AKTUÁLNE OTÁZKY SAMOSPRÁVY OBCÍ A MIEST /4-dňové/

O aktuálnych hygienických a epidemilogických opatreniach budeme účastníkov informovať v krátkom časovom predstihu pred konaním podujatia.

Počet voľných miest: 45

Dátum konania: 14.09.2021 - 17.09.2021

Registrácia možná do: 05.09.2021

387,00 €
  • Ak chcete zakúpiť školenie pre viac osôb, vyplňte údaje pre prvú osobu, vložte produkt do košíka a postup opakujte.
 • Potrebujete poradiť?

  Pre Viac informácii o produktoch a službách nás neváhajte kontaktovať:

  * Povinne vyplnené polia

  Popis produktu
  Detaily

  PROGRAM

  14. september 2021
  od 11.00 hod. prezentácia účastníkov
  14.30 - 18.00 hod. prednášky / aktívne konzultácie (doc. JUDr. Jozef Sotolář, PhD.)
  od 20.00 hod. voľná diskusia k aktuálnym problémom (výmenný konzultačný servis)

  ÚVOD – VÝMENNÝ KOMUNÁLNY SERVIS - upozornenia na aktuálne zmeny v právnych predpisoch, nové významné odborné stanoviská a vyjadrenia orgánov štátnej správy, dôležité rozhodnutia a nálezy súdov, rozhodovacia činnosť orgánov Európskej únie, ...

  OCHRANA OSOBNOSTI, SÚKROMIA A OSOBNÝCH ÚDAJOV VEREJNÝCH FUNKCIONÁROV OBCE (starostu obce) A ZAMESTNANCOV OBCE - tzv. „očierňovanie bez dôkazov“- rozbor a možnosti ochrany (občianskoprávne a trestnoprávne), sloboda prejavu vrátane práva vyslovovať kritiku musí mať v demokratickej spoločnosti svoje medze – judikatúra, zákonný test proporcionality, sloboda prejavu a jej hranice– lživé, klamlivé a nepravdivé informácie, ohováranie, kritika – opodstatnená a neopodstatnená, viažuca sa na verejného funkcionára alebo na jeho súkromie, povinnosť zniesť viac kritiky – a jej medzinárodné a ústavné mantinely, v zodpovednosť za nepravdivé vyhlásenia a nesprávny úradný postup, ...

  15. september 2021
  09.00 - 12.00 hod. prednášky / aktívne konzultácie (doc. JUDr. Jozef Sotolář PhD.)
  12.30 - 14.30 hod. obedňajšia prestávka
  14.45 – 18.30 hod. prednášky / aktívne konzultácie (doc. JUDr. Jozef Sotolář PhD.)
  od 20.30 hod. voľná diskusia k aktuálnym problémom (výmenný konzultačný servis)

  ROZHODNUTIE OBCE I. – obsahové a formálne náležitosti - všetko o rozhodnutiach a ich špecifikách podľa európskej judikatúry v podmienkach obce, rozhodnutie obce - rozbor nedostatkov a nezákonnosti v postupe a činnosti orgánov samosprávy obce, vymedzenie a charakteristiky nosných pojmov po posledných zmenách, obsah rozhodnutia obce - praktický a detailný rozbor obsahu – interaktívnou formou, zákonné odlišnosti a osobitosti v samospráve, obsahové a formálne náležitosti rozhodnutí obce – výrok rozhodnutia (členenie), odôvodnenie a poučenie o opravnom prostriedku podložené judikatúrou súdov, minimálne zákonné náležitosti výrokovej časti a odôvodnenia rozhodnutia obce, zákonné požiadavky na poučenie o opravnom prostriedku (originálne a prenesené kompetencie)

  ROZHODNUTIE OBCE II. – špecifiká samosprávy - špecifiká postavenia orgánov a zamestnancov obce, oprávnenie na rozhodovanie, splnomocnenie – poverenie – zákonné poverenie a pod., všetko o samosprávnych rozhodnutiach a ich osobitosti podľa európskej judikatúry, praktické návody a obligatórne riešenia v podmienkach obcí

  16. september 2021
  09.00 - 12.00 hod. prednášky / aktívne konzultácie (doc. JUDr. Jozef Sotolář PhD.)
  12.30 - 14.30 hod. obedňajšia prestávka
  14.45 – 18.30 hod. prednášky / aktívne konzultácie (doc. JUDr. Jozef Sotolář PhD.)
  od 20.30 hod. voľná diskusia k aktuálnym problémom (výmenný konzultačný servis)

