Odstúpenie od zmluvy a reklamácie

 

S ohľadom na špecifický tovar, ktorý u nás môžete zakúpiť je potrebné rozlišovať nami ponúkané produkty – publikácie a kompetencie obce (elektronické súbory na nosiči) a služby – vzdelávanie, a to jednodňové a viacdňové.

Odstúpenie od zmluvy - produkty

Zákazníkom sa rozumie kupujúci, ktorý vo vzťahu k poskytovateľovi vystupuje v postavení spotrebiteľa. Nasledujúca úprava sa nevzťahuje na kupujúceho v postavení podnikateľa.
Na zákazníka v postavení spotrebiteľa sa primerane vzťahujú ustanovenia vymedzené v čl. III a IV VOP.
Zákazník má právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu najneskôr do 14 dní od prevzatia produktu. Odstúpiť od zmluvy je možné iba písomne, a to zaslaním písomného odstúpenia od zmluvy poskytovateľovi.

Zákazník nemá právo odstúpiť od zmluvy v zmysle VOP v nasledovných prípadoch:
- ak ide o predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
- ak ide o predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
- ak ide o poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

NA STIAHNUTIE:  Formulár na odstúpenie od zmluvy do 14 dní

Zákazník, ktorý odstúpil od zmluvy v súlade s VOP, má právo na vrátenie finančných prostriedkov od poskytovateľa, ktoré tieto v súvislosti s produktom prijal, a to spôsobom, ktorý pri platbe on sám zvolil (ak zákazník platil prevodom z účtu, finančné prostriedky budú zaslané na ten istý účet, z ktorého boli odoslané).
Ak od zmluvy odstúpi zákazník, ktorému bol doručený produkt, ktorý je v inej ako online forme, je zákazník povinný tento produkt na vlastné náklady vrátiť poskytovateľovi najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy.
V prípade neoprávneného vrátenia tovaru bude tento tovar vrátený zákazníkovi na jeho náklady.

Odstúpenie od zmluvy - služby

Prihláška na vzdelávanie je záväzná, zákazník ju však môže zrušiť - odstúpiť od zmluvy:
- pri jednodňovom vzdelávaní najneskôr 8 dní pred uskutočnením vzdelávania,
- pri viacdňovom vzdelávaní najneskôr 16 deň pred uskutočnením vzdelávania.

V danom prípade bude zákazníkovi vrátená celá zaplatená cena za objednanú službu.
Zrušenie prihlášky - odstúpenie od zmluvy musí byť realizované písomne alebo formou e-mailu.

Ak však zo strany zákazníka nebude prihláška zrušená, neodstúpi od zmluvy spôsobom v hore uvedenej lehote, je povinný uhradiť čiastku zodpovedajúcu:

Jednodňové vzdelávanie

 

Viacdňové vzdelávanie

100 % z ceny, ak sa písomné zrušenie uskutoční po ukončení registrácie (2 dni pred konaním vzdelávania) alebo po vzdelávaní, prípadne ak sa nezúčastní vzdelávania bez predchádzajúceho zrušenia. Zastúpenie prihlásených účastníkov je, samozrejme, možné.

 

100 % z ceny, ak sa písomné zrušenie uskutoční po ukončení registrácie (7 dní pred konaním vzdelávania) alebo po vzdelávaní, prípadne ak sa nezúčastní vzdelávania bez predchádzajúceho zrušenia. Zastúpenie prihlásených účastníkov je, samozrejme, možné.

50 % z ceny, ak sa písomné zrušenie uskutoční 3 až 7 dní pred začiatkom vzdelávania

 

50 % z ceny, ak sa písomné zrušenie uskutoční 8 až 15 dní pred začiatkom vzdelávania

Poskytovateľ si vyhradzuje právo individuálneho posúdenia každého odstúpenia od zmluvy. Na základe uvedenia obzvlášť závažných a nepredvídateľných dôvodov zákazníkom a nemožnosti sa zúčastniť objednaného vzdelávania. Poskytovateľ môže jeho požiadavke vyhovieť.

Reklamácia produktu

Nekompletnosť zásielky alebo poškodenie produktu je nutné oznámiť do 48 hodín od prevzatia zásielky e-mailom na adresu sotac@sotolar.sk. Neskoršie reklamácie nekompletnosti zásielky alebo mechanického poškodenia našich produktov nemusia byť uznané.
Ak chcete doručený produkt reklamovať, vopred nás prosím kontaktujte. 
Reklamovaný produkt (najlepšie až po dohode s nami) zašlite, prosím, späť na našu adresu spoločnosti SOTAC, s.r.o., so sídlom Južná trieda 1, 040 01 Košice.

Do balíka nezabudnite priložiť kópiu daňového dokladu, ktorý sme poslali s tovarom a kópiu ústrižku od doručovateľa, ak ste ho dostali. Po prijatí produktu Vás budeme bezodkladne kontaktovať a dohodneme sa s Vami na rýchlom vyriešení problému: reklamovaný produkt Vám vymeníme kus za kus, alebo vám do 14 dní vrátime peniaze v prípade, ak ste už za produkt zaplatili.