ZÁKONNÉ MINIMUM VEDOMOSTÍ STAROSTU OBCE /4-dňové/

Koncom roka 2022 sa končí ďalšie volebné obdobie volených orgánov miestnej samosprávy. A zároveň začína ďalšie... ale popri tom je to rok početných nových a zásadných zákonov regulujúcich samosprávu obcí a miest. Toto spoločné stretnutie – odborné konzultácie -  je preto veľmi vhodné k tomu, aby doterajšie a novozvolené orgány obcí a miest – starostovia (primátori) a poslanci zastupiteľstiev a samozrejme tiež každý zamestnanec pracujúci v samospráve začali svoje pôsobenie v novom volebnom období rokov 2022 - 2026 a podľa možností sa pokúsili postupne nastaviť štandardy a tiež „dotiahnuť“ určité problematické okruhy otázok, nejasnosti a pod. A práve rozborom týchto oblastí sa pokúsime komplexne zodpovedať na relevantné problémy a zároveň navrhnúť možnosti a alternatívy riešení na strane jednej a minimalizovanie rizík súvisiacich s výkonom funkcie v samospráve na strane druhej. Rovnako tak je možnosťou na dopracovanie a zosumarizovanie nevyhnutných a potrebných agendových systémov na úrovni obce.


Predpokladom na úspešnú realizáciu týchto úloh sa tak stávajú dostatočné a kvalitné informácie – len s informáciami a znalosťami sa dá totiž zákonne argumentovať a detailne vysvetľovať pozíciu obcí a miest na území Slovenska. Zároveň predstavuje zákonné minimum znalostí a vedomostí každého starostu obce (primátora mesta) s ohľadom na režim tzv. odbornej starostlivosti. Tým sa zároveň doplní skúsenostná databáza každého funkcionára.


Počet voľných miest: 1

Dátum konania: 21.03.2023 - 24.03.2023

Registrácia možná do: 13.03.2023


399,00 €
  • Ak chcete zakúpiť školenie pre viac osôb, vyplňte údaje pre prvú osobu, vložte produkt do košíka a postup opakujte.
 • Potrebujete poradiť?

  Pre Viac informácii o produktoch a službách nás neváhajte kontaktovať:

  Popis produktu
  Detaily

  PROGRAM

  utorok
  21. marec 2023

  od 11.00 hod. prezentácia účastníkov
  14.00 - 14.30 hod.

  otvorenie konferencie
  ponuka a prezentácia produktov firmy SOTAC, s.r.o. pre obce pre budúce obdobie a návrh odbornej spolupráce po komunálnych voľbách

  14.30 - 19.15 hod. prednášky / aktívne konzultácie (doc. JUDr. Jozef Sotolář, PhD.)
  od 20.00 hod. voľná diskusia k akutálnym problémom (výmenný konzultačný servis)

  témy:
  • VÝMENNÝ KOMUNÁLNY SERVIS upozornenia na aktuálne zmeny v právnych predpisoch, nové významné odborné stanoviská a vyjadrenia orgánov štátnej správy, dôležité rozhodnutia a nálezy súdov, rozhodovacia činnosť orgánov Európskej únie, ...

  • PRÁVNE POSTAVENIE OBCE - samosprávy obce/mesta na Slovensku v kontexte členstva v Európskej únii (tzv. „európsky komunálny právny priestor“) a jeho zásadné dopady a aplikácia na miestnu samosprávu – všeobecné právne princípy samosprávy 
   (verejné a súkromné právo Európskej únie a povinnosť jeho aplikácie v praktickej činnosti obce, charakteristika európskeho právneho priestoru – prednosť pred slovenským právom, primárne a sekundárne právo, dopady na miestnu samosprávu, praktické návody a riešenia, poznávanie základných zákonitostí a záväznej európskej judikatúry pre slovenské obce a mestá, minimálny rozsah vedomostí a znalostí každého funkcionára a zamestnanca obce ...)