  VYVLASTNENIE A/ALEBO VECNÉ BREMENO – porovnanie a výhody riešenia pre obce (zásadné postupy a zmeny - po posledných zjednocujúcich rozhodnutiach najvyššieho súdu – aktuálna judikatúra súdov pre obce) – rozdiely medzi zákonným vecným bremenom a vyvlastnením (nadobudnutím vlastníctva), trvalosť a dočasnosť – výhody a nevýhody riešenia, rozlišovanie vhodnosti a výhodnosti jednotlivých postupov s ohľadom na poslednú významnú rozhodovaciu činnosť v prospech obcí, zákonné vecné bremeno a jednorázová výplata majetkového charakteru viazaná na prvého vlastníka s existenciou premlčania, súvisiace otázky, minimum potrebných vedomostí pre obce – nastavenie koncepcie na tomto úseku činnosti obce, ...

  NOVÁ ÚPRAVA PORUŠENIA ZÁKAZU ZASTAVENIA A STÁTIA VOZIDIEL NA ÚZEMÍ OBCE – práva a povinnosti /rozhodovanie/ obce a obecnej polície (zák. č. 146/2021 Z.z.) – objektívna zodpovednosť po poslednej veľkej novele, práva a povinnosti obce, zisťovanie porušení pravidiel cestnej premávky obcou, dva spôsoby – blokové konanie a rozkazné konanie, procesný postup a dokazovanie, postupy a návody pre obce (objektivizovanie, preukazovanie, dokazovanie a dôkazné prostriedky, evidencia, ...)

  17. september 2021
  09.00 - 11.30 hod. prednášky / aktívne konzultácie (doc. JUDr. Jozef Sotolář PhD.)
  cca 11.30 - ukončenie konzultácií

  VYMÁHANIE NEDOPLATKOV OBCE (EXEKÚCIA) ODOBRATÍM VODIČSKÉHO PREUKAZU – efektívny nástroj obce aj voči osobám, ktoré nemajú žiaden príjem, resp. príjmy - zák. č. 369/2019 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní /daňový poriadok/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony - § 98, špecifický druh vymáhania nedoplatkov, obec sama zabezpečuje a realizuje daňové exekučné konanie, osvedčený odporúčaný postup pre obce, efektivita nie je viazaná na pracovný pomer a zárobok – postup a úkony obce, ...  ORGANIZAČNÉ POKYNY:

  • termín konania: 14. – 17. september 2021
  • miesto konania: hotel Patria, Štrbské Pleso
  • účastník vyhlasuje, že bude rešpektovať aktuálne hygienické a epidemiologické opatrenia platné pre hotelové zariadenie v čase konania podujatia a zároveň berie na vedomie, že v prípade porušenia môže byť vylúčený ako účastník podujatia bez nároku na vrátenie finančných prostriedkov
  • účastník súhlasí s poskytnutím e-mailovej adresy a kontaktného telefónneho čísla, prípadne aj ďalších údajov na účely splnenia epidemiologických opatrení
  • možnosť objednať komplexný prehľad „Aktuálnej judikatúry pre obce“ za cenu 96,- € s DPH
  • Pre neprihlásených účastníkov je cena za rozsiahle pracovné materiály a prezentácie 258,- € s DPH.
  • hotel má iba dvojposteľové izby (výlučne typu „LUX“) - samostatné ubytovanie je možné iba po dohode s organizátorom (vyznačiť hneď pri objednávke) - cena samostatného ubytovania sa navyšuje o sumu 115,- € s DPH za celý pobyt.
  • ubytovanie je možné zabezpečiť len na celú konferenciu a účastník sa zaväzuje akceptovať obsadenie izieb podľa aktuálnych epidemiologických podmienok a súhlasí s úhradou zodpovedajúcej ceny k tomu prislúchajúcej
  • vyhradzujeme si právo odmietnuť účastníka prihláseného po uzávierke prihlášok a vyradiť účastníka nerešpektujúceho platné epidemiologické opatrenia v hotelovom zariadení a opatrenia oznámené a nastavené usporiadateľom
  • ak účastník zruší svoju účasť 5 dní a menej pred termínom prednášok je storno poplatok 100% účastníckeho poplatku; ak účastník zruší svoju účasť 6 - 15 dní pred termínom prednášok je storno poplatok 50% účastníckeho poplatku.
  • výška účastníckeho poplatku je uvedená s príslušnou DPH a je stanovená dohodou.  Zmena programu vyhradená

  Recenzie
  Napíšte vlastnú recenziu
  Recenzujete: AKTUÁLNE OTÁZKY SAMOSPRÁVY OBCÍ A MIEST /4-dňové/