Všeobecné obchodné podmienky

 

Ďakujeme vám za objednanie našich produktov a služieb. Sú poskytované obchodnou spoločnosťou SOTAC, s.r.o. Košice – vydavateľstvom a vzdelávacím centrom.
Objednaním našich produktov a služieb vyjadrujete svoj súhlas s doleuvedenými všeobecnými obchodnými podmienkami pre jednotlivé druhy aktivít obchodnej spoločnosti SOTAC, s.r.o. Košice.

Spoločnosť SOTAC, s.r.o., so sídlom Južná trieda 1, 040 01 Košice, IČO: 36 189 855, IČ DPH: SK2020045720, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel: Sro, vložka č.: 10835/V vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“).

Vymedzenie všeobecných pojmov:

 1. Poskytovateľ - spoločnosť SOTAC, s.r.o., so sídlom Južná trieda 1, 040 01 Košice, IČO: 36 189 855, IČ DPH: SK2020045720, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel: Sro, vložka č.: 10835/V B, ponúkajúca a poskytujúca produkty (publikácie, kompetencie) a služby (vzdelávania).
 2. Zákazník - fyzická osoba alebo podnikateľ, ktorý si objedná produkt.
 3. Fyzická osoba - osoba, ktorá pri uskutočňovaní objednávky nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
 4. Podnikateľ - podnikateľom sa rozumie najmä každá právnická osoba v zmysle Občianskeho zákonníka, a teda združenie fyzických alebo právnických osôb, účelové združenie majetku, jednotka územnej samosprávy, ako aj iný subjekt vymedzený osobitným právnym predpisom. Podnikateľom sa rovnako rozumie osoba zapísaná v obchodnom registri, osoba zapísaná v živnostenskom registri, osoba, ktorá podniká na základe iného ako živnostenského oprávnenia, ako aj fyzická osoba vykonávajúca poľnohospodársku výrobu, ktorá je zapísaná do osobitnej evidencie.
 5. Produkt - akýkoľvek produkt patriaci do portfólia spoločnosti SOTAC, s.r.o., ktorý je poskytovaný spoločnosťou v tlačenej, online podobe alebo na akomkoľvek nosiči dát. Produktom sa rozumie najmä: publikácia, elektronické súbory – kompetencie obce.
 6. Služba - akákoľvek služba patriaca do portfólia spoločnosti SOTAC, s.r.o., ktorá je poskytovaná spoločnosťou. Službou sa rozumie najmä: vzdelávanie – a to jednodňové alebo viacdňové. Poskytovateľ poskytuje pre zákazníka jednodňové vzdelávanie a viacdňové vzdelávanie vo forme prednášky spojenej s odbornými konzultáciami. Prednáškou sa na účely týchto VOP rozumie odborné podujatie zamerané na zabezpečenie vysvetlenia vopred určenej problematiky (ďalej len „prednáška“) s diskusiou a pripomienkami poslucháčov, s ohľadom na určenú oblasť vzdelávania (ďalej len „odborné konzultácie“).
 7. Strany - poskytovateľ a zákazník.
 8. Ponuka produktu – ponuka produktu zo strany poskytovateľa predstavuje návrh na uskutočnenie objednávky a následné uzatvorenie kúpnej zmluvy zo strany poskytovateľa.
 9. Objednávka - prejav vôle zákazníka smerujúci k zakúpeniu zákazníkom vybraného produktu alebo služby.
 10. Uskutočnenie objednávky - odoslanie objednávky poskytovateľovi prostredníctvom webovej stránky www.miestnasamosprava.sk.
 11. Uzavretie kúpnej zmluvy - kúpna zmluva sa považuje za uzavretú okamihom potvrdenia objednávky zo strany poskytovateľa.
 12. Účet - bankový účet poskytovateľa v tvare IBAN: SK3111110000006621344006, SWIFT: UNCRSKBX.
 13. Zaplatenie kúpnej ceny produktu - zaplatením kúpnej ceny produktu alebo služby sa rozumie okamih pripísania peňažných prostriedkov na účet poskytovateľa, a to aj v prípade platby na dobierku (na pošte, kuriérovi), na základe faktúry (ktorá bola doručená spolu s tovarom zákazníkovi poštou alebo kuriérom) či na základe predfaktúry. V prípade osobnej kúpy na adrese poskytovateľa sa za zaplatenie produktu považuje okamih prevzatia kúpnej ceny zamestnancom, prípadne inou poverenou osobou poskytovateľa.
 14. Poštová preprava - poštovou prepravou sa rozumie preprava produktu poštovým doručovateľom.