  • HODNOTOVÉ HĽADISKO OBCE – základné ciele a systémy v obci, základné nosné princípy fungovania 
   (hodnotové hľadisko obce – nie vytváranie ale prerozdeľovanie hodnôt, tzv. pripravenosť k pohotovosti v samospráve, štvordimenzionálny systém prístupu k obci – od splnenia zákonom stanovenej úlohy cez spokojnosť klientov a zamestnancov až k hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti využitia zdrojov, základné schémy a prepojenia v obci, ... kolízia ústavných práv v podmienkach obcí, nosné princípy samosprávy: 1./ vyvažovanie a proporcionalita – spravodlivá rovnováha, 2./ bdelosť a pripravenosť   - „vigilantibus iura scripta sunt“, 3./ len to čo je možné – čl. 2 ods. 2 a čl. 2 ods. 3 Ústavy SR, 4./  nechať ležať – „neminem leadere“, ďalej rešpektovanie základných požiadaviek: vytváranie lokálnej štandardizácie – požiadavka EU a zásada „lex imperat, non docet“ – zákon nepoučuje, zákon nariaďuje, orientácia fungovania samosprávy obce, ...).

  • FUNGOVANIE OBCE - orgánov obce a ich vzájomné vzťahy (v zmysle početných ústavných nálezov, súdnych a správnych rozhodnutí) - grafy a schémy - organizačná schéma obce a organizačná schéma obecného úradu – dva zásadne rozdielne systémy, ostatné schémy a grafy, ...  
   (právny rozbor postavenia orgánov obce po posledných novelách v intenciách ústavných a súdnych rozhodnutí, zásady efektívneho fungovania obce – praktické návody a riešenia, rozpočtové hospodárenie obce – rozpočet ako objemové nasmerovanie finančných zdrojov, práva a povinnosti poslancov obecného zastupiteľstva a ich oprávnenia smerom k obecnému úradu a organizáciám obce – s odkazmi na judikatúru, zdroje príjmov rozpočtu obce, ...)

  • PRÁVNE POSTAVENIE A KONFLIKT ZÁUJMOV verejných funkcionárov po posledných novelizáciách  – zákonné východiská
   (právny rozbor postavenia orgánov obce po posledných novelách v intenciách ústavných a súdnych rozhodnutí – praktické návody a riešenia, nezlučiteľnosť pri výkone funkcie, konflikt záujmov a spôsoby jeho riešenia v kontexte rozhodovacej činnosti ústavného súdu, ...)

   

  streda
  22.  marec 2023

  09.00 - 12.30 hod. prednášky / aktívne konzultácie (doc.JUDr. Jozef Sotolář, PhD.)
  12.30 - 14.45 hod. obedňajšia prestávka
  13.15 - 14.30 hod. individuálne konzultácie pre účastníkov
  (vnútorný vestibul oproti recepcii hotela)
  (doc. JUDr. Jozef Sotolář PhD., JUDr. Martin Sotolář)
  14.45 - 19.15 hod. prednášky / aktívne konzultácie (doc.JUDr. Jozef Sotolář, PhD.)
  od 20.15 hod. voľná diskusia k akutálnym problémom (výmenný konzultačný servis)

  témy:
  • PLATOVÉ POMERY STAROSTU OBCE – KRITÉRIÁ ZVÝŠENIA PLATU STAROSTU OBCE (čo a ako urobiť na začiatku nového volebného obdobia) - vhodné a potrebné uznesenia o plate starostu obce /rozlišovanie platu určeného na funkciu a určeného na konkrétne meno/
   kritériá zvýšenia platu starostu obce – konkrétny výpočet /minimálne 18 kritérií/, judikatórne východiská a riešenia platu starostu obce, plat starostu podľa judikatúry ako stabilná neznižovateľná veličina v samospráve, potenciálne diskriminačné konanie pri platovom ohodnotení starostu obce – pri určovaní rozsahu úväzku a v závislosti od rozsahu úloh a kompetencií, platové náležitosti starostu obce podľa právnej úpravy – pozitívne všeobecné vymedzenie a vymedzenie odkazom, rozlišovanie platu určeného obecným zastupiteľstvom na funkciu starostu obce a platu určeného  na konkrétne meno, plat starostu obce a jeho určovanie, zvýšenie platu (maximálny plat) starostu obce – rozdiel oproti odmene (tá sa na starostov nevzťahuje), schvaľovanie platu starostu (nezákonná prax schvaľovania zákonného platu starostu obce), ...
   +  odporúčaný vzor uznesenia o plate starostu obdrží každý účastník konzultácií

