MAJETOK OBCE

198,00 €

Potrebujete poradiť?

Pre Viac informácii o produktoch a službách nás neváhajte kontaktovať:

Popis produktu
Detaily

Obsahom tohto CD „KOMPETENCIE OBCE“ je:

1. Normatívne základné predpisy obce

  1. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce
  2. Zásady na ochranu majetku obce v podmienkach samosprávy obce
  3. Zásady obehu účtovných dokladov v podmienkach obce
  4. Zásady nakladania s finančnými prostriedkami obce
  5. Zásady o úhradách za služby poskytované obcou

2. Rozhodovanie obce

  1. Spisový poriadok obce
  2. Evidenčný spis majetku obce – spisový obal
  3. Rozhodnutie obecného zastupiteľstva – zmena účelového určenia majetku
  4. Rozhodnutie obecného zastupiteľstva – o prebytočnosti nehnuteľného majetku obce
  5. Rozhodnutie obecného zastupiteľstva – o prebytočnosti hnuteľného majetku obce
  6. Rozhodnutie obecného zastupiteľstva – o neupotrebiteľnosti hnuteľného majetku obce
  7. Rozhodnutie obecného zastupiteľstva – o upustení od vymáhania pohľadávky
  8. Rozhodnutie starostu obce o upustení od vymáhania pohľadávky

3. Obchodná verejná súťaž v obci

  1. Pozvánka na zasadnutie OZ – zámer predaja majetku obce
  2. Materiál na zasadnutie OZ – zámer predaja majetku obce
  3. Uznesenie obecného zastupiteľstva o schválení zámeru predaja majetku obce
  4. Uznesenie obecného zastupiteľstva o schválení spôsobu predaja – nehnuteľnosť
  5. Uznesenie obecného zastupiteľstva o schválení spôsobu predaja – hnuteľná vec
  6. Oznámenie zámeru predať majetok
  7. Podmienky obchodnej verejnej súťaže – nehnuteľnosť
  8. Podmienky obchodnej verejnej súťaže – hnuteľná vec
  9. Uznesenia obecného zastupiteľstva – vyhodnotenie súťaže
  10. Oznámenie víťazovi obchodnej verejnej súťaže
  11. Oznámenie neúspešným navrhovateľom

4. Dobrovoľná dražba

  1. Pozvánka na zasadnutie OZ – zámer predaja majetku obce
  2. Materiál na zasadnutie OZ – zámer predaja majetku obce
  3. Uznesenie obecného zastupiteľstva o schválení zámeru predaja majetku obce
  4. Uznesenie obecného zastupiteľstva o schválení spôsobu predaja – dražobná spoločnosť
  5. Uznesenie obecného zastupiteľstva o schválení zmluvy o dražbe
  6. Uznesenie obecného zastupiteľstva o schválení spôsobu predaja – dražobník obec
  7. Oznámenie zámeru predať majetok – regionálna tlač
  8. Všeobecný dražobný poriadok na predaj majetku obce

5. Priamy predaj majetku obce

  1. Pozvánka na zasadnutie OZ – zámer predaja majetku obce
  2. Materiál na zasadnutie OZ – zámer predaja majetku obce
  3. Uznesenie obecného zastupiteľstva – schválenie zámeru predaja majetku obce
  4. Uznesenie obecného zastupiteľstva - schválenie spôsobu predaja majetku – nehnuteľnosť
  5. Uznesenie obecného zastupiteľstva - schválenie spôsobu predaja majetku – hnuteľná vec
  6. Oznámenie zámeru predať majetok – regionálna tlač
  7. Zásady – všeobecné podmienky priameho predaja majetku obce
  8. Uznesenie obecného zastupiteľstva – vyhodnotenie priameho predaja
  9. Oznámenie víťazovi
  10. Oznámenie neúspešným navrhovateľom

6. Osobitné prípady prevodu majetku obce

6.1. podľa § 9a ods. 8 písm. a - d), f

  1. Pozvánka na zasadnutie OZ – predaj majetku obce
  2. Materiál na zasadnutie OZ – predaj majetku obce
  3. Uznesenie obecného zastupiteľstva – schválenie predaja majetku § 9a ods. 8 písm. a)
  4. Uznesenie obecného zastupiteľstva – schválenie predaja majetku § 9a ods. 8 písm. b)
  5. Uznesenie obecného zastupiteľstva – schválenie predaja majetku § 9a ods. 8 písm. c)
  6. Uznesenie obecného zastupiteľstva – schválenie predaja majetku § 9a ods. 8 písm. d)
  7. Uznesenie obecného zastupiteľstva – schválenie predaja majetku § 9a ods. 8 písm. f)

6.2. podľa § 9a ods. 8 písm. e) – dôvod osobitného zreteľa

  1. Uznesenie obecného zastupiteľstva – prípady hodné osobitného zreteľa
  2. Oznámenie spôsobu predaja
  3. Uznesenie obecného zastupiteľstva – rozhodnutie o predaji majetku obce

7. Prenájom majetku obce

  1. Postup obce pri prenechávaní svojho majetku do nájmu

7.1. Prenájom majetku z dôvodov hodných osobitného zreteľa

  1. Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva
  2. Materiál na rokovanie obecného zastupiteľstva
  3. Závery z rokovania obecného zastupiteľstva
  4. Oznámenie o zámere prenájmu
  5. Materiál na rokovanie obecného zastupiteľstva – schválenie
  6. Závery z rokovania obecného zastupiteľstva – schválenie
  7. Oznámenie výsledku uchádzačovi

7.2. Prenájom majetku na základe obchodnej verejnej súťaže

  1. Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva
  2. Materiál na rokovanie obecného zastupiteľstva
  3. Závery z rokovania obecného zastupiteľstva
  4. Oznámenie o prenájme
  5. Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže
  6. Výsledky verejnej obchodnej súťaže – uznesenie
  7. Oznámenie víťazovi verejnej obchodnej súťaže
  8. Oznámenie pre ostatných uchádzačov

7.3. Nájomné zmluvy

  1. Nájomná zmluva – byt
  2. Nájomná zmluva – nebytové priestory
  3. Nájomná zmluva – pozemok
  4. Nájomná zmluva – poľnohospodársky pozemok
  5. Nájom pozemku – reklama
  6. Dohoda o skončení nájmu

7.4. Osobné údaje – prílohy k zmluvám

  1. Informačná povinnosť prevádzkovateľa § 19
  2. Súhlas so spracovaním osobných údajov

8. Základné zmluvné vzťahy s majetkom

8.1. Zmluvy

  1. Kúpna zmluva – nehnuteľnosť
  2. Kúpna zmluva – hnuteľná vec
  3. Zmluva o pôžičke
  4. Zmluva o výpožičke
  5. Zámenná zmluva
  6. Zmluva o poskytnutí dotácie

8.2. Osobné údaje – prílohy k zmluvám

  1. Informačná povinnosť prevádzkovateľa § 19
  2. Súhlas so spracovaním osobných údajov
Recenzie
Napíšte vlastnú recenziu
Recenzujete: MAJETOK OBCE