MINIMUM ZNALOSTÍ KAŽDÉHO STAROSTU PRI UKONČENÍ VOLEBNÉHO OBDOBIA /3-dňové/


Návrh zákona o hmotnej zodpovednosti verejných funkcionárov - starostov a poslancov obecných zastupiteľstiev

Počet voľných miest: 56

Dátum konania: 27.09.2022 - 29.09.2022

Registrácia možná do: 18.09.2022


Na stiahnutie

341,00 €
  • Ak chcete zakúpiť školenie pre viac osôb, vyplňte údaje pre prvú osobu, vložte produkt do košíka a postup opakujte.
 • Potrebujete poradiť?

  Pre Viac informácii o produktoch a službách nás neváhajte kontaktovať:

  Popis produktu
  Detaily

  PROGRAM

  utorok
  27. september 2022

  od 12.00 hod. prezentácia účastníkov
  14.30 - 18.30 hod. prednášky / aktívne konzultácie (doc. JUDr. Jozef Sotolář, PhD.)
  od 20.30 hod. voľná diskusia k akutálnym problémom (výmenný konzultačný servis)

  témy:

  • VÝMENNÝ KOMUNÁLNY SERVIS upozornenia na aktuálne zmeny v právnych predpisoch, nové významné odborné stanoviská a vyjadrenia orgánov štátnej správy, dôležité rozhodnutia a nálezy súdov, rozhodovacia činnosť orgánov Európskej únie, ...

  • PRACOVNOPRÁVNA A FUNKČNÁ DOKUMENTÁCIA (tzv. personálne spisy) STAROSTU OBCE, ZÁSTUPCU STAROSTU OBCE, POSLANCA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA A ČLENOV KOMISIÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 
   – pri ukončení výkonu funkcie ale aj v rámci nového volebného obdobia
   vymedzenie statusu funkcionárov obce v kontexte vedenia administratívnej agendy na úrovni obce, nevyhnutnosť a preukaznosť vo vedení agendy, personálne spisy funkcionárov obce – minimálny zákonný obsah a zákonný rozsah jednotlivých dokumentov a listín,  povinnosť priebežne dopĺňať a aktualizovať obsah, spôsoby preukazovania splnenia zákonných povinností (od povinnosti vzdelávať sa až po preukazovanie dôvodov zániku mandátu), súvisiace otázky a problémy, ...
   zoznam náležitostí personálnych spisov verejných funkcionárov obdrží každý účastník konzultácií

  • AKTUÁLNE OTÁZKY PRI UKONČENÍ VOLEBNÉHO OBDOBIA
   - ako ukončiť jedno volebné obdobie a ako začať ďalšie volebné obdobie
   volebné obdobie – ako prvok opierajúci sa o volebné obdobie (voľby vždy len na 4 roky), ukončenie funkčného obdobia – skutkové a právne okolnosti, základné oprávnenia a povinnosti verejných funkcionárov v súvislosti s ukončením funkčného obdobia (odmeňovanie poslancov obecného zastupiteľstva), spôsoby a rozhodovanie o zvýšení platu starostu a o jeho dovolenke v kontexte judikatúry ústavného súdu, nárok na odstupné a spôsob jeho vyplácania, spôsoby odovzdávania a preberania funkcie a agendy funkcionárov, posledné a tzv. ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva – príprava, zákonné lehoty a minimálny rozsah prerokúvaných bodov (rozlišovanie zákonného a odporúčaného rozsahu)


  streda
  28. september 2022

  9.00 - 12.30 hod. prednášky / aktívne konzultácie (doc. JUDr. Jozef Sotolář, PhD.)
  12.30 - 14.45 hod. obedňajšia prestávka
  14.45 - 19.00 hod. prednášky / aktívne konzultácie (doc. JUDr. Jozef Sotolář, PhD.)
  od 20.30 hod. voľná diskusia k aktuálnym problémom (výmenný konzultačný servis)

  témy:

  • ODBORNÁ (NÁLEŽITÁ)  STAROSTLIVOSŤ PRI VÝKONE FUNKCIE V SAMOSPRÁVE
   – tzv. konanie na informovanom základe a nedodržanie ako prvok potenciálnej trestnoprávnej zodpovednosti funkcionárov obce  /základný a dominantný prvok výkonu funkcie starostu obce a každého poslanca obecného zastupiteľstva - základné ústavné a zákonné východiská, prístup judikatúry súdov/
   pojem odborná/náležitá starostlivosť a pojem odborná starostlivosť v súvislosti s výkonom funkcie starostu obce a poslanca obecného zastupiteľstva – východiská a legislatíva, všetko na podklade judikatúry súdov, potrebnosť vzdelanostného cenzu, vlastná vedomosť a zodpovednosť, profesionalita pri výkone funkcie – jej obsah a rozsah vzhľadom na princíp voliteľnosti, prvky pojmu odborná starostlivosť podľa judikatúry a rozhodovacej činnosti súdov (povinnosť starostlivosti riadneho a svedomitého hospodára, inštitút predbežnej opatrnosti a primeranej zdržanlivosti, zodpovednosť za neznalosť ako významný prvok v chode samosprávy, inštitúty dobrej viery a lojality,  príprava k pohotovosti pri výkone funkcie, právo na omyl a riziko rozhodovania v samospráve – zákonné a judikatórne dopady, súvisiace pojmy a judikatúra súdov, nedodržanie prvku odbornej starostlivosti a dopady v individuálnej trestnoprávnej zodpovednosti poslancov obecného zastupiteľstva ale i starostu obce v súvislosti s výkonom funkcie, ...
    

  • INDIVIDUÁLNA TRESTNOPRÁVNA ZODPOVEDNOSŤ JEDNOTLIVÝCH FUNKCIONÁROV V SAMOSPRÁVE  - starosta obce a poslanci obecného zastupiteľstva /zásadné a nevyhnutné vedomosti pre každého starostu obce v súvislosti s ukončením volebného obdobia/ - aktuálne otázky praxe samospráv
   rozlišovanie kolektívnej zodpovednosti právnickej osoby - obce a individuálnej trestnoprávnej zodpovednosti každého jednotlivého poslanca v obecnom zastupiteľstve a starostu obce, potrebnosť úprav a zmien v rokovacom poriadku a v prístupe starostov na úrovni vedenia rokovania obecného zastupiteľstva (prípadne aj iných orgánov v obci), preukaznosť a možnosti obce – od prípravy materiálov až po podrobný zápis v zápisnici z rokovania obecného zastupiteľstva, zásadné  zmeny v úlohách zapisovateľa a tiež overovateľov zápisnice z rokovania, trestné činy verejných funkcionárov – prehľady a vymedzenia, upozornenia, právny status verejných funkcionárov v nadväznosti na judikatúru súdov – zásadné zmeny v prístupe a ponímaní, aktuálna judikatúra súdov v tejto oblasti, praktické návody a obligatórne riešenia v podmienkach obce, ...


  štvrtok
  29. september 2022

  9.00 - 11.30 hod. prednášky / aktívne konzultácie (doc. JUDr. Jozef Sotolář, PhD.)
  cca 12.00 hod. ukončenie prednášok

  téma:

  • HMOTNÁ ZODPOVEDNOSŤ (zodpovednosť za škodu) ZA POCHYBENIA VEREJNÝCH FUNKCIONÁROV V SAMOSPRÁVE (starosta obce a poslanci obecného zastupiteľstva) – právna úprava s predpokladanou účinnosťou od 01. 01. 2023
   (nevyhnutnosť vykonania viacerých druhov testov v kontexte naplnenia zákonných podmienok – praktické návody a schéma odôvodnenia)
   hmotná zodpovednosť (zodpovednosť za škodu) u starostov obcí, jednotlivých poslancov obecného zastupiteľstva, obecného zastupiteľstva ako celku - mechanizmus „trestania“ prešľapov a pochybení verejných funkcionárov pri nakladaní s verejnými prostriedkami, povinnosť pri nakladaní s verejnými prostriedkami a s majetkom územnej samosprávy postupovať s odbornou starostlivosťou, hospodárne, efektívne, účinne a v súlade s účelom ich použitia, princíp hospodárnosti  - základ konania a výkonu funkcie verejného činiteľa, rozsah zodpovednosti - nielen na základe úmyselného konania, ale aj na základe nedbanlivostného konania, dôvody exkulpácie – vyvinenia sa zo zodpovednosti (zákonné podmienky), vznik nároku - právoplatné rozhodnutie o porušení povinnosti pri nakladaní a správe majetku, (sem aj výsledok výkonu kontroly, dozoru alebo dohľadu), objektívna premlčacia lehota - 10 rokov (neplatí retroaktívne – predpokladaná účinnosť od 01. 01. 2023), praktický návod na testy: nevyhnutnosti, potrebnosti, odbornosti a dôvodnosti, odôvodnenie – ako minimálna zákonná podmienka preukázania postupu v súlade s právom a splnenia zákonných podmienok
   vzor praktického odôvodnenia – pri hmotnej zodpovednosti - obdrží každý účastník konzultácií

