AKTUÁLNE OTÁZKY SAMOSPRÁVY OBCÍ A MIEST /3-dňové/

Konzultačné stretnutie bude realizované podľa aktuálne platných opatrení v čase konania stretnutia.


Aktuálne opatrenia (od 26.2.2022) :
Pre ubytovanie ako aj konzultačné stretnutie sa NIE JE POTREBNĚ preukazovať potvrdením o očkovaní, prekonaní a ani negatívnym výsledkom testu.

Počet voľných miest: 49

Dátum konania: 10.05.2022 - 12.05.2022

Registrácia možná do: 03.05.2022


Na stiahnutie

341,00 €
  • Ak chcete zakúpiť školenie pre viac osôb, vyplňte údaje pre prvú osobu, vložte produkt do košíka a postup opakujte.
 • Potrebujete poradiť?

  Pre Viac informácii o produktoch a službách nás neváhajte kontaktovať:

  Popis produktu
  Detaily

  PROGRAM

  utorok
  10. máj 2022

  od 12.00 hod. prezentácia účastníkov
  14.30 - 18.30 hod. prednášky / aktívne konzultácie (doc. JUDr. Jozef Sotolář, PhD.)
  od 20.30 hod. voľná diskusia k akutálnym problémom (výmenný konzultačný servis)

  témy:

  • VÝMENNÝ KOMUNÁLNY SERVIS upozornenia na aktuálne zmeny v právnych predpisoch, nové významné odborné stanoviská a vyjadrenia orgánov štátnej správy, dôležité rozhodnutia a nálezy súdov, rozhodovacia činnosť orgánov Európskej únie, ...

  • KONTROLNÉ PRÁVOMOCI KOMISIÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA VO VZŤAHU K OBCI (starostovi obce, obecnému úradu) - jedinečný komplexný rozbor všetkých dôležitých otázok, vrátane kontroly obecného úradu
   (komisie na úrovni obce – právny rozbor (od všeobecných až po špecifické podľa osobitných právnych predpisov), odlíšenie komisií obecného zastupiteľstva od ostatných komisií v samospráve (s osobitným statusom a právomocami – úlohami), právne postavenie komisie obecného zastupiteľstva v kontexte zákonnej úpravy – zákona o obecnom zriadení (aktivity smerom dovnútra) – obligatórnosť zloženia a obligatórnosť vymedzenia úloh každej komisie, rozbor jednotlivých oprávnení – iniciatívna funkcia a poradná funkcia, rozbor kontrolnej právomoci komisie (čo môže a čo nemôže kontrolovať) na strane jednej  a kontroly vykonávanej hlavným kontrolórom na strane druhej, rozlíšenie kontrolnej činnosti komisie a  koncepčnej kontrolnej činnosti komisií obecného zastupiteľstva, oprávnenia komisie – rozbor zákonnosti/nezákonnosti kontroly účtovníctva, účtovných dokladov, zmlúv a listín, „chodenie po úrade“ a požadovanie podkladov, zasahovanie do činnosti obecného úradu, prístup k osobným údajom a pod., kontrolná právomoc poslanca obecného zastupiteľstva (ako člena kolektívneho orgánu), odporúčania a návrhy riešení na podklade rozhodovacej činnosti súdov, praktické návody a riešenia pre obce)
  • KONTROLNÉ PRÁVOMOCI HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE VO VZŤAHU K OBCI  (starostovi obce, obecnému úradu) - komplexný rozbor všetkých dôležitých otázok
   (hlavný kontrolór obce a jeho postavenie v systéme kontroly na úrovni obce, hlavný kontrolór obce – všeobecné postavenie a plán kontrolnej činnosti ako koncepčné materiály na strane jednej a výkon tzv. individuálnej kontroly na strane druhej, rozbor kontrolnej právomoci hlavného kontrolóra obce a jeho postavenie na obecnom zastupiteľstve, obecnej rade a prípadne aj na komisiách obecného zastupiteľstva, hlavný kontrolór – čo musí kontrolovať (ako zákonné minimum kompetencie), hlavný kontrolór – čo nesmie kontrolovať (rozpor s platnou právnou úpravou a judikatúrou súdov) – správne konanie, daňové konanie, stavebné konanie, „dozor a dohľad“ na mieste samom, a pod., hlavný kontrolór a „pokyny“ i uznesenia obecného zastupiteľstva, odporúčania a návrhy riešení na podklade rozhodovacej činnosti súdov, praktické návody ... )

  streda
  11. máj 2022

  9.00 - 12.30 hod. prednášky / aktívne konzultácie (doc. JUDr. Jozef Sotolář, PhD.)
  12.30 - 14.45 hod. obedňajšia prestávka
  14.45 - 19.00 hod. prednášky / aktívne konzultácie (doc. JUDr. Jozef Sotolář, PhD.)
  od 20.30 hod. voľná diskusia k aktuálnym problémom (výmenný konzultačný servis)

  témy:

