SUSEDSKÉ SPORY A ICH PROCESNÉ RIEŠENIE OBCOU komplexný odborný komentár s podrobnou judikatúrou pre samosprávy

PDFTlačiťEmail
Doc. JUDr. Jozef Sotolář, PhD. - JUDr. Martin Sotolář - JUDr. Zuzana Klinger
2. podstatne doplnené a prepracované vydanie
Cena
26,40 €
Popis

Predkladaná publikácia z jednej špecifickej oblasti komunálneho práva sa snaží podať v ucelenej a celistvej podobe záujemcovi obraz o súčasnej právnej úprave (vrátane európskeho rozmeru rozhodovania), postupoch a riešeniach na úseku susedských sporov. Každý subjekt by sa mal správať tak, aby v čo najmenšej miere zasahoval do práv iných subjektov. Jeho konanie by malo byť v súlade aj s dobrými mravmi, s mierou určitej spoločenskej únosnosti a vzájomnej tolerancie. Rozmanitosť a rôznorodosť tzv. susedských vzťahov prináša v praktickom živote  rôzne druhy zásahov do susedských práv, ktoré niekedy a relatívne početne často prerastajú do dlhodobých súdnych sporov. Výnimkou nie sú ani trestnoprávne dôsledky. 

Podrobne analyzuje vybrané ustanovenia početných  právnych predpisov súvisiacich s riešením susedských sporov a je nepostrádateľným sprievodcom v oblasti samosprávy obce. Je zároveň návodom na riešenia a praktický postup prerokúvania a rozhodovania obce (preto obsahuje aj početné vzorové postupy a rozsiahle odporúčania). Obsahuje tiež množstvo  odporúčaní pre praktickú činnosť,  konkrétne odpovede na problémy komunálnej praxe.

V tomto zmysle je predkladaná príručka jedinou odbornou publikáciou takéhoto rozsahu a druhu na slovenskom knižnom trhu. V druhom podstatne prepracovanom vydaní obsahuje tiež množstvo  riešení  a návodov, odporúčaní pre praktickú činnosť,  konkrétne odpovede na problémy komunálnej praxe a je členená do týchto základných častí:

PRÁVO  NA (POKOJNÉ) BÝVANIE   (pojem právo na súkromie /súkromný život  a rodinný život, pojem bývanie a obydlie, pojem pohoda bývania - pokojné bývanie)  

OCHRANA  PRÁV  A  POVINNOSTÍ   JEDNOTLIVCA  NA ÚZEMÍ OBCE  (základný európsky štandard prístupu - zásada „vigilantibus iura“, „neminem laedere“, „ultima ratio“ a proporcionalita, „denegatio iustitiae“, „in fraudem legis“

SUSEDSKÉ  SPORY  PREJEDNÁVANÉ OBCOU (pojem susedské spory a znaky  susedských sporov prejednávaných obcou -  rozsah a účel použitia ochrany pokojného stavu, zrejmý zásah, predbežná ochrana, zásada vzájomnosti , podmienené  riešenie  

KOMPETENCIE  /ORGÁNOV/  OBCE  V RÁMCI  RIEŠENIA SUSEDSKÝCH  SPOROV (kompetencie na prejednávanie sporov – obecné zastupiteľstvo , komisie, starosta obce, poverený zamestnanec obce)

PRVOTNÉ  POSTUPY  (MOŽNOSTI)  V RÁMCI  RIEŠENIA SUSEDSKÝCH  SPOROV (svojpomoc, neformálne postupy obce, zmierčie konanie obce  /§ 3 Občianskeho zákonníka)  

ROZHODOVANIE OBCE V SUSEDSKÝCH SPOROV  (§ 5 Občianskeho zákonníka)    

ROZHODNUTIE OBCE – typy a druhy rozhodnutí obce 

POSTÚPENIE VECI  (PODANIA) NA VYBAVENIE  (susedské spory prejednávané súdmi (odkaz na súd) a susedské spory prejednávané inými orgánmi v štáte 

SUSEDSKÉ SPORY  PREJEDNÁVANÉ SÚDOM (susedské spory podľa § 127 Obč. zákonníka  a susedské spory podľa § 417 Obč. zákonníka      

VYUŽITEĽNÁ  JUDIKATÚRA  A  ROZHODNUTIA  SÚDOV (so zameraním na susedské spory prejednávané obcou)

