Nový

AKTUÁLNE OTÁZKY SAMOSPRÁVY OBCÍ A MIEST /3-dňové/


 • podrobný a detailný rozbor „Zásad hospodárenia s majetkom obce“ po poslednej veľkej novelizácii – na praktickom vzorovom dokumente

 • podrobný a detailný praktický rozbor zákonných postupov pri nadobúdaní majetku – najmä nehnuteľného, zákonné kritériá kúpy majetku

 • podrobný rozbor schvaľovania jednotlivých zmlúv v rámci obce – v rámci režimov verejného obstarávania i mimo neho

 • podrobný rozbor  pojmov transparentnosť, hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť alebo účelnosť a ich judikatórne vymedzenie, tzv. preukaznosť (overiteľnosť) postupov, zásada rovnakého zaobchádzania (neutrality - objektívnosti), zásada zákazu diskriminácie (nediskriminácia)

 • územný plán obce – nevyhnutné zmeny v obci - minimálna štruktúra  (stanovenie regulatívov – obmedzení a zákazov určitých aktivít a činností)


 


Počet voľných miest: 100

Dátum konania: 07.11.2023 - 09.11.2023

Registrácia možná do: 25.10.2023


363,00 €
  • Ak chcete zakúpiť školenie pre viac osôb, vyplňte údaje pre prvú osobu, vložte produkt do košíka a postup opakujte.
 • Potrebujete poradiť?

  Pre Viac informácii o produktoch a službách nás neváhajte kontaktovať:

  * Povinne vyplnené polia

  Popis produktu
  Detaily

  V roku 2023 sme sa rozhodli pre špecializované odborné konzultácie k oblastiam, ktoré si vyžadujú zvýšenú pozornosť všetkých osôb v samospráve – a to v nadväznosti na zásadné novelizácie. S účinnosťou od 01. 11. 2023 nadobúda totiž účinnosť veľká novelizácia zákona o majetku obcí pod č. 137/2023 Z. z., ktorá jednak vymedzuje nové pojmy a jednak zakladá nové obligatórne postupy pri nakladaní s majetkom obce (rozsiahle hmotnoprávne i procesnoprávne inštitúty).

  Týka sa to najmä pochopenia majetkových otázok  – a potreby zásadne zmeniť a doplniť „Zásady hospodárenia s majetkom obce“ a taktiež niektoré ďalšie predpisy (najmä Štatút obce). Rovnako tak rezonuje v rámci obcí a miest nepochopená a dlho diskutovaná problematika kompetencií pri uzatváraní zmlúv - obecné zastupiteľstvo alebo starosta obce na strane jednej ale aj povinnosť alebo právo uzavrieť zmluvy v rámci režimu verejného obstarávania na strane druhej a nakoniec aké sú možnosti pri nadobúdaní a predaji majetku obce. Pritom stále badať nezrovnalosti v prístupe k nakladaniu s majetkom obce – zákonné podmienky, hlasovanie, výnimky.

  Aj toto odborné stretnutie bude realizované formou aktívnych konzultácií, kde skákanie do reči je žiaduce a veľmi vhodné = vrchol slušnosti. Prednášky/konzultácie budú prebiehať interaktívnou formou a každý účastník  obdrží  rozsiahly materiál v tlačenej podobe a následne elektronicky aj početné ďalšie dokumenty a súborné materiály.

  PROGRAM

  utorok
  07. november 2023

  od 11.30 hod. prezentácia účastníkov
  14.00 - 14.30 hod.

  otvorenie konferencie
  ponuka a prezentácia produktov firmy SOTAC, s.r.o. pre obce a nového webového sídla; návrh odbornej spolupráce

  14.30 - 19.15 hod. prednášky / aktívne konzultácie (doc. JUDr. Jozef Sotolář, PhD.)
  od 20.00 hod. voľná diskusia k akutálnym problémom (výmenný konzultačný servis)

  témy:
  • VÝMENNÝ KOMUNÁLNY SERVIS upozornenia na aktuálne zmeny v právnych predpisoch, nové významné odborné stanoviská a vyjadrenia orgánov štátnej správy, dôležité rozhodnutia a nálezy súdov, rozhodovacia činnosť orgánov Európskej únie, ...