  • PRÁVO NA POKOJNÉ BÝVANIE V OBCI A SUSEDSKÉ SPORY  - dve stránky toho istého javu (po posledných  novelizáciách zákona o obecnom zriadení a novej judikatúre súdov) - komplexný praktický návod pre riešenie od A po Z
   (komplexný manuál minimálnych vedomostí o postupoch orgánov obce po posledných novelizáciách zákonov, právo na pokojné bývanie a susedské spory – ústavné vyvažovanie práv /proporcionalita/, vzťah aktívneho konania obce a koncepcií rozvoja obce,   právo na bývanie – európske, ústavné a zákonné východiská,  pojem domov – obydlie /čl. 8 Európskeho dohovoru/, pojmy – právo na súkromie a súkromný život, bývanie a obydlie, pohoda bývania, spôsoby právnej ochrany – svojpomoc, neformálne postupy obce, obec za občanov, zmierčie a rozhodovacie konanie /§ 3 a § 5 Obč. zákonníka/, domáhanie sa nárokov cez súd a cez správne orgány – zásadné odlišnosti postupu,  pojem susedský sporrozlišovanie verejného práva a súkromného práva - kedy musí vec riešiť obec a kedy patrí do kompetencie ostatných orgánov a súdu, zákonné rozlišovacie kritéria – susedský spor v kompetencii obce a susedský spor v kompetencii iného orgánu, judikatúra súdov k rozlišovaniu a právnym možnostiam na tomto úseku činnosti, praktické návody, rozbor nosných rozhodnutí súdov pre obce, aktuálna judikatúra ...)

  • SPRÁVNE KONANIE PRE OBCE OD A po Z – vzorové správne konanie priamo počas vzdelávania s možnosťou zasahovania a moderovanie priebehu ústneho pojednávania (vedenie konania), vrchnostenské postavenie správneho orgánu
   (praktické vedenie ústneho pojednávania s možnosťami pre správny orgán, predvolanie a predvedenie – praktické návody, zápisnica z pojednávania, poriadkové možnosti obce, praktický rozbor dokazovania  –  výsluch účastníkov, svedkov, dôkazy listinou, čestné vyhlásenie, + základné pravidlá správneho konania podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, posúdenie podaní, triedenie písomností a podaní, adresát podania v samospráve - obecné zastupiteľstvo, starosta obce, obecný úrad, konkrétna osoba, ...)

  štvrtok
  12. máj 2022

  9.00 - 11.30 hod. prednášky / aktívne konzultácie (doc. JUDr. Jozef Sotolář, PhD.)
  cca 12.00 hod. ukončenie prednášok

  téma:

  • SPRÁVNE POPLATKY A ÚHRADY ZA SLUŽBY /zásadné a zákonné rozlišovanie jednotlivých druhov/ - sadzobník správnych poplatkov a cenník služieb
   (verejnoprávny (správne poplatky) a súkromnoprávny (úhrady za služby) rozmer aktivít v podmienkach obce - nemožnosť schvaľovania VZN – vnútorný sadzobník obce, správne poplatky a postupy obce, predmet a sadzba správnych poplatkovsadzobník správnych poplatkov, jeho zverejnenie a prístupnosť, poplatník správneho poplatku a oslobodenie od platenia správnych poplatkov, platenie poplatkov, konanie vo veciach správnych poplatkov - vznik poplatkovej povinnosti a splatnosť poplatkov, následky nezaplatenia poplatku, vrátenie poplatku, lehoty, vymáhanie správnych poplatkov a kontrola ich vyberania, evidencia poplatkov, úhrady za služby (iné platby a úhrady od subjektov za poskytované služby), spôsoby vzniku – ponuka ceny (návrh dohody), určovanie a schvaľovanie v podmienkach obce, detailný rozbor postupov a možností obce na úseku stanovovania úhrad za služby a za úkony realizované obcou, rozlišovanie dohody a rozhodovania (prenájom, cenníky služieb, kalkulácia ceny a výpočty – dôvodové správy pre rozhodovanie obecného zastupiteľstva, zmluvné úhrady a vymáhanie súdom - nie samostatne ako miestne dane a miestny poplatok, preukazovanie hospodárnosti a efektívnosti, účinnosti pri realizácii úhrad, konkrétne a názorné postupy úkonov obce – minimálne zákonné požiadavky, špecifiká postupov obce ...)


