PÍSOMNÉ (zákonné) POVERENIA A PLATOVÉ POMERY STAROSTU OBCE

a ostatných orgánov obce (v novom volebnom období)– právo starostu obce a zákonná povinnosť starostu obce, zákonný rozsah tejto povinnosti


 


Počet voľných miest: 14

Dátum konania: 25.01.2023

Registrácia možná do: 23.01.2023


94,80 €
  • Ak chcete zakúpiť školenie pre viac osôb, vyplňte údaje pre prvú osobu, vložte produkt do košíka a postup opakujte.
 • Potrebujete poradiť?

  Pre Viac informácii o produktoch a službách nás neváhajte kontaktovať:

  Popis produktu
  Detaily

  PROGRAM:

  Písomné (zákonné) poverenia starostu obce:

  1. pojem poverenie ako jednostranný akt
  2. podmienky a rozsah zákonného poverenia starostom obce
  3. rozdelenie – poverenie vonkajšie a vnútorné
  4. poverenie starostu na rozhodovanie – v rozsahu náplne práce (správne konanie, priestupkové konanie, stavebné konanie, daňové konanie, ...)
  5. poverenie /rozhodovanie/ obecného zastupiteľstva – uznesenie obecného zastupiteľstva o určení tzv.  iného poslanca na zvolanie a vedenie rokovaní obecného zastupiteľstva, komisie obecného zastupiteľstva (úlohy určuje obecné zastupiteľstvo)
  6. špecifické poverenia v zmluvách – zmluva o spoločnom obecnom úrade a tzv. zmluvné poverenia, a nakoniec ostatné poverenia (plnomocenstvo, ...)
  7. zákonná požiadavka preukaznosti, požiadavka založenia do personálneho alebo iného spisu

   +  vzorové písomné poverenia obdrží každý účastník konzultácií

  Platové pomery starostu obce:

  1. určovanie platu starostu obce – zákonný nárok
  2. kritériá zvýšenia platu starostu obce – konkrétny výpočet /minimálne 18 kritérií/
  3. judikatórne východiská a riešenia platu starostu obce
  4. plat starostu podľa judikatúry ako stabilná neznižovateľná veličina v samospráve
  5. potenciálne diskriminačné konanie pri platovom ohodnotení starostu obce – pri určovaní rozsahu úväzku a v závislosti od rozsahu úloh a kompetencií
  6. platové náležitosti starostu obce podľa právnej úpravy – pozitívne všeobecné vymedzenie a vymedzenie odkazom, rozlišovanie platu určeného obecným zastupiteľstvom na funkciu starostu obce a platu určeného  na konkrétne meno,
  7. zvýšenie platu (maximálny plat) starostu obce – rozdiel oproti odmene (tá sa na starostov nevzťahuje)
  8. schvaľovanie platu starostu (nezákonná prax schvaľovania zákonného platu starostu obce)

  +  odporúčaný vzor uznesenia o plate starostu obdrží každý účastník konzultácií


  Organizačné pokyny:

  • Konzultant/prednášajúci: doc. JUDr. Jozef Sotolář, PhD.
  • Usporiadateľ: obchodná spoločnosť SOTAC, s.r.o. Košice, Južná trieda č. 1
  • Miesto konania: KONGRESOVÉ CENTRUM (učebňa) spoločnosti SOTAC, s.r.o. Košice, Južná trieda č. 1, prvé poschodie
  • Časový harmonogram podujatia / konzultácií:
             od 8,30 hod. prezentácia
  9,00 - 9,05 hod. otvorenie konzlutácií
  ponuka a prezentácia produktov spoločnosti SOTAC, s.r.o. pre obce a mestá
  9,00 - 14,30 hod. aktívne konzultácie / prednášky spojené s diskusiou
  od 14,30 hod. výmenný konzultačný servis a individuálne konzultácie
  (aktuálne otázky k problémom podľa záujmu účastníkov,
  vrátane participácie na riešení  konkrétnych prípadov z komunálnej  praxe, 
  široký konzultačný a výmenný servis – vrátane  poskytovania materiálov na elektronických médiách)
  • V cene účastníckeho poplatku sú zahrnuté všetky náklady spoločnosti na konzultácie /kongresový poplatok, odmena konzultanta, základné občerstvenie a komplexné a ucelené pracovné materiály a prezentácie/. Výška účastníckeho poplatku je uvedená s príslušnou DPH a je stanovená dohodou.
  • Daňový doklad (faktúru) dostanú účastníci priamo na konzultácii alebo im bude zaslaný poštou v zákonnej lehote. Individuálne požiadavky ohľadne platieb, prípadne iné požiadavky je potrebné dohodnúť vopred s usporiadateľom.
  • Prihláška na konzultácie je záväzná.
  • Uzávierka prihlášok: dva dni pred konaním podujatia, resp. po vyčerpaní kapacity kongresového centra.
  • Počet účastníkov je obmedzený kapacitou kongresovej miestnosti (cca 25 osôb) - v prípade záujmu si preto urýchlene zabezpečte účasť. Usporiadateľ si vyhradzuje právo neprijať prihlášku v prípade, ak bude prekročená kapacita konferenčnej miestnosti.
  • Účastnícky poplatok je splatný v prípade bankového prevodu 2 dni pred uskutočnením konzultácií, v prípade hotovostnej platby v deň školenia. V prípade neúčasti alebo zrušenia prihlášky sa účastnícky poplatok nevracia, konzultácií sa môže zúčastniť náhradník (pracovné materiály budú zaslané na adresu účastníka). Ak pri zvolenej úhrade v hotovosti účastník zruší svoju účasť, alebo sa nedostaví a neinformuje o tom usporiadateľa bude mu účtovaný storno poplatok.
  • Ak účastník zruší svoju účasť 2 dni a menej pred jeho začiatkom je storno poplatok 100% účastníckeho poplatku; ak účastník zruší svoju účasť 3 - 7 dní pred začiatkom je storno poplatok 50% účastníckeho poplatku; 8 a viac dní – bude vrátený celý účastnícky poplatok.
  • Všetky údaje, ktoré usporiadateľ od objednávateľa získa, budú zhromažďované, spracované a uschovávané v počítačovom informačnom systéme usporiadateľa a bude s nimi zaobchádzané ako s chránenými informáciami v súlade s platnými právnymi predpismi.
  • Objednávateľ prihláškou udeľuje usporiadateľovi súhlas s využívaním poskytnutých osobných údajov za účelom zasielania informácií o pripravovaných akciách a službách. Objednávateľ má právo kedykoľvek tento svoj súhlas písomne odvolať.
  • Spoločnosť SOTAC, s.r.o. Košice si v prípade nepredvídaných okolností a malého záujmu účastníkov (menej ako 5 osôb) vyhradzuje právo organizačných zmien, resp. zrušenia podujatia a zaväzuje sa včas oznámiť vzniknuté zmeny.
  Recenzie
  Napíšte vlastnú recenziu
  Recenzujete: PÍSOMNÉ (zákonné) POVERENIA A PLATOVÉ POMERY STAROSTU OBCE