Konzultácie/prednášky

  1. Informácie o účasti na seminári sú uvedené v rámci jednotlivých pozvánok.
  2. Daňový doklad (faktúru) dostanú účastníci na seminári alebo im bude zaslaný poštou v zákonnej lehote. Individuálne požiadavky ohľadne platieb, prípadne iné požiadavky je potrebné dohodnúť s usporiadateľom.
  3. Prihláška na seminár je záväzná. V prípade neúčasti alebo zrušenia prihlášky účastnícky poplatok nevraciame, seminára sa môže zúčastniť náhradník (Pracovné materiály budú zaslané na adresu účastníka). Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny programu a právo neprijať prihlášku v prípade, ak bude prekročená kapacita konferenčnej miestnosti.
  4. Všetky údaje, ktoré usporiadateľ od objednávateľa získa, budú zhromažďované, spracované a uschovávané v počítačovom informačnom systéme usporiadateľa a bude s nimi zaobchádzané ako s chránenými informáciami v súlade s platnými právnymi predpismi. Objednávateľ týmto udeľuje usporiadateľovi súhlas s využívaním poskytnutých osobných údajov za účelom zasielania informácií o pripravovaných akciách a službách. Objednávateľ má právo kedykoľvek tento svoj súhlas písomne odvolať.
  5. Tieto Obchodné podmienky vstupujú do platnosti dňom 01. 01. 2014.