Slovník KOMUNÁLNEHO PRÁVA

„Slovník KOMUNÁLNEHO PRÁVA“ je jedinečný produkt našej obchodnej spoločnosti a jeho ambíciou je podať ucelený pohľad na pojmy a odbornú terminológiu v oblasti komunálneho práva a súvisiacich disciplín. Je zároveň odpoveďou na súčasný stav v tejto oblasti a to v súvislosti s množstvom legislatívy a jej nejednotnosťou. To potom následne vedie k tomu, že je potrebné aplikovať a hľadať argumenty a podložiť ich sumarizáciou – buď definíciou alebo popísaním znakov a charakteristických čŕt. 

„Slovník komunálneho práva“  je a bude priebežne dopĺňaný  o nové heslá, tak aby sa mohli stať východiskom poznania problematiky samosprávy obcí a miest nielen v podmienkach Slovenska, ale zohľadňujúc aj stav európskej legislatívy a medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná (napr. Európska charta miestnej samospráva a pod.). 


 

 A

ADVOKÁT  – osoba zapísaná v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou. Advokát je tiež bezúhonná osoba s vysokoškolským vzdelaním a s plnou spôsobilosťou na právne úkony,  ktorá zložila advokátsku skúšku a advokátsky sľub.

ATRAHOVAŤ - stiahnuť na seba príslušnosť o niečom rozhodnúť, napr. v správnom konaní nadriadený orgán môže atrahovať na seba príslušnosť od nižšieho správneho orgánu.

 

P

PRÁVOMOC OBCE  -  súhrn oprávnení, ktorými obec  disponuje, a právnych povinností, ktoré sú obci uložené a ukladané, t.j. suma práv a povinností, ktoré obec pre potreby plnenia úloh a riešení otázok má a ktorými disponuje, resp. inak vyjadrené,  ide   o   súhrn právnych   prostriedkov,   ktoré   má    obec   za   účelom   realizácie   svojej   pôsobnosti.  

Vymedzenie pôsobnosti a právomoci (kompetencie) je významným kritériom pre postavenie obce a patrí k základným otázkam existencie a rozvoja obce, pričom jeho kvalifikované a kvalitné vymedzenie patrí k nepostrádateľným a určujúcim predpokladom výkonnosti časti verejnej správy, ktorú zabezpečuje obec. 

PÔSOBNOSŤ OBCE   -  predmet, obsah a rozsah jeho činnosti, t.j. okruh otázok, ktoré obec  prejednáva, rozhoduje a realizuje, a za riešenie ktorých zodpovedá.  
Vymedzenie pôsobnosti a právomoci (kompetencie) je významným kritériom pre postavenie obce a patrí k základným otázkam existencie a rozvoja obce, pričom jeho kvalifikované a kvalitné vymedzenie patrí k nepostrádateľným a určujúcim predpokladom výkonnosti časti verejnej správy, ktorú zabezpečuje obec.