INFORMAČNÉ PRÁVO PRE OBCE

144,00 €

Potrebujete poradiť?

Pre Viac informácii o produktoch a službách nás neváhajte kontaktovať:

Popis produktu
Detaily

Obsahom tohto CD „KOMPETENCIE OBCE“ je:

1. všeobecné

  1. Pracovná náplň zamestnanca
  2. Upovedomenie - zriaďovateľom
  3. Upovedomenie - zakladateľom
  4. Evidencia žiadostí
  5. Evidencia najčastejšie žiadaných informácií

2. zákonné sprístupňovanie informácií

  1. Povinne zverejňované informácie
  2. Postup obce pri vybavovaní žiadostí a podnetov
  3. Prehľad predpisov a pokynov
  4. Rozhodnutia obce – informácia
  5. Termíny zasadnutí OZ
  6. Údaje o dochádzke poslancov
  7. Výpisy o hlasovaní poslancov
  8. Sadzobník úhrad
  9. Informácie o spôsobe získavania informácií
  10. Oznámenie – úradné hodiny
  11. Právomoci, kompetencie a organizačná štruktúra
  12. Veci, ktoré boli prevedené z majetku obce
  13. Zbierka zákonov SR a VZN
  14. Pozvánka na zasadnutie OZ
  15. Zápisnica zo zasadnutia OZ
  16. Sadzobník správnych poplatkov
  17. Návrh plánu kontrolnej činnosti HK
  18. Návrh rozpočtu
  19. Oznámenie o priamom predaji majetku
  20. Vyhlásenie dražby
  21. Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže
  22. Povinne zverejňovaná zmluva
  23. Povinne zverejňované objednávky
  24. Povine zverejňované faktúry
  25. Pokyn starostu k zverejňovaniu
   Ochrana pred povodňami:
  26. Vyhlásenie mimoriadnej situácie
  27. Vyhlásenie II. stupňa povodňovej aktivity
  28. Vyhlásenie III. stupňa povodňovej aktivity
  29. Oznámenie o termíne konania povodňovej prehliadky
  30. Odvolanie mimoriadnej situácie
  31. Odvolanie II. stupňa povodňovej aktivity
  32. Odvolanie III. stupňa povodňovej aktivity

3. rozhodovanie vo veciach informácií

  1. Žiadosť – potvrdenie podania
  2. Žiadosť – úradný záznam
  3. Žiadosť – postúpenie
  4. Žiadosť - doplnenie podania
  5. Žiadosť – odloženie veci – nedoplnenie údajov
  6. Žiadosť o predchádzajúci súhlas
  7. Žiadosť o predchádzajúci súhlas – písomnosti
  8. Oznámenie – predĺženie lehoty
  9. Úradný záznam o sprístupnení informácií
  10. Rozhodnutie – odmietnutie - § 8
  11. Rozhodnutie – odmietnutie - § 9
  12. Rozhodnutie – odmietnutie - § 11
  13. Rozhodnutie – odmietnutie čiastočné - § 15
  14. Rozhodnutie – prístup s obmedzením – 1
  15. Rozhodnutie – prístup s obmedzením – 2
  16. Rozhodnutie – odmietnutie § 2
  17. Oznámenie – odkaz na zverejnenú informáciu
  18. Rozhodnutie – odmietnutie - § 10
  19. Rozhodnutie – šikanózny výkon práv
  20. Rozhodnutie o odvolaní (potvrdzuje)
  21. Rozhodnutie o odvolaní (rozhodnutie zrušuje)
  22. Rozhodnutie o odvolaní (rozhodnutie mení)
Recenzie
Napíšte vlastnú recenziu
Recenzujete: INFORMAČNÉ PRÁVO PRE OBCE
Možno Vas zaujme aj nasledujúci produkt