Všeobecné obchodné podmienky

Ďakujeme vám za používanie našich produktov a služieb. Sú  poskytované obchodnou spoločnosťou a Vydavateľstvom SOTAC, s.r.o. Košice.

Použitím našich produktov a služieb vyjadrujete svoj súhlas s doleuvedenými zmluvnými podmienkami pre jednotlivé druhy aktivít obchodnej spoločnosti SOTAC, s.r.o. Košice. 

Naše služby a tovary sú rôzneho druhu, preto sa na ne môžu vzťahovať doplňujúce zmluvné podmienky alebo požiadavky jednotlivých produktov. Doplňujúce zmluvné podmienky sú k dispozícii spolu s príslušnými tovarmi a službami a v prípade ich použitia sa príslušné doplňujúce podmienky stávajú súčasťou zmluvnej dohody medzi vami a spoločnosťou SOTAC, s.r.o. Košice. 

V.O.P. elektronické súbory

V.O.P. konzultácie/prednášky

V.O.P. knihy

Alternatívne riešenie sporov