VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA OBCÍ A MIEST (normotvorba v samospráve)

PDFTlačiťEmail
Doc. JUDr. Jozef Sotolář, PhD. - JUDr. Martin Sotolář
Cena
26,40 €
Popis

OBSAH:

1. kapitola - ÚVODNÉ POZNÁMKY

2. kapitola - VŠEOBECNÉ VYMEDZENIE

2.1 Úvodné poznámky
2.2 Normotvorná činnosť obecného zastupiteľstva
2.3 Uznesenia obecného zastupiteľstva
2.4 Rozhodovanie obecného zastupiteľstva v individuálnych veciach
2.5 Vnútroorganizačné predpisy obce
2.6 Ostatné formy rozhodovania obecného zastupiteľstva (petičné právo, miestne referendum, zhromaždenie obyvateľov)

3. kapitola - VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE AKO PRAMEŇ PRÁVA

3.1 Prameň práva - všeobecne
3.2     Všeobecne záväzné nariadenie obce ako prameň práva
3.3     Výklad textu všeobecne záväzného nariadenia

4. kapitola - POJEM A ČLENENIE VŠEOBECNE ZÁVÄZNÝCH NARIADENÍ

4.1 Pojem a ústavný (zákonný) rámec všeobecne záväzných nariadení
4.2 Charakteristické črty pojmu
4.3 Základné princípy a zásady tvorby všeobecne záväzných nariadení
4.4 Členenie všeobecne záväzných nariadení
4.4.1 Prvotné a odvodené všeobecne záväzné nariadenia

5. kapitola - VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE – riešenie stretov ústavných práv

5.1 Úvodné poznámky
5.2 Riešenie stretov ústavných práv – všeobecné vymedzenie (test legality a test diskriminácie)
5.3 Riešenie stretov ústavných práv – test proporcionality (štandardy ústavnosti všeobecne záväzných nariadení)

6. kapitola - VNÚTORNÁ ŠTRUKTÚRA VŠEOBECNE ZÁVÄZNÝCH NARIADENÍ

6.1 Predkladanie návrhu na rokovanie
6.1.1 Dôvodová správa
6.1.2 Normatívny text
6.2 Minimálne obsahové náležitosti
6.3 Formálne náležitosti
6.3.1 Prepisovanie zákonov do textu všeobecne záväzného nariadenia
6.3.2 Ostatné časti (odkazy a poznámky pod čiarou)

7. kapitola - PROCES SCHVAĽOVANIA VŠEOBECNE ZÁVÄZNÝCH NARIADENÍ

7.1 Schvaľovanie všeobecne záväzných nariadení
7.2 Zmeny a doplnenia všeobecne záväzných nariadení
7.3 Zrušovanie všeobecne záväzných nariadení
7.4 Úplné znenie všeobecne záväzných nariadení

8. kapitola – VLASTNOSTI VŠEOBECNE ZÁVÄZNÝCH NARIADENÍ

8.1 Obligatórne predpoklady prijatia všeobecne záväzného nariadenia (zákonné podmienky)
8.2 Vyvesenie návrhu všeobecne záväzného nariadenia a oznámenie vyvesenia návrhu všeobecne záväzného nariadenia
8.3 Platnosť a účinnosť všeobecne záväzného nariadenia
8.4 Podmienená účinnosť  všeobecne záväzného nariadenia

9. kapitola - ZVEREJŇOVANIE A PUBLIKÁCIA VŠEOBECNE ZÁVÄZNÝCH NARIADENÍ – prístup verejnosti

10. kapitola – VADY VŠEOBECNE ZÁVÄZNÝCH NARIADENÍ

10.1 Princíp právnej istoty – legitímne očakávanie
10.2 Prezumpcia správnosti
10.3 Zákaz svojvôle pri tvorbe všeobecne záväzných nariadení
10.4 Zákaz zneužívania výkonu práva pri tvorbe všeobecne záväzných nariadení
10.5 Dozor štátu nad výkonom samosprávy

11. kapitola – PORUŠENIE VŠEOBECNE ZÁVÄZNÝCH NARIADENÍ – postupy a možnosti
Príloha č. 1 - Nariadenie na rokovanie obecného zastupiteľstva
Príloha č. 2 - Nariadenie – úvodný list - všeobecné
Príloha č. 3 - Nariadenie – úvodný list – oblasť hazardných hier
Príloha č. 4 - Nariadenie – zmena a doplnenie - vzor
Príloha č. 5 - Nariadenie - zrušenie
Príloha č. 6 - Nariadenie – protest prokurátora

Výťah z platnej právnej úpravy

Použitá základná literatúra

Odkazy (poznámky pod čiarou)
Použitá základná literatúra

ISBN: 978-80-89446-77-3

rok vydania: 2019

počet strán: 166