Článok I.
Všeobecné ustanovenia

 1. Všetky vzťahy medzi vydavateľstvom a zákazníkom, ktoré nie sú výslovne upravené týmito VOP, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Z. z. (ďalej „Občiansky zákonník“) v znení neskorších predpisov, ak je zákazník spotrebiteľom v zmysle ust. § 52 ods. 4 Občianskeho zákonníka, t. j. ak ide o zákazníka, ktorý pri uzatváraní zmluvy a jej plnení nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti. V prípade, že zákazník pri uzatváraní zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti, vzťahy medzi vydavateľstvom a zákazníkom, ktoré nie sú upravené týmito VOP, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Z. z. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov.
 2. Orgánom dozoru je Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie Košický kraj, so sídlom Vratná 3, P. O. Box a-35,040 65 Košice 1.
 3. Predmetom činnosti poskytovateľa je vytvorenie, vydanie, ponuka a dodanie produktu a poskytnutie služby objednanej zákazníkom. Všetky práva k produktom, najmä autorské právo, licenčné právo a právo priemyselného vlastníctva sú vo výhradnom vlastníctve vydavateľstva. Tieto práva sú chránené zákonom č. 185/2015 Z. z. (Autorský zákon) v platnom znení, ako aj predpismi upravujúcimi ochranu priemyselných práv v platnom znení. Všetky práva vydavateľstva sú vyhradené, a to najmä právo na kopírovanie, distribúciu a preklad produktu. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu vydavateľstva nesmie byť žiadna časť produktu šírená, a to akoukoľvek dostupnou formou s prihliadnutím na súčasný stav techniky (hlavne tlačou, fotokópiou, elektronickým alebo iným prístupným spôsobom). Zároveň nesmie byť žiaden z produktov, a to ani jeho časť šírený pomocou použitia elektronických offline systémov, a za ich pomoci alebo prostredníctvom nich spracovaný, šírený alebo ukladaný do pamäti.
 4. Ponuka produktu predstavuje návrh na začatie zmluvného jednania. Tento návrh nie je záväzný tak pre zákazníka, ako pre poskytovateľa, nakoľko to môže kedykoľvek, až do času uvedeného v čl. II ods. 2 Všeobecných obchodných podmienok, túto ponuku zrušiť. Uskutočnenie objednávky zo strany zákazníka sa považuje za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, pričom ide o prejav vôle zákazníka smerujúci k uzatvoreniu kúpnej zmluvy. Objednávku uskutoční zákazník prostredníctvom objednávkového systému na webovej stránky www.miestnasamospráva.sk. Odoslanie objednávky predstavuje prvý krok zákazníka k uzatvoreniu kúpnej zmluvy. Objednávku potvrdzuje poskytovateľ, o jej potvrdení informuje e-mailom zákazníka. Okamihom potvrdenia objednávky poskytovateľom dochádza k uzatvoreniu kúpnej zmluvy a objednávka sa tak stáva záväznou. Kupujúci berie na vedomie, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť kúpnu cenu za objednaný produkt alebo službu.

