Ponuky (pripravujeme)

      V tejto časti budeme priebežne informovať o novinkách a pripravovaných aktivitách spoločnosti SOTAC, s.r.o. Košice. Plán obsahuje základné informácie o pripravovaných podujatiach, ktoré budeme priebežne dopĺňať o aktuálne zmeny v legislatíve a v právnej i ekonomickej oblasti. Pritom budeme zohľadňovať podstatnou mierou vaše pripomienky, požiadavky a námety.
   Informácie sú rozdelené do týchto  základných oblastí:
Vzdelávacie produkty  -  konferencie (hotel Patria - Vysoké Tatry) , špecializované vzdelávacie produkty – krátkodobé a dlhodobé,  akreditované formy vzdelávania
Knižné publikácie (knihy a monografie – aj vo formáte A4)  - z oblasti miestnej samosprávy
Elektronické súbory (CD - média)  -  komplexné spracovanie vzorov o odporúčaní pre obce a mestá podľa jednotlivých druhov kompetencií
Manuály samosprávy (v dvoch podobách – tlačené alebo elektronické ) - cyklus venovaný detailnému rozboru čiastkových kompetencií obcí a miest v členení: prehľad platnej právnej úpravy, vymedzenie základných pojmov, vzory rozhodnutí a úkonov, judikatúra (reagujú na špecifické problémy užšie riešených záležitostí obcí a miest)
•    Informačná, konzultačná a poradenská služba

VZDELÁVACIE PRODUKTY  
      Uvažujeme o možnosti prednostného zaradenia do aktivít a vzdelávania za zvýhodnené ceny – za predpokladu úhrady jednorázového vstupného poplatku, v ktorom by bol zohľadnený už určitý počet konzultácií a stretnutí  (išlo by o maximálne 20 bonusových kariet do nášho kongresového centra v Košiciach a maximálne 120 bonusových kariet na dlhodobé vzdelávacie aktivity do Tatier). Zmyslom je dlhodobé a koncepčné vzdelávanie, ktoré na seba nadväzuje a systematicky rozoberá jednotlivé oblasti pôsobností obcí a miest a je dlhodobým prínosom pre aktívne zhodnotenie v podmienkach obce (oproti rozmanitosti výkladov školiteľov a ich rôznom a niekedy  nejednotnom  prístupe, ako aj neaktívnom prístupe).
      V priebehu roka 2017 začneme s „KONZULTÁCIAMI PRI KÁVE“ – bezplatná konzultačná poradňa pre obce (vzájomná výmena informácií) na platforme riadenej diskusie a konzultácie – to znamená bez vopred určenej témy - s doc. JUDr. Jozefom Sotolářom, PhD.  
Uvažujeme o akciách „AT HOME“ – na mieru a podľa požiadavok klienta, ktoré by sa realizovali na dohodnutom mieste a spravidla v minimálne celodennej aktivity (minimálne 4 – 6 hodín).

KNIŽNÉ PUBLIKÁCIE
      Napriek elektronickému veku je aj v dnešnej dobe potrebné mať k dispozícii odbornú literatúru v knižnej podobe na opakované používanie – s možnosťou ihneď argumentovať a vysvetľovať, resp. informácie využiť (napríklad na rokovaní obecného zastupiteľstva, pred príslušnými orgánmi a pod.).
Knižné publikácie – v štandardnom formáte a tlači  a formáte A4 s kanálovou väzbou - dávajú možnosť úplne a komplexne rozoberať jednotlivé oblasti záujmu samosprávy aj s odkazmi na platnú právnu úpravu a za využitia judikatúry – je tu  zahrnutá teória, postupy a rozbory pojmov i praktické návody na riešenie.

ELEKTRONICKÉ SÚBORY
      Komplexné spracovanie vzorov o odporúčaní pre obce a mestá podľa jednotlivých druhov kompetencií bude pokračovať v závislosti od európskej a slovenskej legislatívy.

MANUÁLY SAMOSPRÁVY
      Zvažujeme ďalšie oblasti úpravy vo forme manuálov pre obce.

INFORMAČNÁ, KONZULTAČNÁ A PORADENSKÁ SLUŽBA
      V snahe prispieť a pomôcť obciam a mestám na Slovensku uvažuje naša obchodná spoločnosť zriadiť informačnú, konzultačnú a poradenskú telefonickú a osobnú službu zameranú na najaktuálnejšie právne, majetkové, rozpočtové a ekonomické problémy (od začiatku roka 2018).
     Služby budú poskytované  (na otázky budú odpovedať partneri spoločnosti  - advokáti)
-    telefonicky  -  jeden deň v týždni v čase od 13,00 hod. do 15,00 hod. na telefónnom čísle 055/6227916
-    a osobne v sídle spoločnosti (po predchádzajúcej dohode) – jeden deň v mesiaci v čase od 09,00 hod. do 11,30 hod.
Služby by boli prednostne poskytované pre členov klubu samosprávy - členov BONUSOVÝCH KARIET.