AKTUÁLNE OTÁZKY SAMOSPRÁVY OBCÍ A MIEST /3-dňové/


Konzultačné stretnutie je zrušené z dôvodu epidemiologickej situácie a vzhľadom na nejasné pravidlá v čase konania podujatia.  

Počet voľných miest: 0

Dátum konania: 30.11.2021 - 02.12.2021

Registrácia možná do: 20.11.2021


323,00 €
  • Ak chcete zakúpiť školenie pre viac osôb, vyplňte údaje pre prvú osobu, vložte produkt do košíka a postup opakujte.
 • Potrebujete poradiť?

  Pre Viac informácii o produktoch a službách nás neváhajte kontaktovať:

  Popis produktu
  Detaily

  PROGRAM

  utorok
  30. november 2021

  od 12.00 hod. prezentácia účastníkov
  14.30 - 18.30 hod. prednášky / aktívne konzultácie (doc. JUDr. Jozef Sotolář, PhD.)
  od 20.30 hod. voľná diskusia k akutálnym problémom (výmenný konzultačný servis)

  témy:

  • VÝMENNÝ KOMUNÁLNY SERVIS upozornenia na aktuálne zmeny v právnych predpisoch, nové významné odborné stanoviská a vyjadrenia orgánov štátnej správy, dôležité rozhodnutia a nálezy súdov, rozhodovacia činnosť orgánov Európskej únie, ...

  • NAHLASOVANIE PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI  v podmienkach obce - nová úprava a povinnosti pre obce a mestá (rozbor zák. č. 54/2019 Z.z.)
   (zákon zakladá právnu povinnosť pre obce a mestá (§ 25 ods. 9 zákona) zosúladiť vnútorný systém vybavovania podnetov s týmto zákonom najneskôr do 30. 09. 2019, rozbor interných predpisov obce - interná smernica obce, záznam o oboznámení zamestnancov, povinnosti hlavného kontrolóra, návrhy a žiadosti oznamovateľa, odporúčania pre obec ako správny orgán (oznámenie vzniku ochrany, potvrdenie, oznámenie zániku ochrany, oznámenie právoplatnosti rozhodnutia, ...), povinnosti pre zodpovednú osobu zamestnávateľa (od označenia zodpovednej osoby cez poverenie až po spôsoby riešenia a vybavovania oznámení, záznamy z preverenia ...), evidenčné povinnosti, ...

  • SLOBODNÝ PRÍSTUP K INFORMÁCIÁM - I.  –  konanie a rozhodovanie obecného úradu a obce (zákonné a judikatórne podmienky) 
   (podrobný a detailný rozbor ustanovení zákona s praktickými návodmi a zákonnými postupmi obecného úradu a starostu obce ako správnych orgánov, špecifiká rozhodovania obce/obecného úradu v oblasti informačného práva (1 stupeň – obecný úrad, odvolací orgán – starosta obce), rozbor právnej zásady – „informácie sa poskytujú v takom stave, v akom sa nachádzajú“ – nie vytváranie tabuliek a pod., poskytovanie informácií „ex offo“ a na žiadosť,  spôsoby vybavovania žiadostí a rozhodovanie obce, elektronická forma komunikácie obce – evidencia a vedenie spisového materiálu, počítanie a plynutie lehôt ...)


  streda
  01. december 2021

  9.00 - 12.30 hod. prednášky / aktívne konzultácie (doc. JUDr. Jozef Sotolář, PhD.)
  12.30 - 14.45 hod. obedňajšia prestávka
  14.45 - 19.00 hod. prednášky / aktívne konzultácie (doc. JUDr. Jozef Sotolář, PhD.)
  od 20.30 hod. voľná diskusia k aktuálnym problémom (výmenný konzultačný servis)

  témy:

  • SLOBODNÝ PRÍSTUP K INFORMÁCIÁM - II. – judikatúra súdov – šikanózny výkon práva a ochrana pred ním na úrovni obce, spôsoby riešenia v kontexte praxe na Slovensku, vrátane zneužívania tohto inštitútu 
   (účelové využívanie a obchádzanie zákona a zneužívanie inštitútu slobodného prístupu k informáciám,  rozhodnutie obce – osobitne špecifické rozhodnutie o tzv. šikanóznom výkone práva na informácie, ... dobré mravy v informačnom práve)

  • SPRÁVNE KONANIE OD A po Z – I. – vzorové správne konanie priamo počas vzdelávania s možnosťou zasahovania a moderovanie priebehu ústneho pojednávania (vedenie konania)
   (praktické vedenie ústneho pojednávania s možnosťami pre správny orgán, predvolanie a predvedenie – praktické návody, zápisnica z pojednávania, poriadkové možnosti obce, praktický rozbor dokazovania  –  výsluch účastníkov, svedkov, dôkazy listinou, čestné vyhlásenie, ...)

  • SPRÁVNE KONANIE OD A po Z – II.  -  vzorové vedenie správneho konania – vrchnostenské postavenie správneho orgánu 
   (v rámci toho: aj základné pravidlá správneho konania podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, posúdenie podaní, triedenie písomností a podaní, adresát podania v samospráve - obecné zastupiteľstvo, starosta obce, obecný úrad, konkrétna osoba, a tiež spôsoby zákonného vybavovania, lehoty na vybavenie podaní /zákonné, určené správnym orgánom, určené normatívom obce, určené zamestnancom obce/, ...)


