AKTUÁLNE OTÁZKY SAMOSPRÁVY OBCÍ A MIEST /3-dňové/

Opatrenia platné pre ubytovanie a účasť na hromadnom podujatí: • pre ubytovanie ako aj konzultačné stretnutie (hromadné podujatie) platia opatrenia pre okres v 1. stupni ohrozenia (COVID AUTOMAT)

 • ubytovanie a konzultačné stretnutie sa zrealizuje v režime OTP - ubytovanie a vstup na podujatie bude umožnené iba očkovaným, testovaným a tým, čo prekonali ochorenie COVID, tak ako je to uvedené v § 1 ods. 2 vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR č. 241/2021

 • povinné nosenie respirátora v interiéri

Počet voľných miest: 4

Dátum konania: 14.09.2021 - 16.09.2021

Registrácia možná do: 06.09.2021


Na stiahnutie

323,00 €
  • Ak chcete zakúpiť školenie pre viac osôb, vyplňte údaje pre prvú osobu, vložte produkt do košíka a postup opakujte.
 • Potrebujete poradiť?

  Pre Viac informácii o produktoch a službách nás neváhajte kontaktovať:

  Popis produktu
  Detaily

  PROGRAM


  utorok

  14. september 2021

         od  12.00 hod.      prezentácia účastníkov

  14.30 -  18.45 hod.      prednášky / aktívne konzultácie (doc. JUDr. Jozef Sotolář, PhD.)

         od  20.00 hod.      voľná diskusia k aktuálnym problémom  (výmenný konzultačný servis)

  témy:

  • VÝMENNÝ KOMUNÁLNY SERVIS - upozornenia na aktuálne zmeny v právnych predpisoch, nové významné odborné stanoviská a vyjadrenia orgánov štátnej správy, dôležité rozhodnutia a nálezy súdov, rozhodovacia činnosť orgánov Európskej únie, ...
  • OCHRANA OSOBNOSTI, SÚKROMIA A OSOBNÝCH ÚDAJOV VEREJNÝCH FUNKCIONÁROV OBCE (starosta obce a poslanci obecného zastupiteľstva) A ZAMESTNANCOV OBCE (zodpovednosť za nepravdivé vyhlásenia) – zásadné a významné otázky pre obce - tzv. „očierňovanie bez dôkazov“ - rozbor a možnosti ochrany (občianskoprávne a trestnoprávne), sloboda prejavu vrátane práva vyslovovať kritiku musí mať v demokratickej spoločnosti svoje medze – judikatúra, zákonný test proporcionality, sloboda prejavu a jej hranice – lživé, klamlivé a nepravdivé informácie, ohováranie, kritika – opodstatnená a neopodstatnená, viažuca sa na verejného funkcionára alebo na jeho súkromie,  povinnosť zniesť viac kritiky – a jej medzinárodné a ústavné mantinely, zodpovednosť za nepravdivé vyhlásenia a nesprávny úradný postup, vyhlásenia verejných činiteľov v médiách a tlači ako výkon verejnej moci a právne otázky s tým súvisiace, ...


  streda

  15. september 2021

  09.00 -  12.00 hod.      prednášky / aktívne konzultácie  (doc. JUDr. Jozef Sotolář PhD.)

  12.30 -  14.45 hod.      obedňajšia prestávka

  14.45 – 18.45 hod.      prednášky / aktívne konzultácie (doc. JUDr. Jozef Sotolář PhD.)

          od 20.30 hod.      voľná diskusia k aktuálnym problémom  (výmenný konzultačný servis)

  témy:

  • ÚZEMNÝ PLÁN OBCE (ZÓNY OBCE) – nástroj na zásadnú reguláciu a efektívnu správu územia obce (nastavenie štandardov a parametrov žiaducich pre obec)  – právny rozbor vrátane aktuálnej judikatúry súdov pre obce – regulatívy odporúčané pre obce, možnosti ich začlenenia do územného plánu alebo do iných normatívnych predpisov obce (VZN), rozbor jednotlivých regulatívnych nástrojov obce v rámci riešenia početných sporov medzi obyvateľmi obce a vlastníkmi nehnuteľností – všetko  v kontexte zákonov a poslednej aktuálnej judikatúry, všeobecná záväznosť normatívnych rozhodnutí obce pri aplikácii v jednotlivých konaniach, vrátane záväznosti pre orgány štátnej správy („postačuje na ne odkázať“ – nie je potrebné odôvodňovať v rámci individuálnych konaní, ...), susedské a stavebné spory a ich riešenie prostredníctvom regulatívov (tzv. normatívny spôsob) a jeho zásadné výhody pre obec, súvisiace otázky, ....
  • VYVLASTNENIE A/ALEBO VECNÉ BREMENO – porovnanie a výhody riešenia pre obce (zásadné postupy a zmeny - po posledných zjednocujúcich rozhodnutiach najvyššieho súdu – aktuálna judikatúra súdov pre obce) – rozdiely medzi zákonným vecným bremenom a vyvlastnením (nadobudnutím vlastníctva), trvalosť a dočasnosť – výhody a nevýhody riešenia,  rozlišovanie vhodnosti a výhodnosti jednotlivých postupov s ohľadom na poslednú významnú rozhodovaciu činnosť v prospech obcí, zákonné vecné bremeno a jednorázová výplata majetkového charakteru viazaná na prvého vlastníka s existenciou premlčania, súvisiace otázky, minimum potrebných vedomostí pre obce – nastavenie koncepcie na tomto úseku činnosti obce, ...
  • VYVLASTŇOVACIE KONANIE - VYVLASTNENIE POZEMKOV POD MIESTNYMI KOMUNIKÁCIAMI V PROSPECH OBCE (jedna z možností riešenia) definitívne vyriešenie problému - najneskôr do 31. 12. 2030  (jednorázové právo obce, ktoré po tomto dátume zaniká), rozdiel medzi vyvlastnením – trvalé riešenie vzťahu a zákonným vecným bremenom – dočasné riešenie problému, judikatúra súdov k výhodnosti postupov, obligatórne predpoklady na realizáciu vyvlastnenia – rozpočtové, organizačné - geometrický plán, porealizačné zameranie, znalec – ocenenie, obligatórne jednotlivé štádiá vyvlastňovacieho konania – ponukové konanie a samotné vyvlastnenie, ...

  štvrtok - doobeda

  16. september 2021

  09.00  -  11.00  hod.   prednášky / aktívne konzultácie (doc. JUDr. Jozef Sotolář PhD.)

         cca  11.00 hod.   ukončenie trojdňových konzultácií

  téma:

  • ROZHODNUTIE OBCE – obsahové a formálne náležitosti, špecifiká samosprávy  - všetko o rozhodnutiach a ich špecifikách podľa európskej judikatúry v podmienkach obce, rozhodnutie obce - rozbor nedostatkov a nezákonnosti v postupe a činnosti orgánov samosprávy obce, vymedzenie a charakteristiky nosných pojmov po posledných zmenách, obsah rozhodnutia obce  - praktický a detailný rozbor obsahu  – interaktívnou formou, zákonné odlišnosti a osobitosti v samospráve, obsahové a formálne náležitosti rozhodnutí obce – výrok rozhodnutia (členenie), odôvodnenie a poučenie o opravnom prostriedku podložené judikatúrou súdov, minimálne zákonné náležitosti výrokovej časti a odôvodnenia rozhodnutia obce, zákonné požiadavky na poučenie o opravnom prostriedku (originálne a prenesené kompetencie), špecifiká postavenia orgánov a zamestnancov obce, oprávnenie na rozhodovanie, splnomocnenie – poverenie – zákonné poverenie a pod., praktické návody a obligatórne riešenia v podmienkach obcí

  ORGANIZAČNÉ POKYNY - opatrenia pri ohrození verejného zdravia:

  Opatrenia platné pre ubytovanie a účasť na hromadnom podujatí:

  • pre ubytovanie ako aj konzultačné stretnutie (hromadné podujatie) platia opatrenia pre okres v 1. stupni ohrozenia (COVID AUTOMAT)
  • ubytovanie a konzultačné stretnutie sa zrealizuje v režime OTP - ubytovanie a vstup na podujatie bude umožnené iba očkovaným, testovaným a tým, čo prekonali ochorenie COVID, tak ako je to uvedené v § 1 ods. 2 vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR č. 241/2021.

