Elektronické súbory

Všeobecné pravidlá 

 1. Spoločnosť SOTAC, s.r.o., Košice poskytuje zákazníkom možnosť nákupu produktov na svojej internetovej stránke (ďalej len „predávajúci“) za podmienok tak, ako sú uvedené v nasledujúcich ustanoveniach (ďalej len „obchodné podmienky“). 
 2. „Zákazníkom“ sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá uskutočnila objednávku produktu na internetovej stránke predávajúceho za podmienok špecifikovaných v týchto obchodných podmienkach.
 3. Užívateľom služieb je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá užíva alebo žiada služby poskytované našou spoločnosťou na základe zmluvy o poskytovaní služieb. Užívateľom sa rozumie neregistrovaný užívateľ, registrovaný užívateľ alebo registrovaný užívateľ s plateným prístupom.
 4. Služba/služby sú výrobky a služby poskytované poskytovateľom užívateľovi buď bezodplatne (základné služby) alebo za odplatu (platené služby) v závislosti od typu registrovaných a zaplatených produktov a služieb a typu užívateľa. V rámci služieb poskytuje poskytovateľ okrem možnosti prístupu k voľne verejne prístupnému obsahu možnosť užívať ďalší obsah webovej stránky. Základné služby poskytuje poskytovateľ užívateľovi bezplatne bez objednávky. Platené služby poskytuje poskytovateľ služby užívateľovi odplatne na základe objednávky. Registrácia užívateľa nie je povinná pre používanie základných služieb. Registrácia užívateľa je nevyhnutná pre použitie služieb platených.
 5. Spoločnosť SOTAC, s.r.o., Košice  archivuje zmluvy (dokumenty o registrácii a objednávky)  po dobu trvania záväzkového vzťahu a najmenej 4 roky po jeho skončení.

Zmluva a registrácia 

 1. Zmluva je uzavretá:
  a) v prípade neregistrovaného užívateľa okamihom začatia užívania služby (začatia užívania voľne verejne prístupného obsahu), ktorým užívateľ udeľuje súhlas s týmito podmienkami konkludentne/mlčky;
  b) v prípade registrovaného užívateľa okamihom:
  - registrácie nového užívateľa prostredníctvom elektronického formulára Registrácia  prístupného na týchto webových stránkach, do ktorého užívateľ doplní požadované identifikačné údaje (najmä užívateľské meno, heslo, názov / meno, priezvisko, e-mailovú adresu), vyjadrí výslovný súhlas so znením týchto podmienok ako neoddeliteľnej súčasti uzatváranej zmluvy zaškrtnutím ikony „súhlas", ktorý odošle poskytovateľovi;
  - odoslania objednávky platených služieb užívateľom.
 2. Žiadosť o registráciu alebo začatie užívania služby je prejavom slobodnej vôle užívateľa. Odoslaním žiadosti alebo začatím užívania služby potvrdzuje užívateľ, že akceptuje tieto podmienky, že sa zoznámil s ich znením platným v čase odoslania žiadosti alebo začatia užívania služby a že sa týmito podmienkami, ktoré sú obsahovo neoddeliteľnou súčasťou zmluvy, riadia zmluvné vzťahy medzi poskytovateľom a užívateľom.
 3. Neregistrovanému užívateľovi poskytovateľ poskytuje základné služby bez objednávky a bezplatne možnosť prístupu k voľne verejne prístupnému obsahu, pričom uvedené služby nie sú nárokovateľné a môžu byť kedykoľvek zmenené bez náhrady.

Objednávka, spôsob a lehota dodania 

 1. Zákazník objednáva produkty na webovej stránke spoločnosti.
  Po odoslaní objednávky je na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke zaslaný konfirmačný mail z dôvodu kontroly správnosti zadaných údajov. 
 2. Položky objednávky, ktoré sú označené hviezdičkou, sú povinné a je potrebné ich bez výnimky vyplniť. V opačnom prípade nebude možné uskutočniť objednávku.