      ORGANIZAČNÉ POKYNY:

  • termín konania: 27. 09. – 29. 09. 2022
  • miesto konania: hotel Patria, Štrbské Pleso
  • O aktuálnych hygienických a epidemiologických opatreniach platných pre hromadné podujatie ako aj hotelové zariadenie v čase konania podujatia budeme informovať pred konaním stretnutia. V prípade zmeny režimu podujatia (zhoršenie epidemiologickej situácie) bude na žiadosť účastníka vrátený celý účastnícky poplatok.
  • v prípade nevyhnutnosti zrušenia podujatia z dôvodu hygienických a epidemiologických  podmienok prihlásení účastníci budú automaticky a prednostne zaradení na najbližšie konzultačné stretnutie – bez potreby prihlasovania sa, o čom budú upovedomení. V prípade, že prihlásený účastník nebude súhlasiť so zmenou termínu, budú mu vrátené finančné prostriedky v plnej výške.
  • účastník vyhlasuje, že bude rešpektovať aktuálne hygienické a epidemiologické opatrenia platné pre hotelové zariadenie v čase konania podujatia a zároveň berie na vedomie, že v prípade porušenia môže byť vylúčený ako účastník podujatia bez nároku na vrátenie finančných prostriedkov
  • účastník súhlasí s poskytnutím e-mailovej adresy a kontaktného telefónneho čísla, prípadne aj ďalších údajov na účely splnenia epidemiologických opatrení
  • účastnícky poplatok za trojdňové prednášky: 558,00 € s DPH (465,00 bez DPH) zahŕňa:
   - kongresový poplatok, odmeny konzultantom, režijné a organizačné náklady, hygienické a epidemiologické náklady, sprostredkovanie ubytovacích a stravovacíh služieb, rozsiahle pracovné manuály v hodnote: 341,00 € s DPH
   - 2x ubytovanie (izba LUX) v cene sú zahrnuté raňajky, vstup do wellness a do bazéna (podľa akutálnych hygienických podmienok), parkovné mimo hotelovej garáže, miestna daň z ubytovania v hodnote: 128,00 € s DPH
   - stravovanie (obed 1x, večera 2x, občerstvenie (realizované podľa aktuálnych epidemiologických podmienok v hoteli) v hodnote: 89,00 € s DPH
  • možnosť k tomu objednať komplexný prehľad „Aktuálnej judikatúry pre obce“ za cenu 96,- € s DPH. Klienti spolupracujúcej advokátskej kancelárie JUDr. Sotolář a JUDr. Sotolářová majú možnosť si tento produkt objednať bezodplatne.
  • pre neprihlásených účastníkov je cena za rozsiahle pracovné materiály a prezentácie 258,- € s DPH.
  • v prípade záujmu neprihlásených osôb o komplexný prehľad aktuálnej judikatúry na CD je cena 192,- € s DPH.
  • hotel má iba dvojposteľové izby (výlučne typu „LUX“) - samostatné ubytovanie je možné iba po dohode s organizátorom (vyznačiť hneď pri objednávke) - cena samostatného ubytovania sa navyšuje o sumu 72,- € s DPH za celý pobyt.
  • ubytovanie je možné zabezpečiť len na celú konferenciu a účastník sa zaväzuje akceptovať obsadenie izieb podľa aktuálnych epidemiologických podmienok a súhlasí s úhradou zodpovedajúcej ceny k tomu prislúchajúcej
  • vyhradzujeme si právo odmietnuť účastníka prihláseného po uzávierke prihlášok a vyradiť účastníka nerešpektujúceho platné epidemiologické opatrenia v hotelovom zariadení a opatrenia oznámené a nastavené usporiadateľom
  • účastník bude zaradený na konzultačné stretnutie ak sa prihlási (objednávka) a zároveň uhradí účastnícky poplatok. V prípade neúčasti sa účastnícky poplatok nevracia.
  • ak účastník zruší svoju účasť 5 dní a menej pred termínom prednášok je storno poplatok 100% účastníckeho poplatku; ak účastník zruší svoju účasť 6 - 15 dní pred termínom prednášok je storno poplatok 50% účastníckeho poplatku.
  • výška účastníckeho poplatku je uvedená s príslušnou DPH a je stanovená dohodou.  Zmena programu vyhradená!

  Recenzie
  Napíšte vlastnú recenziu
  Recenzujete: MINIMUM ZNALOSTÍ KAŽDÉHO STAROSTU PRI UKONČENÍ VOLEBNÉHO OBDOBIA /3-dňové/