Nový

AKTUÁLNE OTÁZKY SAMOSPRÁVY OBCÍ A MIEST /4-dňové/

V roku 2023 sme sa rozhodli pre špecializované odborné konzultácie k oblastiam, ktoré si vyžadujú zvýšenú pozornosť všetkých osôb v samospráve – a to aj po voľbách v roku 2022.


Týka sa to najmä pochopenia a ovládania kompetencií obcí a miest (ako aj rozdielov medzi originálnymi a prenesenými kompetenciami), ďalej sa veľmi veľa diskutuje o tzv. personálnom audite (zjavné nepochopenie postavenia samosprávy) na rozdiel od kompetenčného auditu – ktorý je síce nevyhnutný, ale zostáva v úzadí prístupu obcí a miest a nakoniec je tu celá úplne nová oblasť územného plánovania obce.


Rovnako tak majetkové otázky  – a s tým spojený inštitút verejných statkov a verejného užívania rezonuje vo verejnosti ale nenachádza pochopenie (typickým príkladom je starostlivosť o chodníky ako právna povinnosť obce, a pod.). Pritom stále badať nezrovnalosti v prístupe k nakladaniu s majetkom obce – zákonné podmienky, hlasovanie, výnimky.


Aj toto odborné stretnutie bude realizované formou aktívnych konzultácií, kde skákanie do reči je žiaduce a veľmi vhodné = vrchol slušnosti. Prednášky/konzultácie budú prebiehať interaktívnou formou a každý účastník  obdrží  rozsiahly materiál v tlačenej podobe a následne elektronicky aj početné ďalšie dokumenty a súborné materiály.


 


Počet voľných miest: 28

Dátum konania: 02.05.2023 - 05.05.2023

Registrácia možná do: 18.04.2023


399,00 €
  • Ak chcete zakúpiť školenie pre viac osôb, vyplňte údaje pre prvú osobu, vložte produkt do košíka a postup opakujte.
 • Potrebujete poradiť?

  Pre Viac informácii o produktoch a službách nás neváhajte kontaktovať:

  * Povinne vyplnené polia

  Popis produktu
  Detaily

  PROGRAM

  utorok
  02. máj 2023

  od 11.00 hod. prezentácia účastníkov
  14.00 - 14.30 hod. otvorenie konferencie
  ponuka a prezentácia produktov firmy SOTAC, s.r.o. pre obce pre budúce obdobie a návrh odbornej spolupráce po komunálnych voľbách
  14.30 - 19.15 hod. prednášky / aktívne konzultácie (doc. JUDr. Jozef Sotolář, PhD.)
  od 20.00 hod. voľná diskusia k akutálnym problémom (výmenný konzultačný servis)

  témy:
  • VÝMENNÝ KOMUNÁLNY SERVIS upozornenia na aktuálne zmeny v právnych predpisoch, nové významné odborné stanoviská a vyjadrenia orgánov štátnej správy, dôležité rozhodnutia a nálezy súdov, rozhodovacia činnosť orgánov Európskej únie, ...

  • ORIGINÁLNE KOMPETENCIE OBCE A PRENESENÉ KOMPETENCIE  ZO ŠTÁTU NA OBEC
   – základné ústavné a právne východiská a detailný právny rozbor, praktické východiská a návody riešení pre obce 
   (rozlišovanie kompetencie – súhrn úloh a činností a kompetentnosť – znalosti a vedomosti, zabezpečovanie kompetencií – právo a povinnosť bez ohľadu na finančné zdroje a rozpočet, povinnosť vykonať kompetenciu založenú zákonom, nečinnosť je nezákonný stav, štát a jeho postavenie – štát si objednáva činnosti a služby od obce, rozhodovacia činnosť ústavného súdu k originálnym a preneseným kompetenciám obce, výklad ústavných a zákonných ustanovení – čl. 64 Ústavy SR a § 5 zákona o obecnom zriadení, podmienky výkonu prenesených úloh – štát poskytuje potrebné finančné a iné materiálne prostriedky, rozpočet obce a jeho nasmerovanie na plnenie kompetencií, praktické spôsoby a návody riešení tejto situácie, odporúčania pre obce, úloha a povinnosti hlavného kontrolóra obce na tomto úseku činnosti, ...)