    

   + sadzobník správnych poplatkov  a cenník služieb

   obdrží každý účastník konzultácií

     ORGANIZAČNÉ POKYNY:

  • termín konania: 10. 05. – 12. 05. 2022
  • miesto konania: hotel Patria, Štrbské Pleso
  • O aktuálnych hygienických a epidemiologických opatreniach platných pre hromadné podujatie ako aj hotelové zariadenie v čase konania podujatia budeme informovať pred konaním stretnutia. V prípade zmeny režimu podujatia (zhoršenie epidemiologickej situácie) bude na žiadosť účastníka vrátený celý účastnícky poplatok.
  • v prípade nevyhnutnosti zrušenia podujatia z dôvodu hygienických a epidemiologických  podmienok prihlásení účastníci budú automaticky a prednostne zaradení na najbližšie konzultačné stretnutie – bez potreby prihlasovania sa, o čom budú upovedomení. V prípade, že prihlásený účastník nebude súhlasiť so zmenou termínu, budú mu vrátené finančné prostriedky v plnej výške.
  • účastník vyhlasuje, že bude rešpektovať aktuálne hygienické a epidemiologické opatrenia platné pre hotelové zariadenie v čase konania podujatia a zároveň berie na vedomie, že v prípade porušenia môže byť vylúčený ako účastník podujatia bez nároku na vrátenie finančných prostriedkov
  • účastník súhlasí s poskytnutím e-mailovej adresy a kontaktného telefónneho čísla, prípadne aj ďalších údajov na účely splnenia epidemiologických opatrení
  • účastnícky poplatok za trojdňové prednášky: 558,00 € s DPH (465,00 bez DPH) zahŕňa:
   - kongresový poplatok, odmeny konzultantom, režijné a organizačné náklady, hygienické a epidemiologické náklady, sprostredkovanie ubytovacích a stravovacíh služieb, rozsiahle pracovné manuály v hodnote: 341,00 € s DPH
   - 2x ubytovanie (izba LUX) v cene sú zahrnuté raňajky, vstup do wellness a do bazéna (podľa akutálnych hygienických podmienok), parkovné mimo hotelovej garáže, miestna daň z ubytovania v hodnote: 128,00 € s DPH
   - stravovanie (obed 1x, večera 2x, občerstvenie (realizované podľa aktuálnych epidemiologických podmienok v hoteli) v hodnote: 89,00 € s DPH
  • možnosť k tomu objednať komplexný prehľad „Aktuálnej judikatúry pre obce“ za cenu 96,- € s DPH. Klienti spolupracujúcej advokátskej kancelárie JUDr. Sotolář a JUDr. Sotolářová majú možnosť si tento produkt objednať bezodplatne.
  • pre neprihlásených účastníkov je cena za rozsiahle pracovné materiály a prezentácie 258,- € s DPH.
  • v prípade záujmu neprihlásených osôb o komplexný prehľad aktuálnej judikatúry na CD je cena 192,- € s DPH.
  • hotel má iba dvojposteľové izby (výlučne typu „LUX“) - samostatné ubytovanie je možné iba po dohode s organizátorom (vyznačiť hneď pri objednávke) - cena samostatného ubytovania sa navyšuje o sumu 72,- € s DPH za celý pobyt.
  • ubytovanie je možné zabezpečiť len na celú konferenciu a účastník sa zaväzuje akceptovať obsadenie izieb podľa aktuálnych epidemiologických podmienok a súhlasí s úhradou zodpovedajúcej ceny k tomu prislúchajúcej
  • vyhradzujeme si právo odmietnuť účastníka prihláseného po uzávierke prihlášok a vyradiť účastníka nerešpektujúceho platné epidemiologické opatrenia v hotelovom zariadení a opatrenia oznámené a nastavené usporiadateľom
  • účastník bude zaradený na konzultačné stretnutie ak sa prihlási (objednávka) a zároveň uhradí účastnícky poplatok. V prípade neúčasti sa účastnícky poplatok nevracia.
  • ak účastník zruší svoju účasť 5 dní a menej pred termínom prednášok je storno poplatok 100% účastníckeho poplatku; ak účastník zruší svoju účasť 6 - 15 dní pred termínom prednášok je storno poplatok 50% účastníckeho poplatku.
  • výška účastníckeho poplatku je uvedená s príslušnou DPH a je stanovená dohodou.  Zmena programu vyhradená!

  Recenzie
  Napíšte vlastnú recenziu
  Recenzujete: AKTUÁLNE OTÁZKY SAMOSPRÁVY OBCÍ A MIEST /3-dňové/