  • STAROSTA OBCE A OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO – práva a povinnosti orgánov (ústavné a zákonné rozdelenie kompetencií na úrovni obce - výhradná, spoločná a delená - so zohľadnením aktuálnej judikatúry súdov)
   (nevyhnutné minimum znalostí každého starostu a primátora) 
   (právny rozbor kompetencie – výhradná kompetencia, spoločná kompetencia a delená kompetencia, výhradná kompetencia obecného zastupiteľstva a výhradná kompetencia starostu obce – rozbor a judikatúra súdov, delená kompetencia orgánov obce – jeden vyjadruje vôľu obce a druhý ju navonok reprezentuje, spoločná kompetencia – potreba a nevyhnutnosť orgánov v obci dohodnúť sa na určitej otázke, ku všetkým oblastiam aktuálna judikatúra súdov,  právny rozbor jednotlivých oblastí – na úseku majetkových i pracovnoprávnych vzťahov, na úseku rozpočtových vzťahov, praktické návody ...)

  • ODBORNÁ (NÁLEŽITÁ)  STAROSTLIVOSŤ PRI VÝKONE FUNKCIE V SAMOSPRÁVE – tzv. konanie na informovanom základe a nedodržanie ako prvok potenciálnej trestnoprávnej zodpovednosti funkcionárov obce  
   /základný a dominantný prvok výkonu funkcie starostu obce a každého poslanca obecného zastupiteľstva -
   základné ústavné a zákonné východiská, prístup judikatúry súdov/
   pojem odborná/náležitá starostlivosť a pojem odborná starostlivosť v súvislosti s výkonom funkcie starostu obce a poslanca obecného zastupiteľstva – východiská a legislatíva, všetko na podklade judikatúry súdov, potrebnosť vzdelanostného cenzu, vlastná vedomosť a zodpovednosť, profesionalita pri výkone funkcie – jej obsah a rozsah vzhľadom na princíp voliteľnosti, prvky pojmu odborná starostlivosť podľa judikatúry a rozhodovacej činnosti súdov (povinnosť starostlivosti riadneho a svedomitého hospodára, inštitút predbežnej opatrnosti a primeranej zdržanlivosti, zodpovednosť za neznalosť ako významný prvok v chode samosprávy, inštitúty dobrej viery a lojality,  príprava k pohotovosti pri výkone funkcie, právo na omyl a riziko rozhodovania v samospráve – zákonné a judikatórne dopady, súvisiace pojmy a judikatúra súdov, nedodržanie prvku odbornej starostlivosti a dopady v individuálnej trestnoprávnej zodpovednosti poslancov obecného zastupiteľstva ale i starostu obce v súvislosti s výkonom funkcie, ...

  • INDIVIDUÁLNA TRESTNOPRÁVNA ZODPOVEDNOSŤ JEDNOTLIVÝCH FUNKCIONÁROV V SAMOSPRÁVE  - starosta obce a poslanci obecného zastupiteľstva  /zásadné a nevyhnutné vedomosti pre každého starostu obce i poslanca v novom volebnom období/ - aktuálne otázky praxe samospráv
   rozlišovanie kolektívnej zodpovednosti právnickej osoby - obce a individuálnej trestnoprávnej zodpovednosti každého jednotlivého poslanca v obecnom zastupiteľstve a starostu obce, potrebnosť úprav a zmien v rokovacom poriadku a v prístupe starostov na úrovni vedenia rokovania obecného zastupiteľstva (prípadne aj iných orgánov v obci), preukaznosť a možnosti obce – od prípravy materiálov až po podrobný zápis v zápisnici z rokovania obecného zastupiteľstva, zásadné  zmeny v úlohách zapisovateľa a tiež overovateľov zápisnice z rokovania, trestné činy verejných funkcionárov – prehľady a vymedzenia, upozornenia, právny status verejných funkcionárov v nadväznosti na judikatúru súdov – zásadné zmeny v prístupe a ponímaní, aktuálna judikatúra súdov v tejto oblasti, praktické návody a obligatórne riešenia v podmienkach obce, ...

