AKTUÁLNE OTÁZKY SAMOSPRÁVY OBCÍ A MIEST /3-dňové/

Konzultačné stretnutie bude realizované podľa aktuálne platných opatrení v čase konania stretnutia.


Aktuálne opatrenia (od 26.2.2022) :
Pre ubytovanie ako aj konzultačné stretnutie sa NIE JE POTREBNĚ preukazovať potvrdením o očkovaní, prekonaní a ani negatívnym výsledkom testu.
V súlade s vyhláškami ÚVZ SR č. 24/2022 a 25/2022 bude umožnený vstup na podujatie len osobám s prekrytými hornými dýchacími cestami.

Počet voľných miest: 22

Dátum konania: 22.03.2022 - 24.03.2022

Registrácia možná do: 13.03.2022


341,00 €
  • Ak chcete zakúpiť školenie pre viac osôb, vyplňte údaje pre prvú osobu, vložte produkt do košíka a postup opakujte.
 • Potrebujete poradiť?

  Pre Viac informácii o produktoch a službách nás neváhajte kontaktovať:

  Popis produktu
  Detaily

  PROGRAM

  utorok
  22. marec 2022

  od 12.00 hod. prezentácia účastníkov
  14.30 - 18.30 hod. prednášky / aktívne konzultácie (doc. JUDr. Jozef Sotolář, PhD.)
  od 20.30 hod. voľná diskusia k akutálnym problémom (výmenný konzultačný servis)

  témy:

  • VÝMENNÝ KOMUNÁLNY SERVIS upozornenia na aktuálne zmeny v právnych predpisoch, nové významné odborné stanoviská a vyjadrenia orgánov štátnej správy, dôležité rozhodnutia a nálezy súdov, rozhodovacia činnosť orgánov Európskej únie, ...

  • NAHLASOVANIE PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI  v podmienkach obce - nová úprava a povinnosti pre obce a mestá (rozbor zák. č. 54/2019 Z.z.)
   (zákon zakladá právnu povinnosť pre obce a mestá (§ 25 ods. 9 zákona) zosúladiť vnútorný systém vybavovania podnetov s týmto zákonom, rozbor interných predpisov obce - interná smernica obce, záznam o oboznámení zamestnancov, povinnosti hlavného kontrolóra, návrhy a žiadosti oznamovateľa, odporúčania pre obec ako správny orgán (oznámenie vzniku ochrany, potvrdenie, oznámenie zániku ochrany, oznámenie právoplatnosti rozhodnutia, ...), povinnosti pre zodpovednú osobu zamestnávateľa (od označenia zodpovednej osoby cez poverenie až po spôsoby riešenia a vybavovania oznámení, záznamy z preverenia ...), evidenčné povinnosti, ...

  • PODANIA V SAMOSPRÁVE – rozbor a praktické postupy na úrovni obecného úradu – zákonné minimum vedomostí (riešenia na základe aktuálnej judikatúry súdov) -  v kontexte zákonnej elektronickej komunikácie obce, vybavovanie všetkých druhov podaní od listov, žiadostí, oznámení, sťažností a pod., detailný rozbor problematiky vybavovania  a posudzovania jednotlivých podaní podľa obsahu, pojem podanie v oblasti komunálneho práva,  obecný úrad - podateľňa a výpravňa písomností, evidencia písomností a podaní – obsahové a formálne hľadisko v podmienkach tej ktorej obce (zásada „najprv posúdiť a potom zaradiť“), triedenie písomností a podaní – rozbor jednotlivých zásad (verejnoprávny a súkromnoprávny rozmer), adresát podania v samospráve (obecné zastupiteľstvo, starosta obce, obecný úrad, konkrétna osoba), spôsoby zákonného vybavovania, lehoty na vybavenie podaní (zákonné, určené správnym orgánom, určené normatívom obce, určené zamestnancom obce), plynutie a spočívanie lehôt , miesto a čas prijímania podaní (a to v kontexte e-Governmentu a judikatúry súdov), konkrétne spôsoby vybavovania podaní – podľa jednotlivých druhov a foriem.