Cena a platobné podmienky 

 1. Cena produktov spoločnosti SOTAC, s.r.o. Košice je stanovená na základe aktuálneho cenníka, ktorý je uverejnený na internetovej stránke predávajúceho. Cena produktu je počas objednávacieho procesu zobrazená priamo v objednávke. Cena za zriadenie a poskytovanie platenej služby poskytovanej užívateľovi za odplatu je vždy stanovená podľa aktuálneho cenníka poskytovateľa prístupného na webových stránkach spoločnosti v časti REGISTROVANÉ INFORMÁCIE.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne meniť cenník, štruktúru aj výšku cien za služby a tovary.
 3. Zákazníkovi bude vystavená faktúra v priebehu 7 pracovných dní odo dňa odoslania objednávky so štandardnou splatnosťou 14 dní od jej vystavenia. 
 4. Platbu je možné uskutočniť bankovým prevodom alebo prostredníctvom poštového poukazu.
 5. Faktúra obsahuje všetky náležitosti daňového dokladu.
 6. Užívateľ sa zaväzuje riadne a včas zaplatiť cenu za poskytovanú platenú službu podľa zmluvy a aktuálneho cenníka poskytovateľa najneskôr k dátumu splatnosti daňového dokladu. Dňom zaplatenia/platby ceny sa rozumie deň pripísania čiastky ceny v prospech bankového účtu poskytovateľa.
 7. Ak nie je uvedené v objednávke inak, je účtovaným (zúčtovacím) obdobím za poskytovanie platenej služby jeden (1) kalendárny rok.