Článok II.
Práva a povinnosti poskytovateľa

 1. Poskytovateľ má právo meniť portfólio svojich produktov a služieb, a to kedykoľvek, s prihliadnutím na aktuálny záujem zákazníkov.
 2. Poskytovateľ má právo stiahnuť produkt alebo službu z portfólia až do času potvrdenia objednávky zákazníkovi.
 3. Poskytovateľ je oprávnený uplatňovať vlastnícke právo k produktu až do času jeho prevzatia zákazníkom.
 4. Poskytovateľ je oprávnený upravovať cenu jednotlivých produktov, a to až do času uskutočnenia objednávky zo strany zákazníka.
 5. Poskytovateľ má právo meniť podobu nosiča aktualizácie.
 6. Poskytovateľ spracúva osobné údaje zákazníka na základe jeho súhlasu so spracovaním osobných údajov podľa čl. 6 ods. 1 a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, na marketingový výskum, reklamu a na nadviazanie obchodov pre existujúce i budúce produkty a služby poskytovateľa, a to na dobu 3 rokov od poskytnutia súhlasu, a na základe týchto mu s jeho súhlasom pravidelne zasielať informácie o nových produktoch a službách, prípadne zákazníkom už zakúpených, avšak aktualizovaných produktoch.
 7. Poskytovateľ má právo nepotvrdiť objednávku zákazníkovi z dôvodov hodných osobitného zreteľa.
 8. Poskytovateľ je oprávnený odoslať produkt zákazníkovi až po úplnom zaplatení kúpnej ceny produktu, najneskôr do 14 dní od dňa zaplatenia kúpnej ceny zákazníkom. To platí aj v prípade osobného predaja, kedy je poskytovateľ oprávnený odovzdať zákazníkovi produkt až po zaplatení celej kúpnej ceny.
 9. Poskytovateľ nesie zodpovednosť za prípadné vady produktu až do jeho odovzdania zákazníkovi, týmto okamihom prechádza na zákazníka zodpovednosť za prípadné vady produktu. Ak sa produkt zasiela zákazníkovi poštou, zodpovednosť za prípadné vady produktu prechádza na zákazníka okamihom odovzdania produktu na poštovú prepravu.
 10. Poskytovateľ je povinný vrátiť zákazníkovi finančné prostriedky v prípade vzniku preplatku, a to na to isté číslo účtu, z ktorého boli finančné prostriedky pripísané.
 11. Poskytovateľ nezodpovedá za oneskorené dodanie produktu zavinené subjektmi poštovej prepravy alebo uvedením nesprávnej adresy zákazníkom.

Článok III.
Práva a povinnosti zákazníka, platobné podmienky, dodacie podmienky

 1. Potvrdením objednávky sa objednávka stáva záväznou. Pri produktoch môže zákazník odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu najneskôr do 14 dní od prevzatia produktu. Odstúpiť od zmluvy je možné iba písomne, a to zaslaním písomného odstúpenia od zmluvy poskytovateľovi. Toto právo odstúpenia od zmluvy sa nevzťahuje na služby poskytované poskytovateľom. Právo odstúpenia od zmluvy a storno podmienky sú osobitne upravené pre služby ponúkané poskytovateľom (jednodňové a viacdňové vzdelávanie).
 2. Kúpna cena za každý produkt alebo službu je pevne stanovená poskytovateľom. Objednaním produktu alebo služby zákazník s cenou súhlasí.
 3. Zákazník je povinný uhradiť kúpnu cenu zakúpeného produktu alebo služby jedným z možných spôsobov v závislosti od toho o aký produkt alebo službu ma zákazník záujem:
  - pri produktoch (publikácie, kompetencie obce) – je možnosť zvoliť platbu bankovým prevodom alebo v hotovosti (s výnimkou produktov v predpredaji, kde je umožnená len platba bankovým prevodom),
  - pri službách - vzdelávania:
       - jednodňové vzdelávanie - je možnosť zvoliť platbu bankovým prevodom alebo platbu v hotovosti na mieste konania,
       - viacdňové vzdelávanie - je možnosť zvoliť platbu iba bankovým prevodom.

 4. Zákazník je oprávnený zvoliť si spôsob dopravy pre produkt a to:
  - osobný odber v sídle poskytovateľa - SOTAC, s.r.o. Južná trieda 1, 04001 Košice,
  - doručovanie kuriérom na zákazníkom uvedenú adresu,
  - osobný odber na výdajnom mieste – Zásielkovňa s možnosť výberu.