  • KONCEPCIE ROZVOJA JEDNOTLIVÝCH OBLASTÍ ŽIVOTA OBCE - ústavná a zákonná povinnosť poslancov obecného zastupiteľstva po posledných novelizáciách (minimálny zákonný rozsah schválených koncepcií obcou )
   (právne aspekty rozhodovania na úseku schvaľovania koncepcií rozvoja jednotlivých oblastí života obce, kompetencie a postavenie jednotlivých orgánov v oblasti koncepcií, minimálny zákonný rozsah schválených koncepcií obcou, obsahové náležitosti jednotlivých koncepcií – vzory a námety na riešenie, prehľady, ...)

   + vzorový zákonný rozsah koncepcií je súčasťou materiálov
    

  štvrtok
  23. marec 2023

  08.30 - 11.30 hod. prednášky / aktívne konzultácie (doc. JUDr. Jozef Sotolář, PhD.)
  12.00 - 15.00 hod. obedňajšia prestávka
  13.30 - 14.30 hod. individuálne konzultácie pre účastníkov
  (vnútorný vestibul oproti recepcii hotela)
  (doc. JUDr. Jozef Sotolář PhD., JUDr. Martin Sotolář)
  15.00 - 19.15 hod. prednášky / aktívne konzultácie (doc. JUDr. Jozef Sotolář, PhD.)
  od 20.15 hod. voľná diskusia k akutálnym problémom (výmenný konzultačný servis)

  témy:
  • ROKOVANIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA – komplexný manuál minimálnych vedomosti o zvolávaní, priebehu, rokovaní a zverejňovaní výsledkov rokovania obecného zastupiteľstva obce –  minimálny zákonný štandard pri príprave, zvolávaní, evidencii úkonov a postupov orgánov obce)
   /najkomplexnejší manuál minimálnych vedomosti vrátane judikatúry ústavného súdu a ostatných súdov o rokovaní OZ - o zvolávaní, priebehu, nahrávaní  rokovania, zverejňovaní výsledkov rokovania obecného zastupiteľstva obce, ... –  minimálny zákonný štandard pri príprave, zvolávaní, evidencii úkonov a postupov jednotlivých orgánov obce/
    
   (detailný rozbor rokovania obecného zastupiteľstva – od prvotných úkonov až po zmeny a doplnenia programu rokovania, kompetencie a oprávnenia jednotlivých  orgánov obce – povinnosť a možnosť predkladať podania na rokovanie a spôsoby ich vybavenia, vystupovanie poslancov, vystupovanie obyvateľov obce, oprávnenie a povinnosť sa vyjadrovať k obsahu, ... prehľady a informácie predkladané opakovane na každom rokovaní obecného zastupiteľstva, minimálne základné zákonné body každého rokovania obecného zastupiteľstva, praktické návody na riešenia v podmienkach obcí, aktuálna judikatúra ...

   vzorový program rokovania obecného zastupiteľstva je súčasťou materiálov

  • PRACOVNOPRÁVNA A FUNKČNÁ DOKUMENTÁCIA (tzv. personálne spisy) STAROSTU OBCE, ZÁSTUPCU STAROSTU OBCE, POSLANCA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA A ČLENOV KOMISIÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA – v rámci nového volebného obdobia
   vymedzenie statusu funkcionárov obce v kontexte vedenia administratívnej agendy na úrovni obce, nevyhnutnosť a preukaznosť vo vedení agendy, personálne spisy funkcionárov obce – minimálny zákonný obsah a zákonný rozsah jednotlivých dokumentov a listín,  povinnosť priebežne dopĺňať a aktualizovať obsah, spôsoby preukazovanie splnenia zákonných povinností, regulovanie vzťahu:  poslanec OZ – zástupca starostu obce – starosta obce – obecný úrad - zamestnanci obce,  (od povinnosti vzdelávať sa až po preukazovanie dôvodov zániku mandátu), súvisiace otázky a problémy, ...

