ROZPOČET OBCE

PDFTlačiťEmail
Cena
114,00 €
Popis

1. Základné pojmy

1.1. Koncepcie obce – základný prehľad

1.2. Zásady nakladania s finančnými prostriedkami obce

1.3. Zásady hospodárenia – peňažné fondy

1.4. Programové rozpočtovanie – postup obce

1.5. Rozpočet – princípy a pravidlá

2. Rozpočet obce

2.1. Všeobecné

2.1.1. Obecné zastupiteľstvo – neuplatňovanie programov

2.1.2. Rozpočet obce – časový plán – lehotník

2.1.3. Rozpočet obce – harmonogram

2.1.4. Rozpočtová požiadavka

2.1.5. Plán investičných akcií

2.2. Rozpočet obce

2.2.1. Programy obce – hodnotenie plnenia

2.2.2. Rozpočet – materiál na rokovanie

2.2.3. Rozpočet – prehľad

2.2.4. Rozpočet – preambula

2.2.5. Rozpočet – dôvodová správa

2.2.6. Rozpočet – obecné zastupiteľstvo – čerpanie

2.2.7. Finančné vzťahy štátu k obci

2.2.8. Rozpočet – vývoj dlhu – vzor úvodnej strany

2.2.9. Rozpočet – vývoj dlhu a splátok obce

2.2.10. Rozpočet – bilancia aktív a pasív

2.2.11. Rozpočet – monitorovacia správa – vzor

2.2.12. Rozpočet – výročná správa – úvod

2.3. Rozpočtové opatrenia – zmeny

2.3.1. Rozpočet obce – zmena – vzor úvodnej strany

2.3.2. Evidencia rozpočtových opatrení

2.3.3. Evidencia rozpočtových opatrení obce

2.3.4. Nariadenie starostu – zmena rozpočtu

2.4. Rezervný fond obce

2.4.1. Rozpočet – tvorba rezerv

2.4.2. Rozpočet – rezervný fond – uznesenia

2.4.3. Rozpočet – rezervný fond obce

2.5. Dotácie

2.5.1. Dotácie obce – prehľad

2.5.2. Zmluva o poskytnutí dotácie

3. Záverečný účet obce

3.1. Záverečný účet a účtovná závierka obce

3.2. Záverečný účet obce – vzor

3.3. Záverečný účet – schválenie

4. Ozdravný režim a nútená správa

4.1. Metodická príručka Ministerstva financií SR – ozdravný režim a nútená správa

4.2. Hospodárenie obce – ozdravný režim

5. Pohľadávky

5.1. Návrh na odpísanie pohľadávok obce

5.2. Rozhodnutie obecného zastupiteľstva – odpustenie nedoplatku

5.3. Rozhodnutie starostu – odpustenie nedoplatku