 5. Ceny za doručenie jednotlivých produktov budú zarátané do celkovej ceny za objednaný produkt. Ceny sú uvedené v objednávkovom systéme na webovej stránky poskytovateľa - www.miestnasamospráva.sk.
 6. Objednávku na produkt nachádzajúci sa na sklade vybavíme najneskôr do troch pracovných dní od potvrdenia objednávky poskytovateľom.
 7. Pri platbe bankovým prevodom objedaný tovar odosielame najskôr až po prijatí platby, resp. zaslaní potvrdenia o zrealizovanej platbe.
 8. Objednávku produktu kompetencie obce zasielame najneskôr do 14 pracovných dní od objednania a to z dôvodu kontroly aktuálnosti produktu.
 9. V prípade, že si objednáte viac produktov s rôznymi dodacími dobami, pošleme Vám ich až vtedy, keď budeme mať na sklade všetky. Pri knihách, ktoré sú v predpredaji je termín vydania len orientačný a môže ho vydavateľ knihy posunúť.
 10. Tovar objednaný v našom internetovom obchode doručujeme na Slovensko a za príplatok aj do Českej republiky.
 11. Zákazník je povinný prevziať ním objednaný produkt. V prípade neprevzatia produktu zákazník zodpovedá za škodu, ktorá jeho konaním vznikla poskytovateľovi.
 12. Zákazník je povinný uhradiť kúpnu cenu:
  - produktu (publikácie, kompetencie obce) do 7 pracovných dní odo dňa doručenia potvrdenia objednávky (spolu s údajmi k možnosti zrealizovania platby bankovým prevodom). V prípade ak nedôjde k úhrade kúpnej ceny zákazníkom poskytovateľ bude toto konania považovať za úkon zákazníka – odstúpenie od zmluvy a zruší jeho objednávku. V prípade osobného odberu na adrese poskytovateľa je povinný vykonať úhradu ihneď. V prípade doručovania produktu poštovou prepravou (kuriér, osobný odber Zasielkovňa) je povinný urobiť tak ihneď, pokiaľ bol tovar objednaný s výberom platby v hotovosti (resp. na dobierku). Nedodržaním tejto povinnosti vzniká poskytovateľovi právo pohľadávku uplatniť na súde.
  - služby – vzdelávania:
          - jednodňového vzdelávania najneskôr 2 dni pred uskutočnením tohto vzdelávania. V prípade hotovostnej platby v deň konania,
          - viacdňového vzdelávania najneskôr 14 dní pred uskutočnením tohto vzdelávania.
 13. Platbu zákazník zrealizuje pod variabilným symbolom uvedeným na objednávke. Daňový doklad bude zákazníkovi doručený spolu s produktom. V prípade osobného odberu mu bude doručený osobne.
 14. Zákazník má právo a povinnosť skontrolovať si doručovaný produkt ešte pred uhradením kúpnej ceny.
 15. Zákazník sa zaväzuje neposkytovať svoje prihlasovacie údaje k online produktom tretím osobám. V opačnom prípade zodpovedá za škodu, ktorá jeho konaním vznikla poskytovateľovi.
 16. Zákazník je povinný uviesť adresu, na ktorej bude zastihnuteľný v čase doručovania a úplné kontaktné údaje na doručovanie.
 17. Zákazník má právo na vrátenie finančných prostriedkov v prípade vzniku preplatku na číslo účtu, z ktorého boli finančné prostriedky zaslané.
 18. Platby za objednaný tovar alebo službu sa realizujú v mene EUR.
 19. Ak nie je dohodnuté inak, môžu byť všetky oznámenia adresované zákazníkovi vydavateľstvom posielané vo forme elektronickej správy (e-mailom) adresované na e-mailovú adresu zákazníka, ktorú poskytol poskytovateľovi. Poskytovateľ je tiež oprávnený zasielať daňové doklady zákazníkovi elektronicky, prípadne poštou.
 20. Telefonické poradenstvo je bezplatné. Nenahrádza odborné poradenstvo a má výlučne informatívny charakter.