   + zoznam náležitostí personálnych spisov verejných funkcionárov obdrží každý účastník konzultácií

  • UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĹSTVA A VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE OBCE – ako samostatné a osobitné formy regulatívnej činnosti obecného zastupiteľstva  (základné východiská)
   (výsledky rozhodovacej činnosti obecného zastupiteľstva - pojem uznesenie ako jedna forma rozhodovania, pojem všeobecne záväzné nariadenie ako úplne iná forma rozhodovania, vzájomný vzťah uznesení a všeobecne záväzných nariadení – vrátane judikatúry súdov, rozdiely a zásadné odlišnosti, uznesenie obecného zastupiteľstva – proces jeho schvaľovania, zmeny uznesení, platnosť a účinnosť uznesení, rozsah a obsah uznesení na podklade judikatúry súdov,  všeobecne záväzné nariadenie obce  – proces jeho schvaľovania – od návrhu až po zmeny,  platnosť a účinnosť všeobecne záväzného nariadenia, rozsah a obsahové zameranie nariadenia, ústavné a zákonné znaky nariadení obce – nariadenie na úseku originálnych kompetencií a nariadenie na úseku prenesených kompetencií, všeobecne záväzné nariadenie obce – ako forma riešenia stretov ústavných práv a forma regulatívneho spravovania územia obce, zmysel nariadenia – ukladať povinnosti a regulovať, štandardy ústavnosti nariadenia  – základné východiská /priorita občana pred štátom/, ...) 

   + vzorové materiály k nariadeniam

  • OBLIGATÓRNE VŠEOBECNE ZÁVÁZNÉ NARIADENIA OBCE - po posledných novelizáciách zákona o obecnom zriadení a novej judikatúre súdov - v kontexte požiadaviek prokuratúry - § 4 ods. 5 zákona o obecnom zriadení
   (komplexný praktický návod pre riešenie vrátane poskytnutia vzorov týchto všeobecne záväzných nariadení účastníkom konzultácií)
   (vymedzenie rozsahu a obsahu predmetných všeobecne záväzných nariadení obce, regulatívnosť a rozsah úpravy, nemožnosť zasahovať do predmetu regulácie zákonov, detailný rozbor u každého tohto nariadenia (možnosti a praktické spôsoby úpravy v nariadení),  rozbor  VZN o názvoch ulíc a iných verejných priestranstiev, ako aj ich zmenách, VZN o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochranu verejnej zelene, VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb, VZN o podrobnostiach  o organizácii miestneho referenda, VZN o  činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste, VZN – ako forma riešenia stretov ústavných práv a forma regulatívneho spravovania územia obce, zmysel VZN – ukladať povinnosti a regulovať, test proporcionality (klasický trojstupňový) – test vhodnosti, test potrebnosti, test vyvažovania, test vylúčenia extrémnej disproporcionality, test racionality, VZN – zákaz svojvôle, obligatórnosť odôvodnenia pri každom VZN obce – ústavná koncepcia riešenia stretov ústavných práv)
   + vzory predmetných VZN s praktickými riešeniami a návodmi obdrží každý účastník konzultácií  piatok
  24. marec 2023

  08.30 - 11.30 hod. prednášky / aktívne konzultácie (doc. JUDr. Jozef Sotolář, PhD.)
  cca 11.30 hod. ukončenie štvordňových prednášok
  12.30 - 15.00 hod. individuálne konzultácie pre účastníkov
  (vnútorný vestibul oproti recepcii hotela)
  (doc. JUDr. Jozef Sotolář PhD., JUDr. Martin Sotolář)

  téma:
  • VNÚTORNÉ PREDPISY OBCE – obligatórne a fakultatívne
   (komplexný manuál o vnútorných predpisoch obce potrebných pre riadny a zákonný chod obce, a to vrátane prepojenia na organizácie obce)
   (pojem vnútorný predpis obce a ich systematické členenie – od štatútu až po smernice starostu obce – minimálne zákonné vedomosti v podmienkach obce, záväznosť a aplikovateľnosť, vnútorné predpisy obce – obligatórne a fakultatívne,  vnútorné predpisy obce a všeobecne záväzné nariadenia – zásadné a zákonné rozdiely a charakteristické črty, vnútorný predpis obce – zákonné črty a požiadavky na spracovanie, vnútorné predpisy obce – spôsoby prijímania, schvaľovania a rozhodovania, resp. spôsoby vydávania a publikovania, obligatórne vnútorné predpisy obce – prehľad a základné fakultatívne predpisy, aktuálna judikatúra súdov v oblasti vnútorných predpisov obce a praktické návody, ...)
   + vzorový zákonný rozsah vnútorných predpisov je súčasťou materiálov

