AKTUÁLNE OTÁZKY SAMOSPRÁVY OBCÍ A MIEST /4-dňové/

O aktuálnych hygienických a epidemilogických opatreniach budeme účastníkov informovať v krátkom časovom predstihu pred konaním podujatia.

Počet voľných miest: 32

Dátum konania: 13.07.2021 - 16.07.2021

Registrácia možná do: 01.07.2021

387,00 €
  • Ak chcete zakúpiť školenie pre viac osôb, vyplňte údaje pre prvú osobu, vložte produkt do košíka a postup opakujte.
 • Potrebujete poradiť?

  Pre Viac informácii o produktoch a službách nás neváhajte kontaktovať:

  * Povinne vyplnené polia

  Popis produktu
  Detaily

  PROGRAM

  13. júl 2021
  od 11.00 hod. prezentácia účastníkov
  14.30 - 18.00 hod. prednášky / aktívne konzultácie (doc. JUDr. Jozef Sotolář, PhD.)
  od 20.00 hod. voľná diskusia k aktuálnym problémom (výmenný konzultačný servis)

  ÚVOD – VÝMENNÝ KOMUNÁLNY SERVIS - upozornenia na aktuálne zmeny v právnych predpisoch, nové významné odborné stanoviská a vyjadrenia orgánov štátnej správy, dôležité rozhodnutia a nálezy súdov, rozhodovacia činnosť orgánov Európskej únie, ...

  PARKOVANIE VOZIDIEL NA ÚZEMÍ OBCE (v kontexte novelizovanej právnej úpravy a v kontexte verejného priestranstva) – objektívna zodpovednosť za porušenie pravidiel, rozlišovanie verejných a neverejných priestranstiev s dopadom na vlastníctvo, prejednávanie priestupkov a ukladanie sankcií obcou, možnosti obce, procesný postup a dokazovanie, postupy a návody pre obce (objektivizovanie, preukazovanie, dokazovanie a dôkazné prostriedky, evidencia, ...)

  14. júl 2021
  09.30 - 12.00 hod. prednášky / aktívne konzultácie (doc. JUDr. Jozef Sotolář PhD.)
  12.30 - 14.45 hod. obedňajšia prestávka
  14.45 – 18.00 hod. prednášky / aktívne konzultácie (doc. JUDr. Jozef Sotolář PhD.)
  od 19.30 hod. voľná diskusia k aktuálnym problémom (výmenný konzultačný servis)

  KONTROLNÉ PRÁVOMOCI KOMISIÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA VO VZŤAHU K OBCI (jedinečný komplexný rozbor všetkých dôležitých otázok, vrátane kontroly úradu) - komisie na úrovni obce – právny rozbor (od všeobecných až po špecifické podľa osobitných právnych predpisov), odlíšenie komisií obecného zastupiteľstva od ostatných komisií v samospráve (s osobitným statusom a právomocami – úlohami), právne postavenie komisie obecného zastupiteľstva v kontexte zákonnej úpravy zákona o obecnom zriadení (aktivity smerom dovnútra) – obligatórnosť zloženia a obligatórnosť vymedzenia úloh každej komisie, rozbor jednotlivých oprávnení – iniciatívna funkcia a poradná funkcia, rozbor kontrolnej právomoci komisie (čo môže a čo nemôže kontrolovať) na strane jednej a kontroly vykonávanej hlavným kontrolórom na strane druhej, rozlíšenie kontrolnej činnosti komisie a koncepčnej kontrolnej činnosti komisií obecného zastupiteľstva, oprávnenia komisie – rozbor zákonnosti/nezákonnosti kontroly účtovníctva, účtovných dokladov, zmlúv a listín, „chodenie po úrade“ a požadovanie podkladov, zasahovanie do činnosti obecného úradu, prístup k osobným údajom a pod., kontrolná právomoc poslanca obecného zastupiteľstva (ako člena kolektívneho orgánu), odporúčania a návrhy riešení,

  VYDRŽANIE V PODMIENKACH OBCE (úplne nová právna úprava – zmeny kompetencie obce a s tým súvisiace problémy - novelizácia zák. č. 161/2015 Z. z. súčinnosťou od 01. 05. 2021) – úplne nový právny inštitút – tzv. konanie o vydržaní, kompetencia prechádza z notárov na súdy, rozlišovanie osvedčenia o vydržaní a potvrdenia o vydržaní, rozbor priebehu konania (aj obec môže byť účastníkom konania a tiež navrhovateľom, obec je oprávnená vydržať nehnuteľnosti (judikatúra súdov), práva a povinnosti obce – aktívne a pasívne, povinnosť obce sledovať tieto konania a aktívne - v prípade zásahu do vlastníckeho práva obce na to reagovať a konať, povinnosť zverejňovania vyzývacieho uznesenia, súvisiace otázky, ...

