Vývoj spoločnosti

   Obchodná spoločnosť SOTAC, s.r.o., Košice počas svojho vývoja išla vlastnou a zásadnou cestou – a to bez ohľadu na okolitý komerčný charakter. Neustále sme premýšľali o tom, čo potrebujú ľudia a subjekty nazývaní zákazníci (adresáti našich služieb a činnosti, klienti). Správne odpovede na tieto otázky pre nás znamenali môcť sa pozrieť do zrkadla a otvorene hľadieť do budúcnosti. Víziou bolo a stále je ponúknuť adresátom a užívateľom služieb vysoko odborné a kvalifikované produkty a služby, ktoré sú zjavným prínosom, ale zároveň odlíšiteľné od ostatných produktov na slovenskom trhu. 

   Po celú dobu sme sa riadili a riadime filozofiou a mottom, ktoré sa stalo následne aj súčasťou loga  obchodnej spoločnosti SOTAC, s.r.o. Košice: „SCIENTIA ATQUE USU“ – „ZNALOSTI A SKÚSENOSTI“.

Významné  vývinové  a prelomové etapy a dátumy:

 • 11. 09. 1998 - založenie spoločnosti (zakladateľmi sú manželia JUDr. Mária  Sotolářová a  JUDr. Jozef Sotolář) 
 • 02. 03. 1999 – zápis  do obchodného registra (Obchodný register Okresného súdu Košice I., oddiel s.r.o., vložka 10835/V) – vznik spoločnosti
 • rok 2000 – spustenie vlastnej webovej stránky „www.miestnasamosprava.sk“ 
 • od roku 2000 – cyklus konzultácií pre samosprávy v hoteli Patria (jarné a jesenné stretnutia)  - nadväzuje na podujatia realizované už od roku 1992 /v rámci toho vytvorenie špecifického vlastného a jedinečného produktu tzv. „výmenného komunálneho servisu – všeobecných neformálnych konzultácií pre účastníkov/ 
 • rok 2001 – vznik myšlienky komplexného vzdelávacieho a produktového centra samospráv na Slovensku (s jednotlivými časťami: knižné vydavateľstvo, vydavateľstvo elektronických produktov – diskety, potom CD a prostredníctvom elektronickej komunikácie, vzdelávanie samospráv)
 • február 2002 - začiatok činnosti „Vydavateľstva SOTAC, s.r.o. Košice“ – postupne vychádzajú podrobné komentáre k základným zákonom samosprávy (zákon o obecnom zriadení, zákon o dani z nehnuteľnosti, zákon o majetku obcí, zákon o sťažnostiach, zákon o slobodnom prístupe k informáciám, ....)
 • 02. 09. 2002 - vznik a vytvorenie elektronického produktu na CD: „KOMPETENCIE OBCE“ (postupne sa dotvoril na 28 komplexných súborov) – jedinečný produkt na slovenskom trhu
 • 21. 10. 2003 – kúpa nehnuteľností v absolútnom centre Košíc - v objekte Južná trieda č. 1 o celkovej výmere 200 m2 s následnou celkovou rekonštrukciou objektu
 • 01. 05. 2004 - vznik a vytvorenie elektronického produktu „MANUÁLY SAMOSPRÁVY“ - jedinečný produkt na slovenskom trhu
 • rok 2011 – vo vydavateľstve SOTAC, s.r.o. Košice vychádza už v poradí 15 odborná publikácia: kniha – „Samospráva obce – obecné zriadenie na Slovensku“ 
 • roky  2002 - 2011 – celkový náklad kníh a monografií z oblasti miestnej samosprávy  presiahol cca 25.000 predaných výtlačkov
 • 26. 06. 2012 – rozšírenie spoločnosti – kúpa ďalších nehnuteľností v objekte Južná trieda č. 1 o celkovej výmere 83 m2 a následné prebudovanie na špecifický kongresový priestor – učebňu pre potreby vzdelávania a konzultácií 
 • rok 2012 – dvadsiaty rok úspešných konzultačných stretnutí v Tatrách – hotel Patria (bez jediného zrušenia)
 • rok 2013 – naplnenie vízie spoločnosti – znamená majetkovú nezávislosť a samostatnosť garantujúce vysokú odbornosť bez potenciálnych obmedzení a kompromisov (podnikanie vo vlastných priestoroch a vzdelávanie kongresové centrum rovnako tak vo vlastníctve spoločnosti)
 • október 2013 – vytvorenie nového loga spoločnosti „SOTAC – SCIENTIA ATQUE USU“ a zjednotenie celého systému (jednotný „design manuál“ spoločnosti)
 • 19. – 22. 11. 2013 – rozšírenie pravidelných konzultačných stretnutí – vzhľadom na pretrvávajúci záujem - v Tatrách aj na 4-dňovú akciu s veľmi pozitívnym ohlasom
 • 01. 01. 2014  – otvorenie učebne po rozsiahlej rekonštrukcii v sídle spoločnosti s kapacitou cca 25 – 35 osôb a s kompletným technickým zázemím (dataprojektor, interaktívna tabuľa, klimatizácia, kuchynka, a pod.)
 • 01. 01. 2014 – začatie prevádzkovania úplne novej (čo do obsahu) webovej stránky „www.MiestnaSamosprava.sk“ s rozsiahlym súborom informácii a produktov pre celú oblasť samosprávy
 • od februára 2014 – regionálne vzdelávanie v sídle spoločnosti pre samosprávy
 • január 2015 – začiatok vydávania odborných publikácií vo formáte A 4, v ktorých sú sumarizované dlhodobé skúsenosti a poznatky autorov z oblasti miestnej samosprávy, predstavujú vyvrcholenie snáh o komplexný užší priestor riešenia daných problémových okruhov

 „partnerstvo – profesionalita – serióznosť – sila a dynamika“