NORMATÍVNE AKTY OBCE (VZN OBCE)

186,00 €

Potrebujete poradiť?

Pre Viac informácii o produktoch a službách nás neváhajte kontaktovať:

Popis produktu
Detaily

1. Základné

  1. nariadenie o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
  2. nariadenie o organizácii miestneho referenda – jeden okrsok
  3. nariadenie o organizácii miestneho referenda – viac okrskov
  4. nariadenie o podmienkach poskytovania dotácií právnickým a fyzickým osobám - podnikateľom
  5. nariadenie o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce
  6. nariadenie o ustanovení činností, ktorých vykonávanie je na území obce zakázané alebo obmedzené
  7. nariadenie o určovaní a zmenách názvov ulíc a iných verejných priestranstiev na území obce
  8. nariadenie o určení názvu ulice
  9. nariadenie o obmedzení a zákaze predaja, podávania alebo požívania alkoholických nápojov
  10. nariadenie o obmedzení a zákaze fajčenia na území obce
  11. nariadenie o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádza-nia odpadových vôd
  12. nariadenie o dočasnom obmedzení užívania pitnej vody
  13. nariadenie o zneškodňovaní obsahu žúmp
  14. nariadenie upravujúce, obmedzujúce a zakazujúce všeobecné užívanie vôd na drobných vodných tokoch a iných vodných útvaroch na území obce
  15. nariadenie o vyhradení miest a určení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby prezidenta Slovenskej republiky
  16. nariadenie o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov
  17. nariadenie o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na území obce
  18. nariadenie – trhový poriadok pre trhovisko
  19. nariadenie – trhovisko pre príležitostný trh
  20. nariadenie o zriadení obecnej polície obce
  21. nariadenie o miestnom poplatku za rozvoj

2. Životné prostredie

  1. nariadenie, ktorým sa vyhlasujú záväzné časti územnoplánovacej dokumentácie
  2. nariadenie o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
  3. nariadenie o ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene na území obce
  4. nariadenie o podrobnostiach vo veci poplatku za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečistenia na území obce
  5. nariadenie o zónach s obmedzenou prevádzkou mobilných zdrojov znečistenia
  6. nariadenie o povinnosti vypracovať povodňové plány záchranných prác
  7. nariadenie o vymedzení nízkoemisnej zóny na území obce
  8. nariadenie o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a o ochrane verejnej zelene

3. Sociálna oblasť

  1. nariadenie o úhradách za sociálne služby
  2. nariadenie o poskytovanej starostlivosti v centre pre deti a rodiny
  3. nariadenie o podmienkach poskytovania finančného príspevku na dopravu do centra
  4. nariadenie o podmienkach poskytovania finančného príspevku na výkon opatrení v rámci sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

4. Školstvo

  1. nariadenie o určení školského obvodu základnej školy
  2. nariadenie o určení miesta a času zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole
  3. nariadenie o príspevku v materskej škole
  4. nariadenie o príspevku v školskom klube detí
  5. nariadenie o príspevku v základnej umeleckej škole
  6. nariadenie o určení úhrady nákladov na štúdium v jazykovej škole
  7. nariadenie o príspevku a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni
  8. nariadenie o úhradách v školskej jedálni
  9. nariadenie o príspevku a určenie podmienok úhrady vo výdajnej školskej jedálni
  10. nariadenie o úhradách vo výdajnej školskej jedálni
  11. nariadenie o príspevku na činnosti centra voľného času
  12. nariadenie o príspevku v školskom internáte
  13. nariadenie o financovaní
  14. nariadenie o financovaní centier voľného času

5. Byty

  1. nariadenie o podmienkach nakladania s obecnými bytmi na území obce
  2. nariadenie o bezúročnom splácaní ceny bytu alebo ateliéru

6. Chov zvierat

  1. nariadenie, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov
  2. nariadenie o územných podmienkach pre chov a držanie zvierat v obci

7. Hazardné hry

  1. VZN o zákaze umiestniť herňu § 79 ods. 3
  2. VZN o zákaze umiestniť kasíno § 79 ods. 4
  3. VZN  o zákeze umiestniť herňu § 79 ods. 5
  4. VZN dátumy – zákaz prevádzkovania hazardných hier § 79 ods. 6
  5. VZN – vzdialenosť medzi herňami § 15 ods. 16

8. Miestne komunikácie

  1. nariadenie o určení stanovíšť taxislužby
  2. nariadenie o parkovaní na miestnych komunikáciách na území obce (prevádzkuje obec, resp. jej právnická osoba)
  3. nariadenie o parkovaní na miestnych komunikáciách na území obce (prevádzkuje iná poverená právnická osoba)
  4. nariadenie o obmedzení užívania miestnych komunikácií a verejných priestranstiev

9. Ostatné

  1. nariadenie o určení miesta pre konanie zhromaždení bez oznámenia
  2. Prevádzkový poriadok pre pohrebiská na území obce
  3. Štatút rekreačnej oblasti
  4. nariadenie o obmedzení / zákaze používania pyrotechnických výrobkov na území obce
Recenzie
Napíšte vlastnú recenziu
Recenzujete: NORMATÍVNE AKTY OBCE (VZN OBCE)