  • PÍSOMNÉ /zákonné/ POVERENIA STAROSTU OBCE – a ostatných orgánov obce (v novom volebnom období)– právo starostu obce a zákonná povinnosť starostu obce, zákonný rozsah tejto povinnosti
   pojem poverenie ako jednostranný akt, podmienky a rozsah zákonného poverenia, rozdelenie – poverenie vonkajšie a vnútorné, poverenie starostu na rozhodovanie – v rozsahu náplne práce (správne konanie, priestupkové konanie, stavebné konanie, daňové konanie, ...), poverenie /rozhodovanie/ obecného zastupiteľstva – uznesenie obecného zastupiteľstva o určení tzv.  iného poslanca na zvolanie a vedenie rokovaní obecného zastupiteľstva, komisie obecného zastupiteľstva (úlohy určuje obecné zastupiteľstvo), ..., špecifické poverenia v zmluvách – zmluva o spoločnom obecnom úrade a tzv. zmluvné poverenia, a nakoniec ostatné poverenia (plnomocenstvo, ...), zákonná požiadavka preukaznosti, požiadavka založenia do personálneho alebo iného spisu, ...

   +  vzorové písomné poverenia obdrží každý účastník konzultácií

   

  streda
  03.  máj 2023

  09.00 - 12.30 hod. prednášky / aktívne konzultácie (doc.JUDr. Jozef Sotolář, PhD.)
  12.30 - 14.45 hod. obedňajšia prestávka
  13.15 - 14.30 hod. individuálne konzultácie pre účastníkov
  (vnútorný vestibul oproti recepcii hotela)
  (doc. JUDr. Jozef Sotolář PhD., JUDr. Martin Sotolář)
  14.45 - 19.15 hod. prednášky / aktívne konzultácie (doc.JUDr. Jozef Sotolář, PhD.)
  od 20.15 hod. voľná diskusia k akutálnym problémom (výmenný konzultačný servis)

  témy:
  • MAJETOK OBCE (verejný obecný majetok) – tzv. „VEREJNÉ STATKY“ A „VEREJNÉ UŽÍVANIE“
   – obec ako verejnoprávny subjekt
   (verejné statky a verejné užívanie – majetok obce bez ohľadu na evidenciu v operátoch katastra, vysvetlenie právneho a historického rámca týchto inštitútov, verejné plochy na území obce – verejné priestranstvá (majetkový a daňový rozmer, verejná zeleň, cestná zeleň, miestne komunikácie, chodníky, ... zákonná starostlivosť o verejné statky – od kosenia až po ničenie burín, invázne druhy rastlín, ... neknihované pozemky a ich právny režim, ... usporiadavanie pozemkov pod stavbami obce - miestne komunikácie, športový areál, cintoríny, verejná zeleň,...)
  • MAJETKOVÉ POSTAVENIE OBCE – zákon o majetku obcí
   (minimálny rozsah vedomostí pre obec)
   (podrobné vysvetlenie pojmov vlastníctvo a majetok, pojem majetok obce – detailný právny rozbor, pojem majetkové práva obce – prvý návod na Slovensku k vymedzeniu pojmu, iné majetkové práva obce - podrobný rozbor zohľadňujúci znalosť judikatúry  súdov, ...  nadobúdanie majetku do vlastníctva obce – zákonné podmienky a návrhy riešení, ...) 
  • NAKLADANIE (HOSPODÁRENIE) S MAJETKOM OBCE
   – preukaznosť a transparentnosť v postupoch obce na podklade judikatúry
   (schvaľovanie obecným zastupiteľstvom, spôsoby a možnosti - minimálny rozsah vedomostí pre obec)
   (majetok obce – účely použitia /podnikateľský a nepodnikateľský/, základné zásady nakladania s majetkom obce – od hospodárnosti až po uplatňovanie nárokov pred príslušnými orgánmi, „Zásady nakladania s majetkom obce“ – obligatórny predpis obce a praktické návrhy riešení v podmienkach obce, minimálne obsahové náležitosti a odporúčané postupy, rozdelenie kompetencie medzi obecné zastupiteľstvo a starostu obce pri nakladaní – výhradná kompetencia starostu, výhradná kompetencia obecného zastupiteľstva, zmiešané a podmienené úkony, osobitné uznesenie ohľadne presunov v rámci rozpočtového hospodárenia,  predaj majetku obce a zákonné podmienky /§ 9a zákona/ a zákonné výnimky,  vymedzenie pojmov „priamy predaj“ a „dôvody hodné osobitného zreteľa“ – nevyhnutnosť konkrétneho odôvodnenia a dôvodovej správy vrátane zohľadnenia štátnej pomoci a potenciálneho narušenia hospodárskej súťaže, formy predaja majetku a ich právny rozbor, prenájom a výpožička majetku obce – odporúčané postupy a návody, ...)
   + vzorové „Zásady  nakladania s majetkom obce“ sú súčasťou materiálov

