Knihy

 Všeobecné pravidlá 

Tieto obchodné podmienky upravujú základné ustanovenia o podmienkach predaja a dodaní tovaru medzi predávajúcim (Vydavateľstvo SOTAC, s.r.o. Košice.) a kupujúcim (zákazníkom) a vzťahujú sa na všetky ponuky, objednávky a dodávky uskutočnené predávajúcim a kupujúcim prostredníctvom všetkých distribučných ciest, pokiaľ nie sú písomne dohodnuté alebo potvrdené iné podmienky. Obchodné podmienky, ktoré by si kupujúci stanovil, alebo vymienil inak, ako je nižšie uvedené alebo písomne dohodnuté či potvrdené, nie sú pre predávajúceho záväzné. 
Kupujúci je fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do vzťahu s predávajúcim ako odberateľ (zákazník) produktov ponúkaných predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke predávajúceho www.MiestnaSamosprava.sk.
Kupujúci je fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do vzťahu s predávajúcim ako odberateľ (zákazník) produktov ponúkaných predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke predávajúceho www.MiestnaSamosprava.sk. Tieto obchodné podmienky platia na území Slovenskej republiky pre kúpu tovaru objednaného prostredníctvom elektronického obchodu na webovej stránke www.MiestnaSamosprava.sk. 
Všetky vzťahy, ktoré nie sú upravené v obchodných podmienkach sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a príslušnými ustanoveniami zákona č.40/1964 Zb. -  Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. 

Objednávka

 1. 1./ Nákup a odber tovaru u predávajúceho je možné uskutočniť: 
  - priamym odberom tovaru a platbou v hotovosti;
  - priamym odberom tovaru a platbou na faktúru;
  - odberom tovaru po úhrade, platba zálohovou faktúrou;
  zaslaním tovaru na dobierku; 
 2. Kupujúci objednáva tovar ponúkaný predávajúcim elektronicky prostredníctvom e-mailu alebo prostredníctvom e-shopu. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých potrebných údajov. Prijatá elektronická objednávka je považovaná za návrh kúpnej zmluvy a je záväzná. Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká po potvrdení prijatia elektronickej objednávky, ktoré je odoslaná predávajúcim na mailovú adresu kupujúceho, ktorá je uvedená v objednávke. 
 3. 3./ Za podstatné náležitosti objednávky sa považujú:
  a./ identifikácia kupujúceho (meno a priezvisko/obchodné meno, bydlisko/sídlo, IČO, DIČ, kontaktné údaje)
  b./ presný popis tovaru (názov, autor, ...)
  c./ množstvo objednávaného tovaru
  d./ adresa miesta dodania tovaru (ak je rozdielna s adresou bydliska/sídla)
  e./ forma dodávky tovaru (na dobierku, osobné prevzatie, dovoz) 
 4. Zákazník si môže tovar objednať osobne, písomnou formou (objednávka zaslaná poštou faxom alebo e-mailom) alebo prostredníctvom virtuálnej predajne.
  Vystavením objednávky sa kupujúci zaväzuje za objednaný tovar alebo služby zaplatiť kúpnu cenu uvedenú v potvrdenej alebo overenej objednávke predávajúcim.
  Potvrdenie objednávky zaslanej poštou alebo prostredníctvom faxu sa vykonáva len na základe žiadosti o potvrdenie uvedenej v objednávke.
 5. Predávajúci vybavuje doručené objednávky podľa poradia ich príchodu. 
  Predávajúci má právo odstúpiť od vybavenia objednávky, ak nie je možné objednaný tovar dodať zákazníkovi z dôvodov, ktoré predávajúcemu neboli v čase prijatia objednávky známe alebo zákazník nesplnil v minulosti svoje záväzky voči predávajúcemu zo zaslanej objednávky. 

