NÁJOMNÉ A PRESTUPNÉ BÝVANIE PRE OBCE A PRÁVO NA BÝVANIE – OBYDLIE

Zásadné otázky pre obce
(komplexné riešenia pre obce v nadväznosti na judikatúru Súdneho dvora EU)
/postavenie a kompetencie obce - podrobný komplexný rozbor a osobitosti samosprávy /

Počet voľných miest: 25

Dátum konania: 25.08.2020

Registrácia možná do: 23.08.2020

89,90 €

* Povinne vyplnené polia

  • Ak chcete zakúpiť školenie pre viac osôb, vyplňte údaje pre prvú osobu, vložte produkt do košíka a postup opakujte.
 • Potrebujete poradiť?

  Pre Viac informácii o produktoch a službách nás neváhajte kontaktovať:

  Popis produktu
  Detaily

  PROGRAM:

  1. špecifické postavenie obce na úseku bývania v obci – možnosti a povinnosti
  2. pojem bývanie – vymedzenie pojmu v kontexte platnej právnej úpravy a
  3. európska legislatíva a judikatúra – pojem obydlie, právo bývania, právo na pokojné bývanie
  4. pojem nájomné bývanie a prestupné bývanie – vymedzenie pojmu z právneho hľadiska (nie finančného hľadiska)
  5. upozornenie na problémy spojené s realizáciou prestupného bývania i nájomného bývania z pohľadu právnych dopadov pre obce – námety na predchádzanie
  6. judikatúra súdov k bývaniu – najmä k možnosti vypratania bytu a poskytovaniu bytových náhrad (problémy s tým spojené)
  7. možnosti obce - práva a povinnosti obce
  8. praktické návody a riešenia pre obce

  Organizačné pokyny:

  • Konzultant/prednášajúci: doc. JUDr. Jozef Sotolář, PhD.
  • Usporiadateľ: obchodná spoločnosť SOTAC, s.r.o. Košice, Južná trieda č. 1
  • Miesto konania: KONGRESOVÉ CENTRUM (učebňa) spoločnosti SOTAC, s.r.o. Košice, Južná trieda č. 1, prvé poschodie
  • Časový harmonogram podujatia / konzultácií:

  od 08,30 hod. prezentácia
  09,00 – 09,05 hod. otvorenie konzultácií
  09,00 – 14,30 hod. aktívne konzultácie /prednášky/ spojené s diskusiou
  od 14,30 hod. výmenný konzultačný servis a individuálne konzultácie (aktuálne otázky k problémom podľa záujmu účastníkov, vrátane participácie na riešení konkrétnych prípadov z komunálnej praxe, široký konzultačný a výmenný servis – vrátane poskytovania materiálov na elektronických médiách).

  • Dovoľujeme si Vás upozorniť, že podľa aktuálnych opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR budú prijaté v čase konzultácií potrebné opatrenia a prosíme, aby ste ich v záujme ochrany verejného zdravia rešpektovali.
  • V cene účastníckeho poplatku sú zahrnuté všetky náklady spoločnosti na konzultácie /kongresový poplatok, odmena konzultanta, základné občerstvenie a komplexné a ucelené pracovné materiály a prezentácie/. Výška účastníckeho poplatku je uvedená s príslušnou DPH a je stanovená dohodou.
  • Daňový doklad (faktúru) dostanú účastníci priamo na konzultácii alebo im bude zaslaný poštou v zákonnej lehote. Individuálne požiadavky ohľadne platieb, prípadne iné požiadavky je potrebné dohodnúť vopred s usporiadateľom.
  • Prihláška na konzultácie je záväzná.
  • Uzávierka prihlášok: dva dni pred konaním podujatia, resp. po vyčerpaní kapacity kongresového centra.
  • Počet účastníkov je obmedzený kapacitou kongresovej miestnosti (cca 25 osôb) - v prípade záujmu si preto urýchlene zabezpečte účasť. Usporiadateľ si vyhradzuje právo neprijať prihlášku v prípade, ak bude prekročená kapacita konferenčnej miestnosti.
  • Účastnícky poplatok je splatný v prípade bankového prevodu 2 dni pred uskutočnením konzultácií, v prípade hotovostnej platby v deň školenia. V prípade neúčasti alebo zrušenia prihlášky sa účastnícky poplatok nevracia, konzultácií sa môže zúčastniť náhradník (pracovné materiály budú zaslané na adresu účastníka). Ak pri zvolenej úhrade v hotovosti účastník zruší svoju účasť, alebo sa nedostaví a neinformuje o tom usporiadateľa bude mu účtovaný storno poplatok.
  • Ak účastník zruší svoju účasť 2 dni a menej pred jeho začiatkom je storno poplatok 100% účastníckeho poplatku; ak účastník zruší svoju účasť 3 - 7 dní pred začiatkom je storno poplatok 50% účastníckeho poplatku; 8 a viac dní – bude vrátený celý účastnícky poplatok.
  • Všetky údaje, ktoré usporiadateľ od objednávateľa získa, budú zhromažďované, spracované a uschovávané v počítačovom informačnom systéme usporiadateľa a bude s nimi zaobchádzané ako s chránenými informáciami v súlade s platnými právnymi predpismi.
  • Objednávateľ prihláškou udeľuje usporiadateľovi súhlas s využívaním poskytnutých osobných údajov za účelom zasielania informácií o pripravovaných akciách a službách. Objednávateľ má právo kedykoľvek tento svoj súhlas písomne odvolať.
  • Spoločnosť SOTAC, s.r.o. Košice si v prípade nepredvídaných okolností a malého záujmu účastníkov (menej ako 5 osôb) vyhradzuje právo organizačných zmien, resp. zrušenia podujatia a zaväzuje sa včas oznámiť vzniknuté zmeny.
  Recenzie
  Napíšte vlastnú recenziu
  Recenzujete: NÁJOMNÉ A PRESTUPNÉ BÝVANIE PRE OBCE A PRÁVO NA BÝVANIE – OBYDLIE