VEREJNÉ VODOVODY A KANALIZÁCIE PRE OBCE

PDFTlačiťEmail
Cena
114,00 €
Popis

1. Vodovody a kanalizácie 

1.1. Normatívne rozhodovanie 

1.1.1. VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o dočasnom obmedzení užívania pitnej vody

1.1.2. VZN o dočasnom obmedzení užívania pitnej vody

1.1.3. VZN upravujúce všeobecné užívanie povrchových vôd

1.1.4. Cenník služieb - pitná voda 

1.2. Individuálne rozhodovanie – správny delikt 

1.2.1. Upovedomenie o začatí konania

1.2.2. Predvolanie účastníka konania

1.2.3. Zápisnica z ústneho prejednania

1.2.4. Rozhodnutie o uložení pokuty

1.2.5. Výzva na zaplatenie pokuty 

1.3. Zmluvy a dohody 

1.3.1. Zmluva o vzájomných právach a povinnostiach vlastníkov verejných vodovodov a kanalizácií - prevádzkovo súvisiacich

1.3.2. Zmluva o vzájomných právach a povinnostiach vlastníkov verejných vodovodov a kanalizácií a o prevádzke verejného vodovodu a kanalizácie- prevádzkovo súvisiacich

1.3.3. Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu - obce

1.3.4. Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

1.3.5. Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu

1.3.6. Zmluva o odvádzaní odpadových vôd

1.3.7. Zmluva o odvádzaní odpadových vôd – podnikateľ

1.3.8. Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu – zák. č. 442/2002 Z. z.

1.4. Oznámenia a žiadosti

1.4.1. Oznámenie zmeny podľa § 3 ods. 7 vyhlášky

1.4.2. Oznámenie zmeny údajov podľa § 5 ods. 8 vyhlášky

1.4.3. Oznámenie o zmene podľa § 6 ods. 6 vyhlášky

1.4.4. Žiadosť podľa § 3 ods. 10 vyhlášky

1.4.5. Žiadosť podľa § 5 ods. 9 vyhlášky

 

1.5. Dažďová voda a kanalizácia

2. Žumpy

2.1. Žumpa a jej právny režim

2.2. VZN o zneškodňovaní obsahu žúmp

2.3. Vyjadrenie obce k stavbe žumpy

2.4. Výzva na preukázanie spôsobu likvidácie obsahu žumpy

2.5. Vyjadrenie – štátny vodoochranný dozor 

3. Studne 

3.1. Umiestnenie studní – STN 

4. Žaloby

4.1. Žaloba o povinnosť uzatvoriť zmluvu medzi vlastníkmi prevádzkovo súvisiacich vodovodov a kanalizácií

4.2. Žaloba o zaplatenie vodného

4.3. Žaloba o zaplatenie stočného