  • „ZÁSADY HOSPODÁRENIA A NAKLADANIA S MAJETKOM OBCE“ - zákonná povinnosť zásadnej novelizácie a dopracovania pre každú obec
   (nevyhnutné zmeny a doplnenia podľa novelizácie s účinnosťou od 01. 11. 2023)
   (podrobný a detailný praktický rozbor „Zásad hospodárenia s majetkom obce“ v kontexte novelizácie zákona o majetku obce pod č. 137/2023 Z.z., hospodárenie s majetkom obce ako ústavná hodnota a transparentnosť nakladania s majetkom – nové pojmy a ich vymedzenie po novelizácii, prípravná etapa – povinnosť zverejniť návrh, povinnosť dať priestor verejnosti, povinnosť prerokovať pripomienky určovanie platu starostu obce – zákonný nárok, minimálna zákonná štruktúra zásad - zohľadňujúca poslednú novelizáciu, rozbor jednotlivých častí zásad, vymedzenie kompetencií jednotlivých orgánov obce – obecného zastupiteľstva a starostu obce po novelizácii (potrebné zmeny a úpravy v zásadách) – a to vrátane poslednej rozhodovacej činnosti súdov, nakladanie s majetkovými právami obce – základné zmeny na zapracovanie do zásad (peňažné prostriedky na účtoch, faktúry, pohľadávky z daňových a nedaňových vzťahov, záväzky obce, ...) – rozhodovanie obecného zastupiteľstva alebo starostu obce, prípadne povereného zamestnanca obce, praktický rozbor § 9 a § 9a zákona o majetku obcí – po poslednej zmene, detailný rozbor a postupy pri predaji a kúpe majetku – po poslednej novelizácii, praktický rozbor pojmu zámer – a jeho uplatňovanie na úrovni obce po novelizácii, dôvodová správa (k návrhu na nakladanie s majetkom obce v ľubovoľnej podobe) – ako zákonná nevyhnutnosť po poslednej zmene, predaj majetku obce za „symbolickú cenu“ – zákonná úprava, oprávnenia a povinnosti, detailný rozbor dôvodov hodných osobitného zreteľa po novelizácii (tri zákonné podmienky, ďalšie formálne a obsahové zákonné podmienky) – a spôsob preukázania na úrovni obce (praktické vymedzenie a oblasti aplikácie), detailný rozbor dôvodov na priamy predaj majetku obce po novelizácii – a spôsob preukázania na úrovni obce, zákonné vymedzenie podmienok na zníženie kúpnej alebo nájomnej ceny – obligatórne postupy obce, kritéria nakladania s prebytočným a neupotrebiteľným majetkom (trvale a dočasne prebytočný) – zásadné zmeny, starostlivosť riadneho hospodára pri nakladaní s majetkom obce – limity a mantinely pre obecné zastupiteľstvo a starostu obce, nemožnosť zasahovania obecného zastupiteľstva do rozhodovania starostu obce a opačne)
   +   vzor „Zásad nakladania s majetkom obce“ po poslednej novelizácii so zapracovaním všetkých zmien obdrží každý účastník konzultácií

  streda
  08.  november 2023

  09.00 - 12.30 hod. prednášky / aktívne konzultácie (doc.JUDr. Jozef Sotolář, PhD.)
  12.30 - 14.45 hod. obedňajšia prestávka
  13.15 - 14.30 hod. individuálne konzultácie pre účastníkov
  (vnútorný vestibul oproti recepcii hotela)
  (doc. JUDr. Jozef Sotolář PhD., JUDr. Martin Sotolář)
  14.45 - 19.15 hod. prednášky / aktívne konzultácie (doc.JUDr. Jozef Sotolář, PhD.)
  od 20.15 hod. voľná diskusia k akutálnym problémom (výmenný konzultačný servis)

  témy:
  • KÚPA MAJETKU OBCOU (NADOBÚDANIE MAJETKU OBCOU)  
   -
   zákonné kritériá a praktický rozbor všetkých zákonných alternatív
   (podrobný a detailný praktický rozbor zákonných postupov pri nadobúdaní majetku – najmä nehnuteľného majetku  - zo strany obce, zákonné kritériá kúpy majetku – potrebnosť, nevyhnutnosť, prevažujúci verejný účel, odborné posúdenie kúpnej ceny, dôvodová správa – jej obsahové a formálne náležitosti a obligatórne súčasti, zákonná postupnosť kúpy majetku, rozhodovanie o kúpe, ...)
   +   vzorovú „Dôvodovú správu“   k nadobúdaniu majetku obcou  obdrží každý účastník konzultácií