      ORGANIZAČNÉ POKYNY:

  • termín konania: 21. 03. – 24. 03. 2023
  • miesto konania: hotel Patria, Štrbské Pleso
  • účastník vyhlasuje, že bude rešpektovať aktuálne hygienické a epidemiologické opatrenia platné pre hotelové zariadenie v čase konania podujatia a zároveň berie na vedomie, že v prípade porušenia môže byť vylúčený ako účastník podujatia bez nároku na vrátenie finančných prostriedkov
  • účastník súhlasí s poskytnutím e-mailovej adresy a kontaktného telefónneho čísla, prípadne aj ďalších údajov na účely splnenia epidemiologických opatrení
  • účastnícky poplatok za trojdňové prednášky: 729,00 € s DPH (607,50 bez DPH) zahŕňa:
   - kongresový poplatok, odmeny konzultantom, režijné a organizačné náklady, hygienické a epidemiologické náklady, sprostredkovanie ubytovacích a stravovacíh služieb, rozsiahle pracovné manuály v hodnote: 399,00 € s DPH
   - 3x ubytovanie (izba LUX) v cene sú zahrnuté raňajky, vstup do wellness a do bazéna (podľa akutálnych hygienických podmienok), parkovné mimo hotelovej garáže, miestna daň z ubytovania v hodnote: 185,00 € s DPH
   - stravovanie (obed 2x, večera 3x, občerstvenie (realizované podľa aktuálnych epidemiologických podmienok v hoteli) v hodnote: 145,00 € s DPH
  • možnosť k tomu objednať komplexný prehľad „Aktuálnej judikatúry pre obce“ za cenu 96,- € s DPHKlienti spolupracujúcej advokátskej kancelárie JUDr. Sotolář a JUDr. Sotolářová majú možnosť si tento produkt objednať bezodplatne.
  • pre neprihlásených účastníkov je cena za rozsiahle pracovné materiály a prezentácie 258,- € s DPH.
  • v prípade záujmu neprihlásených osôb o komplexný prehľad aktuálnej judikatúry na CD je cena 192,- € s DPH.
  • hotel má iba dvojposteľové izby (výlučne typu „LUX“) - samostatné ubytovanie je možné iba po dohode s organizátorom (vyznačiť hneď pri objednávke) - cena samostatného ubytovania sa navyšuje o sumu 125,- € s DPH za celý pobyt.
  • ubytovanie je možné zabezpečiť len na celú konferenciu a účastník sa zaväzuje akceptovať obsadenie izieb podľa aktuálnych epidemiologických podmienok a súhlasí s úhradou zodpovedajúcej ceny k tomu prislúchajúcej
  • vyhradzujeme si právo odmietnuť účastníka prihláseného po uzávierke prihlášok a vyradiť účastníka nerešpektujúceho platné epidemiologické opatrenia v hotelovom zariadení a opatrenia oznámené a nastavené usporiadateľom
  • účastník bude zaradený na konzultačné stretnutie ak sa prihlási (objednávka) a zároveň uhradí účastnícky poplatok. V prípade neúčasti sa účastnícky poplatok nevracia.
  • ak účastník zruší svoju účasť 5 dní a menej pred termínom prednášok je storno poplatok 100% účastníckeho poplatku; ak účastník zruší svoju účasť 6 - 15 dní pred termínom prednášok je storno poplatok 50% účastníckeho poplatku.
  • výška účastníckeho poplatku je uvedená s príslušnou DPH a je stanovená dohodou.


  Zmena programu vyhradená!

  Recenzie
  Napíšte vlastnú recenziu
  Recenzujete: ZÁKONNÉ MINIMUM VEDOMOSTÍ STAROSTU OBCE /4-dňové/