 

Obsah:

1. kapitola: ÚVODNÉ POZNÁMKY

2. kapitola: PRÁVO NA (POKOJNÉ) BÝVANIE

2.1 Pojem právo na súkromie (súkromný život) a rodinný život

2.2 Pojem  bývanie  a obydlie  (ochrana obydlia)

2.2.1 Pojem bývanie

2.2.2 Pojem obydlie

2.3 Pojem pohoda bývania (pokojné bývanie)

3. kapitola: OCHRANA PRÁV A POVINNOSTÍ JEDNOTLIVCA NA ÚZEMÍ OBCE /statusové postavenie/

3.1 Verejný záujem ako korelatív prístupu k ochrane práv a povinností jednotlivca

3.2 Prevenčná povinnosť

3.3 Ochrana práv a povinností  a subjektívne práva jednotlivca - základný európsky štandard prístupu  (zásada „vigilantibus iura“)

3.4 Vynaloženie usilovnosti a povinnosť nechať na pokoji - európsky štandard  (zásada „neminem laedere“)

3.5 Súkromnoprávne a verejnoprávne vzťahy na úrovni obce – rozlíšenie (zásada „ultima ratio“ a proporcionalita)

3.6 Odopretie/odmietnutie  spravodlivosti  (zásada „denegatio iustitiae“)

3.7 Zákaz  zneužívania práva  (konanie „in fraudem legis“)

4. kapitola: SUSEDSKÉ SPORY PREJEDNÁVANÉ OBCOU

4.1 Pojem susedské spory

4.2 Charakteristické znaky  susedských sporov prejednávaných obcou

4.2.1 Rozsah a účel použitia ochrany pokojného stavu

4.2.2 Pokojný stav  (reálny status)

4.2.3 Zrejmý zásah  (preukaznosť)

4.2.4 Predbežná ochrana (dočasnosť)

4.2.5 Zásada vzájomnosti (zjavný nepomer)

4.2.6 Podmienené konečné riešenie

5. kapitola: KOMPETENCIE /ORGÁNOV/ OBCE V RÁMCI  RIEŠENIA SUSEDSKÝCH  SPOROV

5.1 Kompetencia na prejednanie  sporov (občiansko - právne  vzťahy)

5.2 Príslušnosť na konanie – obec (správny orgán a obecné zastupiteľstvo)

5.2.1 Obecné zastupiteľstvo obce

5.2.2 Komisie obecného zastupiteľstva (na ochranu verejného poriadku) a ich postavenie pri riešení susedských sporov

5.2.3 Starosta obce a poverený zamestnanec obce – oprávnenie prejednávať  a vybavovať susedské spory

6. kapitola: PRVOTNÉ POSTUPY (MOŽNOSTI) V RÁMCI RIEŠENIA SUSEDSKÝCH SPOROV

6.1 Schválnosť  a iné hrubé  správanie

6.2 Svojpomoc

6.3 Neformálne postupy obce

6.4 Postúpenie veci (podania) na vybavenie

6.4.1 Susedské spory prejednávané súdmi (odkaz na súd)

6.4.2 Susedské spory prejednávané inými orgánmi v štáte

6.5 Zmierčie konanie obce  (§ 3 Občianskeho zákonníka)

7. kapitola: ROZHODOVANIE OBCE V SUSEDSKÝCH SPOROCH ( § 5 Občianskeho zákonníka)

7.1 Dvojinštančný proces postupu obce

7.2 Konanie obce v susedských sporoch

7.2.1 Začatie konania

7.2.2 Dokazovanie (priebeh, postupy a možnosti obce, osobitosti dokazovania)

8. kapitola: ROZHODNUTIE OBCE – typy a druhy rozhodnutí obce

8.1 Rozhodnutie (zmier) vo veciach susedských sporov

8.1.1 Formálne a obsahové náležitosti rozhodnutia obce

8.2 Druhy rozhodnutí  obce  vo veciach susedských sporov

9. kapitola: SUSEDSKÉ SPORY PREJEDNÁVANÉ SÚDOM

9.1 Susedské spory podľa § 127 Občianskeho  zákonníka

9.2 Susedské spory podľa § 417 Občianskeho  zákonníka

10. kapitola: VYUŽITEĽNÁ JUDIKATÚRA A ROZHODNUTIA SÚDOV (so zameraním na susedské spory prejednávané obcou)