   

  štvrtok
  04. máj 2023

  08.30 - 11.30 hod. prednášky / aktívne konzultácie (doc. JUDr. Jozef Sotolář, PhD.)
  12.00 - 15.00 hod. obedňajšia prestávka
  13.30 - 14.30 hod. individuálne konzultácie pre účastníkov
  (vnútorný vestibul oproti recepcii hotela)
  (doc. JUDr. Jozef Sotolář PhD., JUDr. Martin Sotolář)
  15.00 - 19.15 hod. prednášky / aktívne konzultácie (doc. JUDr. Jozef Sotolář, PhD.)
  od 20.15 hod. voľná diskusia k akutálnym problémom (výmenný konzultačný servis)

  témy:
  • TRANSPARENTNOSŤ, HOSPODÁRNOSŤ, EFEKTÍVNOSŤ A OSTATNÉ POJMY PRI NAKLADANÍ S MAJETKOM OBCE a  V RÁMCI VEREJNÉHO  OBSTARÁVANIA - praktické návody na riešenie a odôvodnenie postupov orgánov obce (všetko na podklade judikatúry a rozhodnutí európskych súdov)
   (základný a východiskový argumentačný i právny nástroj obce, podrobný rozbor  pojmov a ich judikatórne vymedzenie, preukaznosť (overiteľnosť) postupov, zásada transparentnosti (otvorenosti, resp. tzv. priehľadnosti), zásada rovnakého zaobchádzania (neutrality - objektívnosti), zásada zákazu diskriminácie (nediskriminácia), zásada hospodárnosti, zásada efektívnosti, zásada účinnosti, zásada účelnosti, zásada primeranosti, princíp koncentrácie (zásada koncentrácie úsilia), pojem „ústavne konformný výklad“, konanie „in fraudem legis“, konanie „contra legem“, ... )

  • AGENDOVÝ SYSTÉM FUNGOVANIA OBCE – v kontexte kompetencií a zodpovednosti 
   (agendové spracovávanie kompetencií obce) 
   (agendový systém fungovania obce – zákonná povinnosť v zmysle nového zákona o osobných údajoch, agendy obce – ako výkon originálnych a prenesených úloh obce, režim: osobné údaje – informácie – náplne práce – agendy obce, personálne spisy zamestnancov obce - zaraďovanie do tried (vzdelanie a prax) a tzv. odrážkový systém: povinnosť vykonávať - najprv všetky odrážky vedľa seba - potom priradiť triedu - potom optimalizovať v rámci chodu obce, vždy pri novom zákone naštudovať a prevziať úlohy a kompetencie obce + priradiť ich konkrétnemu zamestnancovi, ...)

  • KOMPETENČNÝ AUDIT OBCE  - sumarizácia kompetencií obce v nadväznosti na výkon prác v samospráve – NÁPLNE  PRÁCE  ZAMESTNANCOV OBCE
   (kompetencie úradných osôb, previazanosť kompetencií na počet a obsah práce zamestnancov obce, špecifiká jednotlivých druhov činnosti – zamestnanci obce na obecnom úrade, zamestnanci obce – príslušníci mestskej polície, zamestnanci obce v školstve bez právnej subjektivity a zamestnanci rozpočtových a príspevkových organizácií obce v školstve a mimo školstva, praktické návody a riešenia – zákonné zmeny a ekonomické zmeny, ...)

   + vrátane základných schém a prepojení

  piatok
  05. máj 2023

  08.30 - 11.30 hod. prednášky / aktívne konzultácie (doc. JUDr. Jozef Sotolář, PhD.)
  cca 11.30 hod. ukončenie štvordňových prednášok
  12.30 - 15.00 hod. individuálne konzultácie pre účastníkov
  (vnútorný vestibul oproti recepcii hotela)
  (doc. JUDr. Jozef Sotolář PhD., JUDr. Martin Sotolář)

  témy:

