KOMISIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

KONTROLNÉ PRÁVOMOCI KOMISIÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA VO VZŤAHU K OBCI
(starostovi obce, obecnému úradu)
- jedinečný komplexný rozbor všetkých dôležitých otázok, vrátane kontroly obecného úradu


 


Počet voľných miest: 20

Dátum konania: 28.02.2023

Registrácia možná do: 26.02.2023


94,80 €

* Povinne vyplnené polia

  • Ak chcete zakúpiť školenie pre viac osôb, vyplňte údaje pre prvú osobu, vložte produkt do košíka a postup opakujte.
 • Potrebujete poradiť?

  Pre Viac informácii o produktoch a službách nás neváhajte kontaktovať:

  Popis produktu
  Detaily

  PROGRAM:

  1. komisie na úrovni obce – právny rozbor (od všeobecných až po špecifické podľa osobitných právnych predpisov)
  2. odlíšenie komisií obecného zastupiteľstva od ostatných komisií v samospráve  (s osobitným statusom a právomocami – úlohami)
  3. právne postavenie komisie obecného zastupiteľstva v kontexte zákonnej úpravy – zákona o obecnom zriadení (aktivity smerom dovnútra)
  4. obligatórnosť zloženia a obligatórnosť vymedzenia úloh každej komisie
  5. rozbor jednotlivých oprávnení – iniciatívna funkcia a poradná funkcia, rozbor kontrolnej právomoci komisie (čo môže a čo nemôže kontrolovať) na strane jednej  a kontroly vykonávanej hlavným kontrolórom na strane druhej, rozlíšenie kontrolnej činnosti komisie a  koncepčnej kontrolnej činnosti komisií obecného zastupiteľstva
  6. oprávnenia komisie – rozbor zákonnosti/nezákonnosti kontroly účtovníctva, účtovných dokladov, zmlúv a listín, „chodenie po úrade“ a požadovanie podkladov, zasahovanie do činnosti obecného úradu, prístup k osobným údajom a pod.
  7. kontrolná právomoc poslanca obecného zastupiteľstva (ako člena kolektívneho orgánu), odporúčania a návrhy riešení na podklade rozhodovacej činnosti súdov, praktické návody a riešenia pre obce)
  8. výmenný konzultačný servis a konzultácie


  Organizačné pokyny:

  • Konzultant/prednášajúci: doc. JUDr. Jozef Sotolář, PhD.
  • Usporiadateľ: obchodná spoločnosť SOTAC, s.r.o. Košice, Južná trieda č. 1
  • Miesto konania: KONGRESOVÉ CENTRUM (učebňa) spoločnosti SOTAC, s.r.o. Košice, Južná trieda č. 1, prvé poschodie
  • Časový harmonogram podujatia / konzultácií:
             od 8,30 hod. prezentácia
  9,00 - 9,05 hod. otvorenie konzlutácií
  ponuka a prezentácia produktov spoločnosti SOTAC, s.r.o. pre obce a mestá
  9,00 - 14,30 hod. aktívne konzultácie / prednášky spojené s diskusiou
  od 14,30 hod. výmenný konzultačný servis a individuálne konzultácie
  (aktuálne otázky k problémom podľa záujmu účastníkov,
  vrátane participácie na riešení  konkrétnych prípadov z komunálnej  praxe, 
  široký konzultačný a výmenný servis – vrátane  poskytovania materiálov na elektronických médiách)
  • V cene účastníckeho poplatku sú zahrnuté všetky náklady spoločnosti na konzultácie /kongresový poplatok, odmena konzultanta, základné občerstvenie a komplexné a ucelené pracovné materiály a prezentácie/. Výška účastníckeho poplatku je uvedená s príslušnou DPH a je stanovená dohodou.
  • Daňový doklad (faktúru) dostanú účastníci priamo na konzultácii alebo im bude zaslaný poštou v zákonnej lehote. Individuálne požiadavky ohľadne platieb, prípadne iné požiadavky je potrebné dohodnúť vopred s usporiadateľom.
  • Prihláška na konzultácie je záväzná.
  • Uzávierka prihlášok: dva dni pred konaním podujatia, resp. po vyčerpaní kapacity kongresového centra.
  • Počet účastníkov je obmedzený kapacitou kongresovej miestnosti (cca 25 osôb) - v prípade záujmu si preto urýchlene zabezpečte účasť. Usporiadateľ si vyhradzuje právo neprijať prihlášku v prípade, ak bude prekročená kapacita konferenčnej miestnosti.
  • Účastnícky poplatok je splatný v prípade bankového prevodu 2 dni pred uskutočnením konzultácií, v prípade hotovostnej platby v deň školenia. V prípade neúčasti alebo zrušenia prihlášky sa účastnícky poplatok nevracia, konzultácií sa môže zúčastniť náhradník (pracovné materiály budú zaslané na adresu účastníka). Ak pri zvolenej úhrade v hotovosti účastník zruší svoju účasť, alebo sa nedostaví a neinformuje o tom usporiadateľa bude mu účtovaný storno poplatok.
  • Ak účastník zruší svoju účasť 2 dni a menej pred jeho začiatkom je storno poplatok 100% účastníckeho poplatku; ak účastník zruší svoju účasť 3 - 7 dní pred začiatkom je storno poplatok 50% účastníckeho poplatku; 8 a viac dní – bude vrátený celý účastnícky poplatok.
  • Všetky údaje, ktoré usporiadateľ od objednávateľa získa, budú zhromažďované, spracované a uschovávané v počítačovom informačnom systéme usporiadateľa a bude s nimi zaobchádzané ako s chránenými informáciami v súlade s platnými právnymi predpismi.
  • Objednávateľ prihláškou udeľuje usporiadateľovi súhlas s využívaním poskytnutých osobných údajov za účelom zasielania informácií o pripravovaných akciách a službách. Objednávateľ má právo kedykoľvek tento svoj súhlas písomne odvolať.
  • Spoločnosť SOTAC, s.r.o. Košice si v prípade nepredvídaných okolností a malého záujmu účastníkov (menej ako 5 osôb) vyhradzuje právo organizačných zmien, resp. zrušenia podujatia a zaväzuje sa včas oznámiť vzniknuté zmeny.
  Recenzie
  Napíšte vlastnú recenziu
  Recenzujete: KOMISIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA