Vytlačiť

produkt „KNIHY A MONOGRAFIE“

   Vydavateľstvo SOTAC s.r.o. Košice sa vo svojej činnosti zameriava na komplexnú ponuku odborných titulov z  verejnej správy a miestnej samosprávy – najmä z oblasti komunálneho práva a súvisiacich právnych a ekonomických disciplín. 

   Cieľom je poskytnúť používateľom vysoko kvalifikované a odborné texty a zdrojové možnosti, ktoré vo všetkých súvislostiach pokrývajú rozmanitú problematiku tzv. „komunálneho práva“ – práva samosprávy („PRÁVNA ENCYKLOPÉDIA SAMOSPRÁV SLOVENSKA“).  Preto sme postupne pristúpili k vytvoreniu relatívne ucelených blokov – cyklov, ktoré aktuálne reagujú na potreby používateľov:

I.   Komentáre základných zákonov samosprávy s podrobnou judikatúrou 
II.  Komentáre vybraných oblastí fungovania samosprávy s podrobnou judikatúrou (komentované výklady)
III. Komunálna judikatúra
IV. Monografie a knihy 

Vytlačiť

produkt "VZDELÁVANIE"

   Pripravili sme systém priebežného vzdelávania, ktorá svojím celoslovenským i regionálnym zásahom, aktuálnosťou a rozsahom umožní sústavné vzdelávanie všetkých funkcionárov a zamestnancov samospráv, ako aj ďalších záujemcov o samosprávu. Zameraním sa na regióny chceme flexibilnejšie uplatňovať legislatívne zmeny, riešiť aktuálne problémy, resp. prípadové štúdie z praxe a to cyklickou a priebežnou formou. Cieľom je oslovenie starostov a odborných zamestnancov obcí a miest, pre ktorých je vzdialenosť a časová náročnosť viacdňových školení prekážkou vo vzdelávacom procese. Ide o klasifikovaný systém vzdelávania v súlade  s potrebami a požiadavkami doby.

   Realizáciou tohto systému vzdelávania dôjde k prepojeniu stanovenia základných kvalifikačných predpokladov pre výkon funkcie v samospráve s priebežným vzdelávaním k aktuálnym témam. Prichádzame s vysoko špecializovaným spôsobom vzdelávania vedeným špecialistami na samosprávu, ktorí sa v tejto odbornej oblasti pohybujú minimálne 20 rokov a podieľajú sa nielen na praktickej a poradenskej činnosti,  ale pôsobia i v teoretickej oblasti. Rovnako tak je výhodou kvalita lektorského zboru  a spôsob vedenia konzultácií – tým sa realizujú vzdelávacie aktivity na vysokej úrovni. 

   Regionálny komunálny servis pozostáva z : 

 • Informačná časť – prehľady a upozornenia
 • Konzultačná časť – otázky a odpovede
 • Praktická časť – riešenie konkrétnych káuz a problémov

   Vzdelávanie je rozdelené do týchto častí:

 • Konzultácie ku konkrétnym témam
 • Všeobecné konzultácie – výmenný komunálny servis
 • Konzultácie rozdelené do ucelených blokov (cyklov)
 • Individuálne konzultácie po dohode v dohodnutom čase

   V cene sú zahrnuté všetky náklady spoločnosti na konzultácie, základné občerstvenie (čaj alebo káva, minerálna voda) a pracovné materiály. Spoločnosť SOTAC si v prípade nepredvídaných okolností vyhradzuje právo organizačných zmien a zaväzuje sa včas oznámiť vzniknuté zmeny.

Vytlačiť

web stránka „MIESTNASAMOSPRAVA.SK“

   Produkt "Miestna Samospráva" v elektronickej podobe na samostatnej webovej stránke je vyvrcholením jednej časti snáh obchodnej spoločnosti SOTAC, s.r.o., Košice o poskytnutie uceleného systému prístupného 24 hodín denne pre všetkých záujemcov o samosprávu - ako z radov odborníkov, funkcionárov miestnej samosprávy, odborných zamestnancov, tak aj pre ďalšiu odbornú verejnosť (advokátov, audítorov ...) a tiež aj pre laickú verejnosť. Komplexnosť a úplnosť informácií, súborov a údajov je to, čo doposiaľ v oblasti miestnej samosprávy na území Slovenska chýbalo a stále chýba. Samospráva nevyhnutne potrebuje kvalifikované riešenia, ktoré jej pomôžu jednak stanovovať priority rozvoja, a jednak sprístupnia trvalé zdroje na vytváranie predpokladov pre skvalitňovanie života v obciach a mestách.

   Komunálne poradenské a informačné centrum samospráv sústreďuje na jednom mieste  informácie a produkty, predstavujúce priebežné zabezpečovanie komplexných služieb pre obce a mestá, založené na profesionalizácii činnosti. Dlhodobou výhodou je aktívne pôsobenie v samospráve od úplného začiatku a tiež schopnosť veľmi pružne reagovať na potreby trhu (obcí a miest). Výhodou je aj operatívne reagovanie na časté legislatívne zmeny.

   Tento jedinečný elektronický produkt firmy SOTAC, s.r.o. Košice je súčasne:

 • sumarizáciou všetkých základných otázok súvisiacich s miestnou samosprávou, 
 • prehľadom minulého, súčasného i budúceho v samospráve, 
 • výťahom z aktuálnej platnej právnej úpravy pre samosprávy, 
 • logickou a systémovou evidenciou kompetencií samospráv, 
 • konkretizáciou teoretických znalostí a praktických vedomostí o samospráve, 
 • komplexným návodom a riešením pre početné životné situácie v obciach a mestách (vzory podaní, rozhodnutí a normatívnych aktov, a pod. ...), 
 • systémom odporúčaní - aktuálnych a stále dostupných - pre obecnú prax. 

    Bude postupne rozdelený do dvoch základných častí: na voľne prístupné informácie a na  registrované informácie

   VOĽNE PRÍSTUPNÉ INFORMÁCIE.  Predstavujú    ucelený súbor základných informácií o miestnej samospráve na území Slovenska, vrátane užitočných odporúčaní a usmernení. Taktiež obsahuje základné prehľady, dôležité upozornenia a základný výmenný komunálny servis. Tento druh informácií je prístupný pre všetkých bezplatne.

   REGISTROVANÉ INFORMÁCIE. Postupne budovaný systém registrovaných informácií bude uceleným  súborom najširších informácií, všetkých potrebných odporúčaní a usmernení pre obce a mestá na Slovensku. Bude obsahovať užitočné vzory podaní, rozhodnutí a normatívnych predpisov, ktoré sú použiteľné v praktickej činnosti a tiež všetky dôležité prehľady a upozornenia. Široký záber bude venovaný výmennému komunálnemu servisu (rozhodnutiam súdov, daňových orgánov a ústredných orgánov, komunálnej judikatúre...).Registrovaným klientom budú poskytované významné zľavy (rabat) na realizované odbery jednotlivých produktov a aktivít spoločnosti SOTAC, s.r.o., Košice a to až do výšky 25 %. 

   Predložený komplexný komunikačný elektronický systém spoločnosti SOTAC celý zámer podporuje a bude ho aktualizovať a priebežne dopĺňať. Je určený obciam a mestám, ako aj ostatným záujemcom o dianí v samospráve na sledovanie jej základných úloh. Pracuje v prostredí Windows a je vyvíjaný a realizovaný v plnom súlade s platnou právnou úpravou a záväznými právnymi predpismi. Vyznačuje sa jednoduchou použiteľnosťou, ľahkou ovládateľnosťou a minimalizáciou úkonov potrebných na zistenie požiadavok, Rovnako tak umožňuje rýchle vyhľadávanie údajov a filtrovanie záznamov. Jeho používanie a využívanie vedie k výraznému zvýšeniu efektívnosti práce v samospráve a tiež k podstatnej úspore času na strane jednej a ku garancii zákonného postupu pri riešení jednotlivých problémov a otázok  - je rozsiahlym zdrojom informácií o samosprávnych záležitostiach.

Vytlačiť

Vývoj spoločnosti

   Obchodná spoločnosť SOTAC, s.r.o., Košice počas svojho vývoja išla vlastnou a zásadnou cestou – a to bez ohľadu na okolitý komerčný charakter. Neustále sme premýšľali o tom, čo potrebujú ľudia a subjekty nazývaní zákazníci (adresáti našich služieb a činnosti, klienti). Správne odpovede na tieto otázky pre nás znamenali môcť sa pozrieť do zrkadla a otvorene hľadieť do budúcnosti. Víziou bolo a stále je ponúknuť adresátom a užívateľom služieb vysoko odborné a kvalifikované produkty a služby, ktoré sú zjavným prínosom, ale zároveň odlíšiteľné od ostatných produktov na slovenskom trhu. 

   Po celú dobu sme sa riadili a riadime filozofiou a mottom, ktoré sa stalo následne aj súčasťou loga  obchodnej spoločnosti SOTAC, s.r.o. Košice: „SCIENTIA ATQUE USU“ – „ZNALOSTI A SKÚSENOSTI“.

Významné  vývinové  a prelomové etapy a dátumy:

 • 11. 09. 1998 - založenie spoločnosti (zakladateľmi sú manželia JUDr. Mária  Sotolářová a  JUDr. Jozef Sotolář) 
 • 02. 03. 1999 – zápis  do obchodného registra (Obchodný register Okresného súdu Košice I., oddiel s.r.o., vložka 10835/V) – vznik spoločnosti
 • rok 2000 – spustenie vlastnej webovej stránky „www.miestnasamosprava.sk“ 
 • od roku 2000 – cyklus konzultácií pre samosprávy v hoteli Patria (jarné a jesenné stretnutia)  - nadväzuje na podujatia realizované už od roku 1992 /v rámci toho vytvorenie špecifického vlastného a jedinečného produktu tzv. „výmenného komunálneho servisu – všeobecných neformálnych konzultácií pre účastníkov/ 
 • rok 2001 – vznik myšlienky komplexného vzdelávacieho a produktového centra samospráv na Slovensku (s jednotlivými časťami: knižné vydavateľstvo, vydavateľstvo elektronických produktov – diskety, potom CD a prostredníctvom elektronickej komunikácie, vzdelávanie samospráv)
 • február 2002 - začiatok činnosti „Vydavateľstva SOTAC, s.r.o. Košice“ – postupne vychádzajú podrobné komentáre k základným zákonom samosprávy (zákon o obecnom zriadení, zákon o dani z nehnuteľnosti, zákon o majetku obcí, zákon o sťažnostiach, zákon o slobodnom prístupe k informáciám, ....)
 • 02. 09. 2002 - vznik a vytvorenie elektronického produktu na CD: „KOMPETENCIE OBCE“ (postupne sa dotvoril na 28 komplexných súborov) – jedinečný produkt na slovenskom trhu
 • 21. 10. 2003 – kúpa nehnuteľností v absolútnom centre Košíc - v objekte Južná trieda č. 1 o celkovej výmere 200 m2 s následnou celkovou rekonštrukciou objektu
 • 01. 05. 2004 - vznik a vytvorenie elektronického produktu „MANUÁLY SAMOSPRÁVY“ - jedinečný produkt na slovenskom trhu
 • rok 2011 – vo vydavateľstve SOTAC, s.r.o. Košice vychádza už v poradí 15 odborná publikácia: kniha – „Samospráva obce – obecné zriadenie na Slovensku“ 
 • roky  2002 - 2011 – celkový náklad kníh a monografií z oblasti miestnej samosprávy  presiahol cca 25.000 predaných výtlačkov
 • 26. 06. 2012 – rozšírenie spoločnosti – kúpa ďalších nehnuteľností v objekte Južná trieda č. 1 o celkovej výmere 83 m2 a následné prebudovanie na špecifický kongresový priestor – učebňu pre potreby vzdelávania a konzultácií 
 • rok 2012 – dvadsiaty rok úspešných konzultačných stretnutí v Tatrách – hotel Patria (bez jediného zrušenia)
 • rok 2013 – naplnenie vízie spoločnosti – znamená majetkovú nezávislosť a samostatnosť garantujúce vysokú odbornosť bez potenciálnych obmedzení a kompromisov (podnikanie vo vlastných priestoroch a vzdelávanie kongresové centrum rovnako tak vo vlastníctve spoločnosti)
 • október 2013 – vytvorenie nového loga spoločnosti „SOTAC – SCIENTIA ATQUE USU“ a zjednotenie celého systému (jednotný „design manuál“ spoločnosti)
 • 19. – 22. 11. 2013 – rozšírenie pravidelných konzultačných stretnutí – vzhľadom na pretrvávajúci záujem - v Tatrách aj na 4-dňovú akciu s veľmi pozitívnym ohlasom
 • 01. 01. 2014  – otvorenie učebne po rozsiahlej rekonštrukcii v sídle spoločnosti s kapacitou cca 25 – 35 osôb a s kompletným technickým zázemím (dataprojektor, interaktívna tabuľa, klimatizácia, kuchynka, a pod.)
 • 01. 01. 2014 – začatie prevádzkovania úplne novej (čo do obsahu) webovej stránky „www.MiestnaSamosprava.sk“ s rozsiahlym súborom informácii a produktov pre celú oblasť samosprávy
 • od februára 2014 – regionálne vzdelávanie v sídle spoločnosti pre samosprávy
 • január 2015 – začiatok vydávania odborných publikácií vo formáte A 4, v ktorých sú sumarizované dlhodobé skúsenosti a poznatky autorov z oblasti miestnej samosprávy, predstavujú vyvrcholenie snáh o komplexný užší priestor riešenia daných problémových okruhov

 „partnerstvo – profesionalita – serióznosť – sila a dynamika“