Článok IV.
Osobitné ustanovenia k poskytovaniu služieb (vzdelávania) – Platobné, dodacie a storno podmienky

  1. Prihláška na vzdelávanie (jednodňové a viacdňové) bude po jej prevzatí a zaevidovaní potvrdená e-mailom. Na vzdelávanie bude zákazník zaradený v poradí, v ktorom bude jeho prihláška doručená. Vzdelávanie sa uskutoční iba v prípade, ak sa naň prihlási dostatočný počet účastníkov. Poskytovateľ si vyhradzuje právo neprijať prihlášku v prípade, ak bude prekročená kapacita vzdelávania. Poskytovateľ vzdelávania si vyhradzuje odmietnuť iného zákazníka ako obec/mesto, resp. ich zamestnancov a tiež poslancov obce/mesta. Vzdelávanie je výhradne určené pre územnú samosprávu.
  2. Uzávierka prihlášok je:
   - pre jednodňové vzdelávanie 2 dni pred termínom konania vzdelávania. Prihlášky po tomto termíne môže zákazník telefonicky konzultovať s poskytovateľom.
   - pre viacdňové vzdelávanie 14 dní pred termínom konania vzdelávania. Prihlášky po tomto termíne môže zákazník telefonicky konzultovať s poskytovateľom.

  3. Platbu zákazník zrealizuje pod variabilným symbolom uvedeným na objednávke. Daňový doklad bude zákazníkovi doručený osobne v deň konania vzdelávania.
  4. Účastník vzdelávania je povinný uhradiť poplatok vyčíslený na objednávke tak, aby sa mohol preukázať pri vstupe na vzdelávanie potvrdením o úhrade poplatku poskytovateľovi.
  5. Vstup účastníka na vzdelávanie je podmienený zrealizovaním platby.
  6. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu programu, prednášajúceho, termínu, miesta konania alebo zrušenia vzdelávania. O všetkých zmenách bude poskytovateľ zákazníka informovať telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.
  7. Účastník vzdelávania berie na vedomie, že je na vzdelávaní zakázané zaznamenávanie akýchkoľvek obrazových alebo zvukovo-obrazových záznamov a zaväzuje sa tento zákaz rešpektovať.
  8. Tieto VOP sa nevzťahujú na službu vzdelávanie „na mieru“ poskytovanú poskytovateľom. Ide o poskytnutie služby podľa požiadaviek klienta po vzájomnej dohode a uzatvorení osobitnej zmluvy.
  9. Prihláška na vzdelávanie je záväzná, zákazník ju však môže zrušiť - odstúpiť od zmluvy:
   -  pri jednodňovom vzdelávaní najneskôr 8 dní pred uskutočnením vzdelávania,
   -  pri viacdňovom vzdelávaní najneskôr 16 deň pred uskutočnením vzdelávania.

   V danom prípade bude zákazníkovi vrátená celá zaplatená cena za objednanú službu.

  10. Zrušenie prihlášky - odstúpenie od zmluvy musí byť realizované písomne alebo formou e-mailu.
  11. Ak však zo strany zákazníka nebude prihláška zrušená, neodstúpi od zmluvy spôsobom v lehote podľa ods. 12 tohto článku, je povinný uhradiť čiastku zodpovedajúcu:


Jednodňové vzdelávanie

 

Viacdňové vzdelávanie

100 % z ceny, ak sa písomné zrušenie uskutoční po ukončení registrácie (2 dni pred konaním vzdelávania) alebo po vzdelávaní, prípadne ak sa nezúčastní vzdelávania bez predchádzajúceho zrušenia. Zastúpenie prihlásených účastníkov je, samozrejme, možné.

 

100 % z ceny, ak sa písomné zrušenie uskutoční po ukončení registrácie (7 dní pred konaním vzdelávania) alebo po vzdelávaní, prípadne ak sa nezúčastní vzdelávania bez predchádzajúceho zrušenia. Zastúpenie prihlásených účastníkov je, samozrejme, možné.