  15. júl 2021
  09.00 - 12.00 hod. prednášky / aktívne konzultácie (doc. JUDr. Jozef Sotolář PhD.)
  12.30 - 14.30 hod. obedňajšia prestávka
  14.45 – 18.30 hod. prednášky / aktívne konzultácie (doc. JUDr. Jozef Sotolář PhD.)
  od 20.30 hod. voľná diskusia k aktuálnym problémom (výmenný konzultačný servis)

  JEDNORÁZOVÁ NÁHRADA ZA ZÁKONNÉ VECNÉ BREMENO V PODMIENKACH OBCE (ktoré sa premlčuje a viaže na účinnosť zákona) – možnosť konečného vyriešenia dlhodobých problémov obcí a miest - aktuálna judikatúra ústavného súdu a najvyššieho súdu z roku 2021 (zásadná výhodnosť pre obce a mestá z pohľadu hľadania riešenia), podrobný a detailný rozbor doterajšej judikatúry v oblasti náhrad za vecné bremeno, rozbor odškodnenia a náhrad spojených so zákonným vecným bremenom, zásadné zmeny podľa posledných rozhodnutí súdov – a ich podrobný rozbor: nárok, uplatňovanie nároku, výška nároku, premlčanie nároku, viazanosť nároku na účinnosť zákona, praktické návody a riešenia, odporúčané postupy ...

  POJEM „VEREJNÉ PRIESTRANSTVO“ – Z POHĹADU VLASTNÍCTVA „EX LEGE“ A UŽÍVANIA (vymedzenie pojmu verejné priestranstvo na základe poslednej aktuálnej judikatúry súdov) – zákonný rozbor a možnosti obce, pojem verejného priestranstva podľa právnych predpisov: zákona o obecnom zriadení a zákona o miestnych daniach ako aj podľa judikatúry súdov, účel užívania ako zákonné kritérium, zložky verejného priestranstva, zákonné znaky verejného priestranstva, verejné statky na území obce, les ako verejné priestranstvo, areál ako verejné priestranstvo, užívanie verejného priestranstva – zákonné povinnosti a možnosti obce, rozdiely: vecné bremeno a verejné priestranstvo, súvisiace problémy, ....

  16. júl 2021
  09.00 - 11.30 hod. prednášky / aktívne konzultácie (doc. JUDr. Jozef Sotolář PhD.)
  cca 11.30 - ukončenie konzultácií

  ROZPOČET OBCE (ako objemové nasmerovanie v podmienkach obce so zohľadnením judikatúry súdov a aktuálnych metodických usmernení MF SR) – rozpočet obce a jeho východiská – zásada nenávratnosti, programy obce, predkladanie rozpočtu na rokovanie obecného zastupiteľstva (rozsah a obsah dokumentu – len na úrovni hlavnej kategórie, objemové vymedzenie), rozpočtové provizórium – podľa prvého schváleného rozpočtu bez zmien počas rozpočtového roka), rozsah započítavania zmluvných záväzkov do rozpočtového provizória – metodické usmernenia MF SR, povinnosť alebo právo schváliť zmenu rozpočtu, povinnosti zverejňovania zmien rozpočtu podľa platnej právnej úpravy a na základe metodických usmernení, ...  ORGANIZAČNÉ POKYNY:

  • termín konania: 13. – 16. júl 2021
  • miesto konania: hotel Patria, Štrbské Pleso
  • účastník vyhlasuje, že bude rešpektovať aktuálne hygienické a epidemiologické opatrenia platné pre hotelové zariadenie v čase konania podujatia a zároveň berie na vedomie, že v prípade porušenia môže byť vylúčený ako účastník podujatia bez nároku na vrátenie finančných prostriedkov
  • účastník súhlasí s poskytnutím e-mailovej adresy a kontaktného telefónneho čísla, prípadne aj ďalších údajov na účely splnenia epidemiologických opatrení
  • možnosť objednať komplexný prehľad „Aktuálnej judikatúry pre obce“ za cenu 96,- € s DPH
  • Pre neprihlásených účastníkov je cena za rozsiahle pracovné materiály a prezentácie 258,- € s DPH.
  • hotel má iba dvojposteľové izby (výlučne typu „LUX“) - samostatné ubytovanie je možné iba po dohode s organizátorom (vyznačiť hneď pri objednávke) - cena samostatného ubytovania sa navyšuje o sumu 115,- € s DPH za celý pobyt.
  • ubytovanie je možné zabezpečiť len na celú konferenciu a účastník sa zaväzuje akceptovať obsadenie izieb podľa aktuálnych epidemiologických podmienok a súhlasí s úhradou zodpovedajúcej ceny k tomu prislúchajúcej
  • vyhradzujeme si právo odmietnuť účastníka prihláseného po uzávierke prihlášok a vyradiť účastníka nerešpektujúceho platné epidemiologické opatrenia v hotelovom zariadení a opatrenia oznámené a nastavené usporiadateľom
  • ak účastník zruší svoju účasť 5 dní a menej pred termínom prednášok je storno poplatok 100% účastníckeho poplatku; ak účastník zruší svoju účasť 6 - 15 dní pred termínom prednášok je storno poplatok 50% účastníckeho poplatku.
  • výška účastníckeho poplatku je uvedená s príslušnou DPH a je stanovená dohodou.

  Zmena programu vyhradená

  Recenzie
  Napíšte vlastnú recenziu
  Recenzujete: AKTUÁLNE OTÁZKY SAMOSPRÁVY OBCÍ A MIEST /4-dňové/