnosti a zdravého vývinu maloletých detí. Naviac v rámci konania získajú obce a mestá vynikajúci nástroj, ktorý bude zabezpečovať rešpektovanie práva a zároveň pôsobiť preventívne a odradzujúco voči ostatným osobám.

Práve s ohľadom na snahu o praktické riešenia tohto špecifického právneho postupu ako jediní na Slovensku predkladáme komplexnú príručku a praktický návod (súbor upotrebiteľných vzorov), ktorá zásadným spôsobom uľahčuje obciam prácu v oblasti aplikácie tohto právneho predpisu a tiež súvisiacich právnych predpisov. S pomocou ponúkaných vzorov obce a mestá získajú istotu, že ich postupy a úkony zodpovedajú platným procesným podmienkam a pravidlám.

Súbor na CD  obsahuje:

01 – Všeobecné

 1. Nedoplatky – druhy priestupkov
 2. Pracovná náplň zamestnanca – priestupky
 3. Písomné poverenie zamestnanca
 4. Poverenie na rozhodovanie
 5. Evidencia priestupkov

 02 – Priestupkový exekučný spis

 1. Priestupkový spis obce – spisový obal
 2. Úradný záznam – právoplatnosť – obec
 3. Úradný záznam – právoplatnosť – okresný úrad
 4. Úradný záznam

 03 – Priestupky – objasňovanie

 1. Úradný záznam
 2. Záznam o obsahu oznámenia
 3. Výzva na súčinnosť
 4. Predvolanie svedka
 5. Rozhodnutie – poriadková pokuta
 6. Výzva – oboznámenie podkladov
 7. Správa o výsledku objasňovania
 8. Záznam o odložení veci
 9. Záznam o uložení veci
 10. Postúpenie podania
 11. Postúpenie podania - oznámenie

 04 – Priestupky – školstvo

 1. Oznámenie riaditeľa – ohrozovanie výchovy
 2. Oznámenie riaditeľa – povinná školská dochádzka
 3. Oznámenie riaditeľa – alkohol a návykové látky
 4. Úradný záznam
 5. Úradný záznam o telefonickom oznámení
 6. Upovedomenie o začatí konania
 7. Predvolanie
 8. Zápisnica o ústnom pojednávaní
 9. Rozhodnutie o prerušení konania - § 69
 10. Rozhodnutie o zastavení konania - § 76
 11. Rozhodnutie o zastavení – zápis v spise - § 76
 12. Upovedomenie o zastavení konania
 13. Zápisnica – ústne pojednávanie o priestupku § 74
 14. Zápisnica – ústne pojednávanie – neprítomnosť obvineného
 15. Výzva – oboznámenie spisu - § 73
 16. Rozhodnutie – upustenie od sankcie
 17. Rozhodnutie – rozkaz o uložení sankcie
 18. Rozhodnutie o priestupku

 05 – Výkon rozhodnutia

 1. Oznámenie o začatí výkonu rozhodnutia
 2. Výzva na súčinnosť
 3. Rozhodnutie o odklade výkonu rozhodnutia
 4. Rozhodnutie o upustení od výkonu rozhodnutia
 5. Rozhodnutie o námietkach
 6. Výkon rozhodnutia – zrážky z dávok
 7. Upovedomenie o právoplatnosti – platiteľ dávky

 06 – Výzvy – súčinnosť

 1. Výzva na zaplatenie nedoplatku
 2. Úradný záznam – poučenie
 3. Výzva na súčinnosť - § 4
 4. Výzva na zaplatenie pokuty
 5. Úradný záznam - § 18
 6. Žiadosť o súčinnosť - § 32
 7. Dožiadanie - § 44

 Vzory postačuje doplniť údajmi tej ktorej obce, resp. mesta a prispôsobiť reálnej právnej situácii.  Je určená na opakované používanie a postupné schválenie.

Recenzie
Napíšte vlastnú recenziu
Recenzujete: PRIESTUPKOVÁ EXEKÚCIA PREJEDNÁVANÁ OBCOU