   „ Za osobu v režime očkovaná, testovaná, alebo prekonala ochorenie COVID-19 (ďalej len „ osoba v režime OTP“) sa na účely tejto vyhlášky považuje:

   • osoba plne očkovaná,
   • osoba, ktorá je schopná sa preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu, alebo
   • osoba prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami“

   

  • kapacita kongresových priestorov umožňuje realizáciu tohto stretnutia (maximálna možná kapacita v stupni 1. ohrozenia COVID AUTOMATU je 150 miest – počet prihlásených účastníkov cca 50 osôb)
  • povinné nosenie respirátora v interiéri
  • wellness – povolené s dodržaním určitých podmienok (potreba vopred sa nahlásiť na určitý čas z dôvodu obmedzenej kapacity)

  ORGANIZAČNÉ POKYNY:

  • termín konania: 14. – 16. september 2021
  • miesto konania: hotel Patria, Štrbské Pleso
  • v prípade nevyhnutnosti zrušenia podujatia z dôvodu hygienických a epidemiologických podmienok prihlásení účastníci budú automaticky a prednostne zaradení na konzultačné stretnutie v mesiaci november 2021 (bez potreby prihlasovania sa), o čom budú upovedomení. V prípade, že prihlásený účastník nebude súhlasiť so zmenou termínu, budú mu vrátené finančné prostriedky v plnej výške.
  • účastník vyhlasuje, že bude rešpektovať aktuálne hygienické a epidemiologické opatrenia platné pre hotelové zariadenie v čase konania podujatia a zároveň berie na vedomie, že v prípade porušenia môže byť vylúčený ako účastník podujatia bez nároku na vrátenie finančných prostriedkov
  • účastník súhlasí s poskytnutím e-mailovej adresy a kontaktného telefónneho čísla, prípadne aj ďalších údajov na účely splnenia epidemiologických opatrení
  • účastnícky poplatok za trojdňové prednášky: 528,00 € s DPH (440,00 bez DPH) zahŕňa:
   - kongresový poplatok, odmeny konzultantom, sprostredkovanie ubytovacích a stravovacíh služieb, rozsiahle pracovné manuály v hodnote: 323,00 € s DPH
   - 2x ubytovanie (izba LUX) v cene sú zahrnuté raňajky, vstup do wellness a do bazéna (podľa akutálnych hygienických podmienok), parkovné mimo hotelovej garáže, miestna daň z ubytovania v hodnote: 121,00 € s DPH
   - stravovanie (obed 1x, večera 2x, občerstvenie (realizované podľa aktuálnych epidemiologických podmienok v hoteli) v hodnote: 84,00 € s DPH
  • možnosť objednať komplexný prehľad „Aktuálnej judikatúry pre obce“ za cenu 96,- € s DPH. Klienti advokátskej kancelárie JUDr. Sotolář a JUDr. Sotolářová majú možnosť si tento produkt objednať bezodplatne.
  • pre neprihlásených účastníkov je cena za rozsiahle pracovné materiály a prezentácie 258,- € s DPH.
  • hotel má iba dvojposteľové izby (výlučne typu „LUX“) - samostatné ubytovanie je možné iba po dohode s organizátorom (vyznačiť hneď pri objednávke) - cena samostatného ubytovania sa navyšuje o sumu 67,- € s DPH za celý pobyt.
  • ubytovanie je možné zabezpečiť len na celú konferenciu a účastník sa zaväzuje akceptovať obsadenie izieb podľa aktuálnych epidemiologických podmienok a súhlasí s úhradou zodpovedajúcej ceny k tomu prislúchajúcej
  • vyhradzujeme si právo odmietnuť účastníka prihláseného po uzávierke prihlášok a vyradiť účastníka nerešpektujúceho platné epidemiologické opatrenia v hotelovom zariadení a opatrenia oznámené a nastavené usporiadateľom
  • účastník bude zaradený na konzultačné stretnutie ak sa prihlási (objednávka) a zároveň uhradí účastnícky poplatok. V prípade neúčasti sa účastnícky poplatok nevracia.
  • ak účastník zruší svoju účasť 5 dní a menej pred termínom prednášok je storno poplatok 100% účastníckeho poplatku; ak účastník zruší svoju účasť 6 - 15 dní pred termínom prednášok je storno poplatok 50% účastníckeho poplatku.
  • výška účastníckeho poplatku je uvedená s príslušnou DPH a je stanovená dohodou.


  Zmena programu vyhradená

  Recenzie
  Napíšte vlastnú recenziu
  Recenzujete: AKTUÁLNE OTÁZKY SAMOSPRÁVY OBCÍ A MIEST /3-dňové/