  • SCHVAĽOVANIE  ZMLÚV  V  OBECNOM  ZASTUPITEĽSTVE - praktický rozbor všetkých zákonných alternatív
   (od verejného obstarávania až po zákon o majetku obcí a osobitné zákony)
   (doposiaľ nedostatočne pochopená problematika v samospráve obcí – nevyhnutnosť  znalostí pre každú obec)
   (podrobný a detailný praktický rozbor schvaľovania jednotlivých druhov a typov zmlúv v samospráve – prvý a zásadný rozbor veľmi zložitej problematiky na podklade rozhodnutí súdov a zmien právnej úpravy, na podklade dôvodových správ k zákonom, rozpočet obcejeho dopad na schvaľovanie konkrétnych zmlúv obecným zastupiteľstvom a starostom obce (prepojenie objemového nasmerovania a konkrétneho schvaľovania) – zákonné a judikatórne rozlišovanie, zákonné predpoklady uzavretia zmlúv – ich preukaznosť (transparentnosť, hospodárska súťaž, štátna pomoc, hospodárnosť a efektívnosť nakladania s majetkom) a predpoklad schválenia zámeru, možnosť uzavrieť zmluvu a zákonná povinnosť uzavrieť zmluvu (tzv. kontraktačná povinnosť) v samospráve, nemožnosť zasahovania obecného zastupiteľstva do rozhodovania starostu obce a opačne, starostlivosť riadneho hospodára pri nakladaní s majetkom obce – limity a mantinely pre obecné zastupiteľstvo a starostu obce, vyhradená povinnosť schvaľovania zmlúv obecným zastupiteľstvom – a to aj ako výsledok verejného obstarávania (zákonné a judikatórne limity) a kedy už obecné zastupiteľstvo nerozhoduje a zmluvy schvaľuje a podpisuje starosta obce, vyhradená povinnosť schvaľovania zmlúv starostom obce, zásadné zákonné rozlišovanie režimov schvaľovania zmlúv – zásadné odlišnosti (kúpa majetku – súkromnoprávny režim Občianskeho alebo Obchodného zákonníka, predaj majetku a prenájom majetku – režim zákona o majetku obcí a zákona o obecnom zriadení, režimy verejného obstarávania - zmluvy o dielo, tovar a služby – zákon o verejnom obstarávaní a osobitné právne režimy, režimy osobitných zmluvných typov) – praktický rozbor, uzatváranie zmlúv v osobitných prípadoch a uzatváranie zmlúv v jednotlivých etapách – kompetencie obecného zastupiteľstva a starostu obce, režim zákona o majetku obcí (kto schvaľuje zmluvy ako výsledok verejnej obchodnej súťaže, dobrovoľnej dražby, priameho predaja -  kedy sa už nesmú a už nie je potrebné výsledky schvaľovať, ...), režim verejného obstarávania  a režim mimo verejného obstarávania – procesy a postupy schvaľovania jednotlivých zmlúv (kto schvaľuje zmluvy ako výsledok verejného obstarávania, kedy už nie je potrebné výsledok verejného obstarávania schvaľovať, ...), režim mimo verejného obstarávania – procesy a postupy schvaľovania jednotlivých zmlúv (kto schvaľuje zmluvy, kedy už nie je potrebné výsledok schvaľovať, ...), nakladanie s majetkovými právami obce – základné rámec (peňažné prostriedky na účtoch, faktúry, pohľadávky z daňových a nedaňových vzťahov, záväzky obce, ...) – rozhodovanie obecného zastupiteľstva alebo starostu obce, prípadne povereného zamestnanca obce)