  streda
  23. marec 2022

  9.00 - 12.30 hod. prednášky / aktívne konzultácie (doc. JUDr. Jozef Sotolář, PhD.)
  12.30 - 14.45 hod. obedňajšia prestávka
  14.45 - 19.00 hod. prednášky / aktívne konzultácie (doc. JUDr. Jozef Sotolář, PhD.)
  od 20.30 hod. voľná diskusia k aktuálnym problémom (výmenný konzultačný servis)

  témy:

  • SLOBODNÝ PRÍSTUP K INFORMÁCIÁM - I.  –  konanie a rozhodovanie obecného úradu a obce (zákonné a judikatórne podmienky)
   (podrobný a detailný rozbor ustanovení zákona s praktickými návodmi a zákonnými postupmi obecného úradu a starostu obce ako správnych orgánov, špecifiká rozhodovania obce / obecného úradu v oblasti informačného práva (1 stupeň – obecný úrad, odvolací orgán – starosta obce), rozbor právnej zásady – „informácie sa poskytujú v takom stave, v akom sa nachádzajú“ – nie vytváranie tabuliek a pod., poskytovanie informácií „ex offo“ a na žiadosť,  spôsoby vybavovania žiadostí a rozhodovanie obce, elektronická forma komunikácie obce – evidencia a vedenie spisového materiálu ...) 

  • SLOBODNÝ PRÍSTUP K INFORMÁCIAM - II. – judikatúra súdov – šikanózny výkon práva a ochrana pred ním na úrovni obce, spôsoby riešenia v kontexte praxe na Slovensku, vrátane zneužívania tohto inštitútu, rozbor vzorového rozhodnutia
   (účelové využívanie a obchádzanie zákona a zneužívanie inštitútu slobodného prístupu k informáciám,  rozhodnutie obce – osobitne špecifické rozhodnutie o tzv. šikanóznom výkone práva na informácie, ... dobré mravy v informačnom práve)
    
  • NAHRÁVANIE FUNKCIONÁROV A  ZAMESTNANCOV V OBCI, OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV – verejné a tajné/utajované, možnosti šírenia nahrávok v médiách (verejných funkcionárov, poslancov obecného zastupiteľstva a zamestnancov obce, príslušníkov obecnej polície)
   – právny rozbor nahrávania
   v samospráve obce – rozlišovanie výkonu verejnej správy a súkromný režim, možnosti nahrávania v rámci rokovaní orgánov obce (starostu obce, rokovaní obecného zastupiteľstva, poslancov, odborných zamestnancov v kanceláriách a na chodbách), zákonné podmienky nahrávania funkcionárov a zamestnancov samosprávy, možnosti šírenia nahrávok prostredníctvom médií – zákonné podmienky a limity, praktické prehľady pre obce, návody riešení pre obce, zákonné vymedzenie ochrany osobných údajov na strane jednej a nahrávania na strane druhej

  štvrtok
  24. marec 2022

  9.00 - 11.30 hod. prednášky / aktívne konzultácie (doc. JUDr. Jozef Sotolář, PhD.)
  cca 12.00 hod. ukončenie trojdňových prednášok

  téma:

  • KAMEROVÉ SYSTÉMY V OBCI A OSOBNÉ ÚDAJE (možnosti ich používania obcou)
   v objektoch obce, v školách a na verejných priestranstvách – nevyhnutné riešenia podľa nového zákona o osobných údajoch, praktický rozbor na podklade judikatúry a nálezov ústavného súdu,  minimálne zákonné povinnosti ich používania na úrovni obce v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov, rozbor jednotlivých postupov a možností obce, minimálne vnútorné regulatívy obce na úseku používania kamier, minimálne zákonné náležitosti označovania monitorovaného priestoru, využiteľná judikatúra európskych súdov, ..

