ZÁKON O SŤAŽNOSTIACH

PDFTlačiťEmail
Doc. JUDr. Jozef Sotolář, PhD. - JUDr. Martin Sotolář
2. podstatne doplnené a prepracované vydanie
Cena
22,00 €
Popis

   Problematika sťažností nie je upravená v práve Európskych spoločenstiev a ani v práve Európskej únie, rovnako tak nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskych spoločenstiev alebo Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev. To však ale neznamená, že nie je dôležitá z pohľadu regulácie veľmi významnej časti spoločenských vzťahov. Právna úprava sťažnostného práva na území Slovenska je nanajvýš aktuálna, o čom svedčí aj veľký počet sťažností prijímaných orgánmi verejnej moci. Zákonná úprava možnosti obracať sa na orgány verejnej správy prostredníctvom sťažností sa dotýka širokej verejnosti.

   Toto druhé - doplnené a podstatne prepracované - vydanie komentára zohľadňuje všetky doterajšie novelizácie.  Právna úprava sťažnostného práva – zák. č. 9/2010 Z. z. -  je veľmi dôležitá a nanajvýš aktuálna, o čom svedčí aj veľký počet sťažností prijímaných orgánmi verejnej moci a aj obcami. Zákonná úprava možnosti obracať sa na orgány verejnej správy prostredníctvom sťažností sa dotýka širokej verejnosti – preto je nevyhnutné poznať a orientovať sa v celom texte zákona a správne ho aplikovať. Podrobnému rozboru jednotlivých ustanovení je venovaný práve tento podrobný komentár.

   V detailnom poznámkovom aparáte, vrátane použiteľných častí dôvodovej správy sa poukazuje predovšetkým na podstatné súvislosti jednotlivých ustanovení zákona s ďalšími ustanoveniami, ako aj so súvisiacimi právnymi predpismi. Pri výklade pojmov sa vychádzalo zo znenia a zo zmyslu príslušného ustanovenia zákona – práve zásady používané pri výklade zákonov umožňujú čítať zmysel právnej normy vyjadrenej v právnych vetách nie len na základe znenia legálnych definícií, ale i vo vzťahu ku kontextu, zmyslu a účelu celej právnej úpravy obsiahnutej v predmetnom zákone.

   Praktickým, úplne zrozumiteľným a prehľadným spôsobom  vysvetľuje všetky dôležité a podstatné stránky fungovania  a rozhodovania obce vo veciach sťažnostného práva hmotného i procesného. Venuje sa podrobne (všetko na podklade paragrafového znenia, dôvodovej správy k zákonu a judikatúry súdov):
-    podávaniu sťažností (od procesných možností – odloženie, anonymné sťažnosti, utajenie totožnosti, príslušnosť na vybavenie až po rozhodovanie)
-    lehotám na vybavenie sťažnosti a v tomto kontexte inštitútu súčinnosti a spolupráce
-    prešetrovaniu sťažností – od zistení, cez zápisnicu o prešetrení až po oznámenie výsledku prešetrenia sťažnosti
-    kontrolným mechanizmom na úseku sťažnostného práva.

Obsahuje tiež množstvo  odporúčaní pre praktickú činnosť,  konkrétne odpovede na problémy praxe. Očakávame, že táto monografia bude slúžiť na pohotovú a rýchlu orientáciu v jednej časti právnej úpravy verejnej správy a v nevyhnutnej miere aj v problematike, ktorá s touto oblasťou úzko súvisí.

OBSAH:

Základné ustanovenia § 1-4

§ 1

§ 2

§ 3

§ 4

Podávanie sťažností § 5-28

§ 5 Podávanie sťažností

§ 6 Odloženie sťažnosti

§ 7

§ 8 Utajenie totožnosti sťažovateľa

§ 9 Prijímanie sťažností

§ 10

§ 11 Príslušnosť na vybavenie sťažnosti

§ 12

§ 13 Lehota na vybavenie sťažnosti

§ 14 (vypúšťa sa – zák. č. 94/2017 Z. z.)

§ 15 Oboznamovanie s obsahom sťažnosti

§ 16 Spolupráca sťažovateľa

§ 17 Súčinnosť orgánov verejnej správy

§ 18 Prešetrovanie sťažnosti

§ 19 Zápisnica o prešetrení sťažnosti

§ 20 Oznámenie výsledku prešetrenia sťažnosti

§ 21 Opakovaná sťažnosť a ďalšia opakovaná sťažnosť

§ 22 Sťažnosť proti vybavovaniu sťažnosti

§ 23 Kontrola vybavovania sťažností

§ 24 Poriadková pokuta

§ 25 Spoločné ustanovenia

§ 26 Prechodné ustanovenia

§ 26a Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júna 2017

§ 27 Zrušovacie ustanovenie

§ 28 Účinnosť