Časopis „KOMUNÁLNE PRÁVO“ predstavuje vyvrcholenie snáh o vydávanie odborného časopisu s vedeckým a teoretickým i praktickým dosahom na reálny rozvoj samosprávy a verejnej správy ako celku. Spočiatku bude vydávaný ako periodický časopis v elektronickej podobe. Postupne sa uvažuje s cezhraničným presahom a orientáciou na okolité krajiny – najmä na Českú republiku a to s ohľadom na príbuzné problémy spojené s budovaním samosprávneho zriadenia.

1/2016

2/2016

3/2016

4/2016