  • ÚZEMNÝ PLÁN A ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE – NOVÉ ZÁKONY
   (tzv. regulatívne plánovanie v obci v kontexte obligatórneho územného plánu každej obce)
   – nové zákony o územnom plánovaní a stavebný zákon
   (predchádzanie sporom a právne a skutkové možnosti každej obce)
   rozbor jednotlivých regulatívnych nástrojov obce v rámci riešenia vzťahov medzi obyvateľmi obce a vlastníkmi nehnuteľností, podnikateľskými subjektami a ostatnými osobami – všetko  v kontexte zákonov a poslednej aktuálnej judikatúry, rozlišovanie možností obce na úseku normatívneho rozhodovania (a koncepčného) – územný plán, koncepcie rozvoje jednotlivých oblastí života obce a pod.) a individuálneho rozhodovania orgánov obce, územný plán – ako zásadný nástroj regulovania spoločenských vzťahov na území obce, územný plán – ako zásadný a základný nástroj ktorý ovplyvňuje stavebné konanie a presadzuje lokálny verejný záujem, možnosti a odporúčania pre obce, judikatúra súdov, praktické návrhy riešení, ...  ORGANIZAČNÉ POKYNY:

  • termín konania: 02. 05. – 05. 05. 2023
  • miesto konania: hotel Patria, Štrbské Pleso
  • účastník vyhlasuje, že bude rešpektovať aktuálne hygienické a epidemiologické opatrenia platné pre hotelové zariadenie v čase konania podujatia a zároveň berie na vedomie, že v prípade porušenia môže byť vylúčený ako účastník podujatia bez nároku na vrátenie finančných prostriedkov
  • účastník súhlasí s poskytnutím e-mailovej adresy a kontaktného telefónneho čísla, prípadne aj ďalších údajov na účely splnenia epidemiologických opatrení
  • účastnícky poplatok za trojdňové prednášky: 729,00 € s DPH (607,50 bez DPH) zahŕňa:
   - kongresový poplatok, odmeny konzultantom, režijné a organizačné náklady, hygienické a epidemiologické náklady, sprostredkovanie ubytovacích a stravovacíh služieb, rozsiahle pracovné manuály v hodnote: 399,00 € s DPH
   - 3x ubytovanie (izba LUX) v cene sú zahrnuté raňajky, vstup do wellness a do bazéna (podľa akutálnych hygienických podmienok), parkovné mimo hotelovej garáže, miestna daň z ubytovania v hodnote: 185,00 € s DPH
   - stravovanie (obed 2x, večera 3x, občerstvenie (realizované podľa aktuálnych epidemiologických podmienok v hoteli) v hodnote: 145,00 € s DPH
  • možnosť k tomu objednať komplexný prehľad „Aktuálnej judikatúry pre obce“ za cenu 96,- € s DPHKlienti spolupracujúcej advokátskej kancelárie JUDr. Sotolář a JUDr. Sotolářová majú možnosť si tento produkt objednať bezodplatne.
  • pre neprihlásených účastníkov je cena za rozsiahle pracovné materiály a prezentácie 258,- € s DPH.
  • v prípade záujmu neprihlásených osôb o komplexný prehľad aktuálnej judikatúry na CD je cena 192,- € s DPH.
  • hotel má iba dvojposteľové izby (výlučne typu „LUX“) - samostatné ubytovanie je možné iba po dohode s organizátorom (vyznačiť hneď pri objednávke) - cena samostatného ubytovania sa navyšuje o sumu 125,- € s DPH za celý pobyt.
  • ubytovanie je možné zabezpečiť len na celú konferenciu a účastník sa zaväzuje akceptovať obsadenie izieb podľa aktuálnych epidemiologických podmienok a súhlasí s úhradou zodpovedajúcej ceny k tomu prislúchajúcej
  • vyhradzujeme si právo odmietnuť účastníka prihláseného po uzávierke prihlášok a vyradiť účastníka nerešpektujúceho platné epidemiologické opatrenia v hotelovom zariadení a opatrenia oznámené a nastavené usporiadateľom
  • účastník bude zaradený na konzultačné stretnutie ak sa prihlási (objednávka) a zároveň uhradí účastnícky poplatok. V prípade neúčasti sa účastnícky poplatok nevracia.
  • ak účastník zruší svoju účasť 5 dní a menej pred termínom prednášok je storno poplatok 100% účastníckeho poplatku; ak účastník zruší svoju účasť 6 - 15 dní pred termínom prednášok je storno poplatok 50% účastníckeho poplatku.
  • výška účastníckeho poplatku je uvedená s príslušnou DPH a je stanovená dohodou.


  Zmena programu vyhradená!

  Recenzie
  Napíšte vlastnú recenziu
  Recenzujete: AKTUÁLNE OTÁZKY SAMOSPRÁVY OBCÍ A MIEST /4-dňové/