Zodpovednosť 

 1. 1./ Spoločnosť SOTAC, s.r.o. Košice ručí zákazníkovi za:
  - dodržanie ceny, ktorá bola platná v čase odoslania objednávky zákazníkom
  - dodanie tovaru tak, aby nebol poškodený
  - dodanie tovaru v takom množstve a sortimente, v akom bol uvedený na objednávke
  - priloženie daňového dokladu, ak si zákazník neprial inak
 2. Spoločnosť SOTAC, s.r.o. Košice nenesie zodpovednosť za:
  - oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom (pošta, ...)
  - oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa
  - poškodenie zavinené doručovateľom (pošta, ...); viditeľne poškodený tovar (poškodený obal balíka a pod.) nepreberajte!
 3. Kupujúci sa zaväzuje:
  -  zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky,
  - objednaný tovar riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť prepravcovi.
 4. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením jeho kúpnej ceny.
 5. V prípade neprevzatia tovaru (na základe objednávky) si predávajúci vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody.

Odstúpenie od zmluvy 

 1. Od zmluvy nie je možné odstúpiť v nasledovných prípadoch:
  tovar je mechanicky poškodený
  knihy majú známky používania (čítania, kopírovania)
  počítačový softvér, ak tovar nie je v pôvodnom originálnom neporušenom balení (tovar bol rozbalený)
  tovar nie je kompletný
  keď to povaha výrobku neumožňuje (download)
 2. V prípade neoprávneného vrátenia tovaru bude tento tovar vrátený zákazníkovi na jeho náklady.

Zrušenie objednávky

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, ak sa objednaný tovar už nevyrába, nedodáva, alebo sa výrazne zmenila jeho cena. V prípade, že vznikne táto situácia, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe.
 2. Zrušenie objednávky môže zákazník vykonať vymazaním objednávky. Zrušenie objednávky môže uskutočniť zákazník aj pri overení objednávky alebo úkonom, ktorý je jednoznačne a nespochybniteľne zrejmý ako zrušenie objednávky (poštou, faxom, e-mailom, telefonicky alebo osobne) a to až do doby jej vybavenia (odoslania).
 3. Kupujúci je oprávnený od kúpnej zmluvy uzatvorenej na základe objednávky zaslanej prostredníctvom e-shopu odstúpiť do 7 pracovných dní od prevzatia zásielky. Odstúpenie od zmluvy musí uskutočniť písomnou formou (sprievodný list) zaslanou predávajúcemu, musí obsahovať údaje na identifikáciu predávajúceho a kupujúceho a popis tovaru. Tovar musí doručiť na adresu predávajúceho na vlastné náklady a zodpovednosť aj spolu so sprievodným listom vlastnoručne podpísaným. Tovar musí byť nepoškodený a nepoužitý.
 4. Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzatvorenej na základe objednávky zaslanej prostredníctvom virtuálnej predajne ak ide o tovar:
  - zhotovený podľa osobitných požiadaviek kupujúceho alebo určený osobitne pre jedného kupujúceho alebo ktorý, vzhľadom na jeho vlastnosti, nemožno vrátiť; 
  - zvukový alebo obrazový záznam, alebo počítačový program, ktoré kupujúci rozbalil; noviny, časopisy a periodickú tlač.
 5. Informácie k objednávkam zaslaným prostredníctvom e-shopu poskytuje predávajúci výlučne v prevádzkovom čase. 

 Dobierka

 1. Tovar zasiela predávajúci na dobierku prostredníctvom služieb sprostredkovateľa (napríklad Slovenskej pošty, a. s.). K hodnote objednaného tovaru, pokiaľ nie je uvedené inak, je účtované poštovné podľa celkovej sumy objednávky, balné v určenej výške. 
 2. V zásielke obdrží zákazník súčasne s tovarom aj riadnu faktúru (daňový doklad). 

Výška poštovného závisí na celkovej sume objednávky. Pokiaľ táto služba podlieha zdaneniu daňou z pridanej hodnoty, je zdanená v súlade s platným právnym predpisom. Výška sumy poštovného je odvodzovaná z viacerých parametrov (hmotnosť zásielky, druh, poistné, hodnota zásielky) a jej presnú výšku možno zistiť pri overení objednávky. 