    

     ORGANIZAČNÉ POKYNY:

  • termín konania: 22. 03. – 24. 03. 2022
  • miesto konania: hotel Patria, Štrbské Pleso
  • O aktuálnych hygienických a epidemiologických opatreniach platných pre hromadné podujatie ako aj hotelové zariadenie v čase konania podujatia budeme informovať pred konaním stretnutia. V prípade zmeny režimu podujatia (zhoršenie epidemiologickej situácie) bude na žiadosť účastníka vrátený celý účastnícky poplatok.
  • v prípade nevyhnutnosti zrušenia podujatia z dôvodu hygienických a epidemiologických  podmienok prihlásení účastníci budú automaticky a prednostne zaradení na najbližšie konzultačné stretnutie – bez potreby prihlasovania sa, o čom budú upovedomení. V prípade, že prihlásený účastník nebude súhlasiť so zmenou termínu, budú mu vrátené finančné prostriedky v plnej výške.
  • účastník vyhlasuje, že bude rešpektovať aktuálne hygienické a epidemiologické opatrenia platné pre hotelové zariadenie v čase konania podujatia a zároveň berie na vedomie, že v prípade porušenia môže byť vylúčený ako účastník podujatia bez nároku na vrátenie finančných prostriedkov
  • účastník súhlasí s poskytnutím e-mailovej adresy a kontaktného telefónneho čísla, prípadne aj ďalších údajov na účely splnenia epidemiologických opatrení
  • účastnícky poplatok za trojdňové prednášky: 558,00 € s DPH (465,00 bez DPH) zahŕňa:
   - kongresový poplatok, odmeny konzultantom, režijné a organizačné náklady, hygienické a epidemiologické náklady, sprostredkovanie ubytovacích a stravovacíh služieb, rozsiahle pracovné manuály v hodnote: 341,00 € s DPH
   - 2x ubytovanie (izba LUX) v cene sú zahrnuté raňajky, vstup do wellness a do bazéna (podľa akutálnych hygienických podmienok), parkovné mimo hotelovej garáže, miestna daň z ubytovania v hodnote: 128,00 € s DPH
   - stravovanie (obed 1x, večera 2x, občerstvenie (realizované podľa aktuálnych epidemiologických podmienok v hoteli) v hodnote: 89,00 € s DPH
  • možnosť k tomu objednať komplexný prehľad „Aktuálnej judikatúry pre obce“ za cenu 96,- € s DPH. Klienti spolupracujúcej advokátskej kancelárie JUDr. Sotolář a JUDr. Sotolářová majú možnosť si tento produkt objednať bezodplatne.
  • pre neprihlásených účastníkov je cena za rozsiahle pracovné materiály a prezentácie 258,- € s DPH.
  • v prípade záujmu neprihlásených osôb o komplexný prehľad aktuálnej judikatúry na CD je cena 192,- € s DPH.
  • hotel má iba dvojposteľové izby (výlučne typu „LUX“) - samostatné ubytovanie je možné iba po dohode s organizátorom (vyznačiť hneď pri objednávke) - cena samostatného ubytovania sa navyšuje o sumu 72,- € s DPH za celý pobyt.
  • ubytovanie je možné zabezpečiť len na celú konferenciu a účastník sa zaväzuje akceptovať obsadenie izieb podľa aktuálnych epidemiologických podmienok a súhlasí s úhradou zodpovedajúcej ceny k tomu prislúchajúcej
  • vyhradzujeme si právo odmietnuť účastníka prihláseného po uzávierke prihlášok a vyradiť účastníka nerešpektujúceho platné epidemiologické opatrenia v hotelovom zariadení a opatrenia oznámené a nastavené usporiadateľom
  • účastník bude zaradený na konzultačné stretnutie ak sa prihlási (objednávka) a zároveň uhradí účastnícky poplatok. V prípade neúčasti sa účastnícky poplatok nevracia.
  • ak účastník zruší svoju účasť 5 dní a menej pred termínom prednášok je storno poplatok 100% účastníckeho poplatku; ak účastník zruší svoju účasť 6 - 15 dní pred termínom prednášok je storno poplatok 50% účastníckeho poplatku.
  • výška účastníckeho poplatku je uvedená s príslušnou DPH a je stanovená dohodou.  Zmena programu vyhradená

  Recenzie
  Napíšte vlastnú recenziu
  Recenzujete: AKTUÁLNE OTÁZKY SAMOSPRÁVY OBCÍ A MIEST /3-dňové/