50 % z ceny, ak sa písomné zrušenie uskutoční 3 až 7 dní pred začiatkom vzdelávania

 

50 % z ceny, ak sa písomné zrušenie uskutoční 8 až 15 dní pred začiatkom vzdelávania

 1. Poskytovateľ si vyhradzuje právo individuálneho posúdenia každého odstúpenia od zmluvy. Na základe uvedenia obzvlášť závažných a nepredvídateľných dôvodov zákazníkom a nemožnosti sa zúčastniť objednaného vzdelávania. Poskytovateľ môže jeho požiadavke vyhovieť.

Článok V.
Osobitné ustanovenie k právam a povinnostiam zákazníka – fyzickej osoby v postavení spotrebiteľa
Právo spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy a alternatívne riešenie sporov

 1. Pre účely článku V. týchto Všeobecných obchodných podmienok sa zákazníkom rozumie kupujúci, ktorý vo vzťahu k poskytovateľovi vystupuje v postavení spotrebiteľa. Ustanovenia obsiahnuté v tomto článku sa tak nevzťahujú na kupujúceho v postavení podnikateľa.
 2. Na zákazníka v postavení spotrebiteľa sa primerane vzťahujú ustanovenia vymedzené v čl. III. a IV.
 3. Zákazník má právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní od prevzatia produktu. Odstúpiť od zmluvy je možné iba písomne, a to zaslaním písomného odstúpenia od zmluvy poskytovateľovi. Zákazník nemá právo odstúpiť od zmluvy v zmysle tohto bodu v nasledovných prípadoch:
  - ak ide o predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
  - ak ide o predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
  - ak ide o poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

  NA STIAHNUTIE:  Formulár na odstúpenie od zmluvy do 14 dní

 4. Zákazník, ktorý odstúpil od zmluvy v súlade s čl. V. ods. 2, má právo na vrátenie finančných prostriedkov od poskytovateľa, ktoré tieto v súvislosti s produktom prijal, a to spôsobom, ktorý pri platbe on sám zvolil (ak zákazník platil prevodom z účtu, finančné prostriedky budú zaslané na ten istý účet, z ktorého boli odoslané).
 5. Ak od zmluvy odstúpi zákazník, ktorému bol doručený produkt, ktorý je v inej ako online forme, je zákazník povinný tento produkt na vlastné náklady vrátiť poskytovateľovi najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy.
 6. Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov:
  Zákazník sa môže obrátiť na poskytovateľa so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým poskytovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že poskytovateľ porušil jeho práva. Ak poskytovateľ na žiadosť zákazníka odpovie zamietavo alebo neodpovie do 30 dní od jej odoslania, zákazník má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS“). Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi poskytovateľom a zákazníkom a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z. z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 eur. Návrh na začatie ARS sa podáva subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorý si môžete stiahnuť TU. Subjekt ARS môže od zákazníka požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 eur s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má zákazník. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd. Platforma ARS je dostupná na internetových stránkach: 
  https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK.


Článok VI.
Ustanovenie o vylúčení zodpovednosti poskytovateľa za vzniknutú škodu

 1. Zákazník berie na vedomie, že poskytovateľ nenesie zodpovednosť za akúkoľvek vzniknutú škodu spôsobenú postupom zákazníka na základe informácií, ktoré sú obsahom akéhokoľvek produktu ponúkaného poskytovateľom a zakúpeného zákazníkom. Zákazník zároveň berie na vedomie, že informácie, ktoré sú obsahom produktu, majú výlučne informatívny a vzdelávací charakter a nie sú alternatívou k odbornému poradenstvu poskytovanému odborníkom osobne na základe osobitnej zmluvy a na základe poskytnutia všetkých relevantných podkladov k danému prípadu.