 Cenové podmienky

 1. Predávajúci uvádza všetky ceny v svojej ponuke ako koncové, predajné ceny vrátane príslušného DPH. Ak je zákazníkom objednaná doplnková služba k tovaru (napríklad poštovné), cena tovaru nezahŕňa cenu za túto doplnkovú službu, pokiaľ nie je uvedené alebo dohodnuté inak.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne upraviť (zvýšiť/znížiť) ceny tovarov, s tým, že nové ceny tovarov sú pre kupujúceho platné odo dňa ich zverejnenia na www.MiestnaSamosprava.sk. Takáto úprava ceny sa nevzťahuje na tovar už objednaný kupujúcim. V prípade, ak sa na www.MiestnaSamosprava.sk objaví pri niektorom tovare evidentne chybná cena, napríklad ak ide o tovar bežne dostupný a všeobecne známy a jeho cena sa odlišuje od ceny obvyklej, alebo z dôvodu chyby systému sa pri tovare objaví cena 0,- € alebo 1,- €, predávajúci nemá povinnosť tovar dodať za chybnú cenu, ale môže kupujúcemu ponúknuť dodanie tovaru za cenu riadnu. Ak kupujúci v tomto prípade s riadnou cenou tovaru nesúhlasí, môže od kúpnej zmluvy odstúpiť.
 3. Ceny prečiarknuté, alebo iným vhodným spôsobom označené ako neplatné, sú cenami bežnými alebo cenami v ponuke predajní predávajúceho neupravenými o zľavy alebo iné cenové zvýhodnenia.

 Záruka a reklamácia

 1. Zákazník získava pri kúpe tovaru a poskytnutí služieb predávajúcim záruku v rozsahu určenom platným právnym predpisom. 
 2. Rozsah záruky a podmienky jej uplatnenia upravuje reklamačný poriadok predávajúceho.
 3. Nekompletnosť zásielky alebo poškodenie tovaru je nutné oznámiť do 48 hodín od prevzatia zásielky e-mailom na adresu spoločnosti. Neskoršie reklamácie nekompletnosti zásielky alebo mechanického poškodenia výrobku nemusia byť uznané.

Ochrana osobných údajov

 1. Predávajúci zaručuje všetkým svojím zákazníkom ochranu osobných údajov zaslaných zákazníkom pri realizácii služieb poskytovaných predávajúcim. 

Súčasne prehlasuje, že údaje poskytnuté zákazníkom pri obchodnom styku s predávajúcim, budú použité len na realizáciu obchodného styku, nebudú poskytnuté tretej strane alebo inak zneužité a osoby prichádzajúce do styku s týmito údajmi sú viazané mlčanlivosťou o týchto skutočnostiach.

 Ostatné ustanovenia

 1. Žiadna zo zmluvných strán nezodpovedá za nemožnosť plnenia v prípade, ak nastanú skutočnosti vplyvom vyššej moci. Za udalosť vplyvom vyššej moci sa považuje udalosť, ktorú zmluvné strany nemohli predvídať, a ktorej nemohli zabrániť ani pri vynaložení najvyššej možnej odbornej starostlivosti, ktorá je nezávislá od ich vôle (najmä vojna, prírodné katastrofy, zmeny v legislatíve a iné). 
 2. Vznik neočakávaných technických alebo logistických porúch oslobodzuje predávajúceho od dohodnutých záväzkov.
 3. Predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia kúpnej zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.  

Záverečné ustanovenia

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo tieto obchodné podmienky kedykoľvek zmeniť alebo doplniť. 
  Zmeny alebo doplnky obchodných podmienok vstupujú do platnosti odo dňa ich zverejnenia na stránke www.MiestnaSamosprava.sk. 
 2. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov na základe zmluvy, budú prednostne riešiť formou zmieru. Odoslaním objednávky predávajúcemu, kupujúci zároveň potvrdzuje svoj bezvýhradný súhlas s obchodnými podmienkami kupujúceho.
 3. Tieto obchodné podmienky vstupujú do platnosti dňom 01. 01. 2014 a platia do odvolania.