Osobitné dojednania 

 1. Užívateľ berie na vedomie, rešpektuje a súhlasí s tým, že:
  - užívateľ je po dobu poskytovania služby poskytovateľom oprávnený používať službu ako aj predmety ochrany právami duševného vlastníctva ako sú najmä autorské diela sprístupnené poskytovateľom v rámci služby osobne, ale len pre vlastnú/osobnú potrebu, v reálnom čase na jednom počítači alebo inom technickom zariadení umožňujúcim mu použitie služby, a to výlučne prostredníctvom prístupu k službe v rozsahu uvedenom v zmluve. Toto oprávnenie je neprenosné.
  - užívateľ nemá právo poskytnúť, ani postúpiť, ani prenajímať, ani požičiavať, ani inak poskytovať tretím osobám povolenie na prístup k službe úplne alebo čiastočne, trvalo alebo dočasne, odplatne či bezodplatne bez predchádzajúceho písomného súhlasu poskytovateľa. 
  - užívateľ je povinný zabezpečiť svoje identifikačné a/ alebo registračné údaje (vrátane hesiel) pre prístup k službe pred zneužitím, najmä ich neposkytnúť tretej osobe.
 2. Užívateľ sa zaväzuje dodržiavať práva a chrániť oprávnené záujmy poskytovateľa a tretích osôb. Užívateľ je povinný nevyužiť službu k akýmkoľvek nezákonným činnostiam alebo k činnostiam, ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi, neukladať v rámci použitia služby obsah, ktorý je v rozpore s právnymi predpismi alebo týmito podmienkami, obchodnými zvyklosťami či dobrými mravmi.
 3. Užívateľ je povinný pri užívaní služby chrániť práva k predmetom ochrany práv duševného vlastníctva poskytovateľa a tretích osôb, umiestnených na tejto webovej stránke (najmä autorské diela, ochranné známky), ktorých vy/použitie poskytovateľ umožnil užívateľovi v rámci poskytovania služby (napr. voľne verejne prístupný obsah, registrované informácie). Užívateľ sa zaväzuje, že nezasiahne do autorských práv k autorským dielam alebo iným predmetom ochrany práv duševného vlastníctva umiestnených na tejto weboivej stránke, najmä ich nebude užívať a sprístupňovať verejnosti inak, než stanovujú tieto podmienky alebo zákon. Užívateľ sa zaväzuje, že tak najmä neupraví ani inak nezasiahne do predmetov ochrany právami duševného vlastníctva poskytovateľa či tretích osôb, umiestnených na tejto webovej stránke, najmä nebude nad rámec vlastnej potreby rozmnožovať, rozširovať, šíriť verejnosti ani inak používať akýkoľvek obsah poskytovateľa, či tretích osôb; ak je obsah chránený technickými prostriedkami ochrany, je užívateľ oprávnený ho len zhliadnuť, rozmnožovať ho v takom prípade nemôže ani pre vlastnú osobnú potrebu.
 4. Ak užívateľ zistí, že tretie osoby práva k predmetom ochrany právami duševného vlastníctva porušujú, zaväzuje sa užívateľ informovať bez zbytočného odkladu poskytovateľa o takomto porušení práv či jeho hrozbe.
 5. Užívateľ súhlasí s tým, aby poskytovateľ kedykoľvek skontroloval, či užívateľ používa službu v rozsahu a za podmienok ustanovených týmito podmienkami a overil si dodržiavanie podmienok užívateľom; užívateľ je povinný strpieť výkon práva kontroly zo strany poskytovateľa.
 6. Užívateľ súhlasí s tým, že poskytovateľ je oprávnený v priebehu poskytovania služby zmeniť podmienky poskytovania služby aj tieto podmienky, vrátane cenníka.
 7. Užívateľ sa zaväzuje uviesť v žiadosti pravdivé, úplné a presné údaje a písomne oznámiť poskytovateľovi všetky zmeny svojich identifikačných údajov poskytnutých v žiadosti; v prípade neoznámenia týchto zmien sú rozhodné údaje uvedené v žiadosti a užívateľ zodpovedá za prípadne vzniknutú škodu.
 8. Užívateľ je ďalej povinný oznámiť poskytovateľovi bez zbytočného odkladu všetky vady poskytovania služby a bezodkladne ohlásiť poskytovateľovi všetky jemu známe skutočnosti, ktoré by mohli nepriaznivo ovplyvniť poskytovanie služby poskytovateľom.
 9. Užívateľ (fyzická osoba) súhlasí so správou, spracovaním a uchovávaním svojich osobných údajov poskytovateľom podľa platnej právnej úpravy osobných údajov, a to po dobu nevyhnutne potrebnú, pre prípad, že takéto údaje užívateľ buď vyplnil alebo ich poskytovateľ získal na základe žiadosti, alebo v rámci prístupu užívateľa k službe. Užívateľ odoslaním žiadosti alebo začatím používania služby potvrdzuje, že všetky údaje ním vyplnené, vrátane údajov osobných, ak sú poskytované, sú pravdivé a presné a potvrdzuje, že bol pred udelením predmetného súhlasu poučený o všetkých právach vyplývajúcich pre neho z vyššie udeleného súhlasu, najmä o tom, že poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, že ako subjekt osobných údajov má prístup k týmto údajom a že je oprávnený kedykoľvek takýto súhlas odvolať písomným oznámením na adresu poskytovateľa (to neplatí pre prípady, kedy dochádza k spracovaniu osobných údajov na základe povinnosti stanovenej právnymi predpismi). 
 10. Užívateľ súhlasí s tým, že mu poskytovateľ bude na jeho e-mailovú adresu uvedenú v žiadosti zasielať informácie o poskytovaní služby, či ďalších služieb, ako aj zasielať obchodné oznámenia v zmysle platnej právnej úpravy (najmä ustanovenia § 4 ods. 6 zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov). Užívateľ má právo kedykoľvek odvolať súhlas s takýmto využitím svojho elektronického kontaktu aj odmietnuť zasielanie obchodných oznámení prostredníctvom zákazníckeho oddelenia poskytovateľa na kontaktoch uvedených na webových stránkach poskytovateľa.  Obchodným oznámením nie sú informácie technické, prevádzkové a informácie týkajúce sa žiadosti či služby.
 11. Poskytovateľ má právo obmedziť, prerušiť alebo zastaviť poskytovanie služby z akýchkoľvek dôvodov (napr. nutnej správy, údržby, opravy) aj bez dôvodu, a to bez predchádzajúceho oznámenia užívateľovi či jeho súhlasu. V prípadoch prerušenia alebo obmedzenia poskytovania služby z dôvodov na strane poskytovateľa je zodpovednosť poskytovateľa voči užívateľovi obmedzená len na zodpovednosť obnoviť poskytovanie služby; túto povinnosť poskytovateľ nemá v prípade zastavenia poskytovania služby. Užívateľovi nepatrí právo uplatňovať iné nároky z práva zo zodpovednosti za vady, ani za škodu (vrátane ušlého zisku).
 12. Zrušením zmluvy zanikajú všetky oprávnenia užívateľa na používanie služby. Zrušením zmluvy nie sú dotknuté ustanovenia týkajúce sa sankcií, ochrany dôverných informácií a ustanovenia týkajúce sa takých práv a povinností, z ktorých povahy vyplýva, že majú trvať i po odstúpení/výpovedi (predovšetkým povinnosť poskytnúť peňažné plnenia za plnenia poskytnuté pred odstúpením/vypovedaním zmluvy). Poskytovateľ nie je po zrušení zmluvy povinný vracať akúkoľvek čiastku ceny prijatej od užívateľa, iba ak zmluva či zákon stanovuje výslovne inak. Všetky, do doby zrušenia zmluvy nevyfakturované a neuhradené peňažné pohľadávky a záväzky vyplývajúce zo zmluvy budú vyrovnané najneskôr do štrnástich (14) dní po zrušení zmluvy.

Odstúpenie od zmluvy 

 1. Od zmluvy nie je možné odstúpiť v nasledovných prípadoch: 
   • tovar je mechanicky poškodený
   • počítačový softvér, ak tovar nie je v pôvodnom originálnom neporušenom balení (tovar bol rozbalený)
   • tovar nie je kompletný
   • keď to povaha výrobku neumožňuje (download)

     2. V prípade neoprávneného vrátenia tovaru bude tento tovar vrátený zákazníkovi na jeho náklady.

Záverečné ustanovenia 

1./ Tieto Obchodné podmienky vstupujú do platnosti dňom 01. 01. 2014.