Článok VII.
Reklamácia produktov

 1. Nekompletnosť zásielky alebo poškodenie produktu je nutné oznámiť do 48 hodín od prevzatia zásielky e-mailom na adresu sotac@sotolar.sk. Neskoršie reklamácie nekompletnosti zásielky alebo mechanického poškodenia našich produktov nemusia byť uznané.
 2. Ak chcete doručený produkt reklamovať, vopred nás prosím kontaktujte.
 3. Reklamovaný produkt (najlepšie až po dohode s nami) zašlite, prosím, späť na našu adresu spoločnosti SOTAC, s.r.o., so sídlom Južná trieda 1, 040 01 Košice.
 4. Do balíka nezabudnite priložiť kópiu daňového dokladu, ktorý sme poslali s tovarom a kópiu ústrižku od doručovateľa, ak ste ho dostali. Po prijatí produktu Vás budeme bezodkladne kontaktovať a dohodneme sa s Vami na rýchlom vyriešení problému: reklamovaný produkt Vám vymeníme kus za kus, alebo vám do 14 dní vrátime peniaze v prípade, ak ste už za produkt zaplatili.

Článok VIII.
Ochrana osobných údajov

 1. Poskytovateľ sa zaväzuje, že neposkytne tretím osobám osobné údaje zákazníka.
 2. Spoločnosť SOTAC, s.r.o., so sídlom Južná trieda 1, 040 01 Košice, IČO: 36 189 855, IČ DPH: SK2020045720, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel: Sro, vložka č.: 10835/V ako prevádzkovateľovi (ďalej len „poskytovateľ“) spracováva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“). Ide o údaje uvedené v objednávke produktu, služby alebo v akejkoľvek súvislosti s ňou. Súhlas so spracúvaním osobných údajov v zmysle Nariadenia udeľuje zákazník – fyzická osoba na 3 roky odo dňa udelenia súhlasu so spracúvaním osobných údajov.
 3. Poskytovateľ zároveň spracováva osobné údaje aj na právnom základe zmlúv v rozsahu potrebnom na ich plnenie zo strany poskytovateľa (napríklad doručovanie a spracovanie objednávok) v zmysle čl. 6. ods. 1 písm. b) nariadenia a na základe oprávneného záujmu (napríklad priamy marketing).
 4. Zákazník súhlasí s tým, že poskytovateľ je oprávnený počas trvania súhlasu so spracúvaním jeho osobných údajov tieto osobné údaje v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky a Európskej únie, najmä s Nariadením, s použitím automatizovaných aj neautomatizovaných prostriedkov zhromažďovať, spracúvať a používať za účelom:
  - použitia osobných údajov za účelom ponuky tovarov a služieb poskytovateľa, informovania, najmä, avšak nielen výlučne o nových produktoch a službách poskytovateľa, zasielania newslettera a za účelom priameho marketingu.

 5. Zákazníkovi sú pred poskytnutím osobných údajov v týchto všeobecných obchodných podmienkach poskytnuté informácie v zmysle § čl. 13 Nariadenia.
 6. Udelením súhlasu zároveň zákazník berie na vedomie, že poskytnutie údajov je dobrovoľné, a že má práva v zmysle čl. 12 a nasl. Nariadenia.
 7. Súhlas so spracúvaním osobných údajov môže byť kedykoľvek odvolaný rovnakým spôsobom, akým bol poskytnutý.
 8. Poskytovateľ sa zaväzuje, že nebude spracúvať osobné údaje spôsobom, ktorý odporuje dobrým mravom ani spôsobom obchádzajúcim súčasne platné všeobecne záväzné právne predpisy.


Článok IX.
Záverečné ustanovenia

 1. Na vzťahy neupravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa primerane použijú ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov v platnom znení.
 2. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na uskutočnenie zmien v obsahu Všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť informovať zákazníka splní zverejnením zmeneného znenia na obvyklom mieste na svojej internetovej stránke – www.miestnasamosprava.sk.
 3. Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú voči zákazníkovi účinnosť odoslaním objednávky.
 4. Prípadné súdne spory vyplývajúce z právneho vzťahu medzi zákazníkom a poskytovateľom bude rozhodovať súd miestne príslušný podľa sídla poskytovateľa.
 5. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné od 26.06.2020 a rušia predchádzajúce znenia všeobecných obchodných podmienok.
 6. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči zákazníkovi dňom uzavretia zmluvy s poskytovateľom.