Nový-33.33%

DAŇOVÁ EXEKÚCIA FORMOU ODOBRATIA VODIČSKÉHO PREUKAZU


K odberu od 30.07.2021 - uvádzacia zvýhodnená cena !

Ukončenie predpredaja - 15.08.2021
Bežná cea: 144,00 €

Špeciálna cena 96,00 €

Potrebujete poradiť?

Pre Viac informácii o produktoch a službách nás neváhajte kontaktovať:

Popis produktu
Detaily

(špecifický druh vymáhania nedoplatkov na miestnych daniach podľa zák. č. 563/2009 Z.z. a zák. č. 582/2004 Z.z.)

Daňový poriadok (zák. č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov) po novelizáciách priniesol mnoho podstatných a zásadných zmien, ktoré nepochybne prispejú k rýchlejšiemu a efektívnejšiemu výberu miestnych daní a miestneho poplatku za komunálny odpad. Obce a mestá ich ale skoro vôbec nevyužívajú – a naopak sa sústreďujú na tie, ktoré nevedú k úspešnému riešeniu vymoženia nedoplatkov.

Jednou z takýchto možností je aj realizácia daňovej exekúcie formou odobratia vodičského preukazu.

 Obec túto formu realizuje vo vlastnej „réžii“ – okrem samotného odobratia vodičského preukazu, ktoré zabezpečujú orgány Policajného zboru SR.

 Ide o formu daňového konania v dispozícii obce, ktorá nie je naviazaná:

-        na pracovný pomer alebo finančný zárobok

-        na dostatočnosť zdrojov daňovníka, resp. poplatníka a 

-        vzťahuje sa v plnom rozsahu aj na nezamestnaných,

-        vzťahuje sa aj na osoby poberajúce rôzne druhy sociálnych dávok, rodičovský príspevok, a pod.

          Ide o veľmi efektívny a cielený nástroj vo vzťahu k osobám, ktoré inak „unikajú“ a cielene sa vyhýbajú svojim obecným daňovým a poplatkovým povinnostiam. Naviac v rámci konania získajú obce a mestá vynikajúci nástroj, ktorý bude zabezpečovať prísun finančných zdrojov do  rozpočtov a zároveň pôsobiť preventívne a odradzujúco voči ostatným neplatičom. .

        S pomocou ponúkaných vzorov obce a mestá (správcovia dane) získajú istotu, že ich postupy a úkony zodpovedajú platným procesným podmienkam a pravidlám.

        Ako jediní na Slovensku predkladáme komplexnú príručku a praktický návod, ktorá zásadným spôsobom usnadňuje obciam a mestám prácu v oblasti efektívneho a cieleného vymáhania miestnych daní a miestneho poplatku za komunálny odpad a pritom garantuje právnu správnosť postupu pri výbere a samotný výber miestnych daní a poplatkov.

Súbor na CD  obsahuje:

1./ všeobecné vzory – úradné záznamy, zápisnice o zisteniach, výkaz nedoplatkov, výzva na predloženie dokladov, zákaz nakladania s majetkom, ...

2./ výzvy a žiadosti na nápravu – vzory podaní a postupov obce pri zisťovaní podkladov, ...

3./ konanie o odobratie vodičského preukazu - úradné záznamy a zistenia, konkrétne vzory pre správcu dane, žiadosť o súčinnosť, žiadosť o poskytnutie podkladov, priebeh konania,...

4./ rozhodnutia v konaní - konkrétne vzory podaní a rozhodnutí (o začatí konania, daňová exekučná výzva, daňový exekučný príkaz, rozhodnutie o zastavení daňovej exekúcie, vrátane zákonných poučení, návody na riešenie postupov zo strany obce, ...

5./  ostatné vzory (evidenčné povinnosti, ...)

 Vzory postačuje doplniť údajmi tej ktorej obce, resp. mesta  a prispôsobiť reálnej právnej situácii.

 Je určená na opakované používanie a postupné schválenie.

Recenzie
Napíšte vlastnú recenziu
Recenzujete: DAŇOVÁ EXEKÚCIA FORMOU ODOBRATIA VODIČSKÉHO PREUKAZU