  štvrtok
  02. december 2021

  9.00 - 11.30 hod. prednášky / aktívne konzultácie (doc. JUDr. Jozef Sotolář, PhD.)
  cca 12.00 hod. ukončenie trojdňových prednášok

  téma:

  • PEČIATKY V OBCI – zákonné používanie - úradné pečiatky obce a ostatné pečiatky obce  (vrátane rozlíšenia na jednotlivých úsekoch pôsobnosti obce) 
   (pečiatky obce a ich používanie na úrovni obce – obec, obecný úrad, obecné zastupiteľstvo, hlavný kontrolór obce ...,  úradné pečiatky obce – oprávnenie používať a spôsoby používania, ostatné pečiatky na úrovni obce a spôsoby ich používania, zásady používania pečiatok na úrovni obce, používanie pečiatok – samosprávne úlohy obce a prenesené úlohy zo štátu na obec, regulatívy používania pečiatok v obci, ... praktické návody a obligatórne riešenia v podmienkach obcí...)

     ORGANIZAČNÉ POKYNY:

  • termín konania: 30. 11. – 02. 12. 2021
  • miesto konania: hotel Patria, Štrbské Pleso
  • v prípade nevyhnutnosti zrušenia podujatia z dôvodu hygienických a epidemiologických podmienok prihlásení účastníci budú automaticky a prednostne zaradení na konzultačné stretnutie v mesiaci marec 2022 (bez potreby prihlasovania sa), o čom budú upovedomení. V prípade, že prihlásený účastník nebude súhlasiť so zmenou termínu, budú mu vrátené finančné prostriedky v plnej výške.
  • účastník vyhlasuje, že bude rešpektovať aktuálne hygienické a epidemiologické opatrenia platné pre hotelové zariadenie v čase konania podujatia a zároveň berie na vedomie, že v prípade porušenia môže byť vylúčený ako účastník podujatia bez nároku na vrátenie finančných prostriedkov
  • účastník súhlasí s poskytnutím e-mailovej adresy a kontaktného telefónneho čísla, prípadne aj ďalších údajov na účely splnenia epidemiologických opatrení
  • účastnícky poplatok za štvordňové prednášky: 528,00 € s DPH (440,00 bez DPH) zahŕňa:
   - kongresový poplatok, odmeny konzultantom, sprostredkovanie ubytovacích a stravovacíh služieb, rozsiahle pracovné manuály v hodnote: 323,00 € s DPH
   - 2x ubytovanie (izba LUX) v cene sú zahrnuté raňajky, vstup do wellness a do bazéna (podľa akutálnych hygienických podmienok), parkovné mimo hotelovej garáže, miestna daň z ubytovania v hodnote: 121,00 € s DPH
   - stravovanie (obed 1x, večera 2x, občerstvenie (realizované podľa aktuálnych epidemiologických podmienok v hoteli) v hodnote: 84,00 € s DPH
  • možnosť objednať komplexný prehľad „Aktuálnej judikatúry pre obce“ za cenu 96,- € s DPH. Klienti advokátskej kancelárie JUDr. Sotolář a JUDr. Sotolářová majú možnosť si tento produkt objednať bezodplatne.
  • pre neprihlásených účastníkov je cena za rozsiahle pracovné materiály a prezentácie 258,- € s DPH.
  • hotel má iba dvojposteľové izby (výlučne typu „LUX“) - samostatné ubytovanie je možné iba po dohode s organizátorom (vyznačiť hneď pri objednávke) - cena samostatného ubytovania sa navyšuje o sumu 67,- € s DPH za celý pobyt.
  • ubytovanie je možné zabezpečiť len na celú konferenciu a účastník sa zaväzuje akceptovať obsadenie izieb podľa aktuálnych epidemiologických podmienok a súhlasí s úhradou zodpovedajúcej ceny k tomu prislúchajúcej
  • vyhradzujeme si právo odmietnuť účastníka prihláseného po uzávierke prihlášok a vyradiť účastníka nerešpektujúceho platné epidemiologické opatrenia v hotelovom zariadení a opatrenia oznámené a nastavené usporiadateľom
  • účastník bude zaradený na konzultačné stretnutie ak sa prihlási (objednávka) a zároveň uhradí účastnícky poplatok. V prípade neúčasti sa účastnícky poplatok nevracia.
  • ak účastník zruší svoju účasť 5 dní a menej pred termínom prednášok je storno poplatok 100% účastníckeho poplatku; ak účastník zruší svoju účasť 6 - 15 dní pred termínom prednášok je storno poplatok 50% účastníckeho poplatku.
  • výška účastníckeho poplatku je uvedená s príslušnou DPH a je stanovená dohodou.  Zmena programu vyhradená

  Recenzie
  Napíšte vlastnú recenziu
  Recenzujete: AKTUÁLNE OTÁZKY SAMOSPRÁVY OBCÍ A MIEST /3-dňové/