  • TRANSPARENTNOSŤ, HOSPODÁRNOSŤ, EFEKTÍVNOSŤ A OSTATNÉ POJMY PRI NAKLADANÍ S MAJETKOM OBCE a V RÁMCI VEREJNÉHO  OBSTARÁVANIA - praktické návody na riešenie a odôvodnenie postupov orgánov obce
   (všetko na podklade judikatúry a rozhodnutí európskych súdov)
   (základný a východiskový argumentačný i právny nástroj obce, podrobný rozbor pojmov a ich judikatórne vymedzenie, preukaznosť (overiteľnosť) postupov, zásada transparentnosti (otvorenosti, resp. tzv. priehľadnosti), zásada rovnakého zaobchádzania (neutrality - objektívnosti), zásada zákazu diskriminácie (nediskriminácia), zásada hospodárnosti, zásada efektívnosti, zásada účinnosti, zásada účelnosti, zásada primeranosti, princíp koncentrácie (zásada koncentrácie úsilia), pojem „ústavne konformný výklad“, konanie „in fraudem legis“, konanie „contra legem“, ... )


  štvrtok
  09. november 2023

  08.30 - 11.30 hod. prednášky / aktívne konzultácie (doc. JUDr. Jozef Sotolář, PhD.)
  cca 11.30 hod. ukončenie trojdňových prednášok
  13.00 - 16.30 hod. individuálne konzultácie pre účastníkov
  (vnútorný vestibul oproti recepcii hotela)
  (doc. JUDr. Jozef Sotolář PhD., JUDr. Martin Sotolář)

  témy:
  • ÚZEMNÝ PLÁN A ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE – NOVÉ ZÁKONY
   (tzv. regulatívne plánovanie v obci v kontexte obligatórneho územného plánu každej obce) – nové zákony o územnom plánovaní a stavebný zákon
   (predchádzanie sporom a právne a skutkové možnosti každej obce)
   (rozbor jednotlivých regulatívnych nástrojov obce v rámci riešenia vzťahov medzi obyvateľmi obce a vlastníkmi nehnuteľností, podnikateľskými subjektami a ostatnými osobami – všetko  v kontexte zákonov a poslednej aktuálnej judikatúry, rozlišovanie možností obce na úseku normatívneho rozhodovania (a koncepčného) – územný plán, koncepcie rozvoje jednotlivých oblastí života obce a pod.) a individuálneho rozhodovania orgánov obce, územný plán – ako zásadný nástroj regulovania spoločenských vzťahov na území obce, územný plán – ako zásadný a základný nástroj ktorý ovplyvňuje stavebné konanie a presadzuje lokálny verejný záujem, možnosti a odporúčania pre obce, judikatúra súdov, praktické návrhy riešení, ...)

  ORGANIZAČNÉ POKYNY:

  • termín konania: 07. 11. – 09. 11. 2023
  • miesto konania: hotel Patria, Štrbské Pleso
  • účastník vyhlasuje, že bude rešpektovať aktuálne hygienické a epidemiologické opatrenia platné pre hotelové zariadenie v čase konania podujatia a zároveň berie na vedomie, že v prípade porušenia môže byť vylúčený ako účastník podujatia bez nároku na vrátenie finančných prostriedkov
  • účastník súhlasí s poskytnutím e-mailovej adresy a kontaktného telefónneho čísla, prípadne aj ďalších údajov na účely splnenia epidemiologických opatrení
  • účastnícky poplatok za trojdňové prednášky: 588,00 € s DPH (490,00 bez DPH) zahŕňa:
   - kongresový poplatok, odmeny konzultantom, režijné a organizačné náklady, hygienické a epidemiologické náklady, sprostredkovanie ubytovacích a stravovacíh služieb, rozsiahle pracovné manuály v hodnote: 363,00 € s DPH
   - 2x ubytovanie (izba LUX) v cene sú zahrnuté raňajky, vstup do wellness a do bazéna (podľa akutálnych hygienických podmienok), parkovné mimo hotelovej garáže, miestna daň z ubytovania v hodnote: 130,00 € s DPH
   - stravovanie (obed 1x, večera 2x, občerstvenie (realizované podľa aktuálnych epidemiologických podmienok v hoteli) v hodnote: 95,00 € s DPH
  • možnosť k tomu objednať komplexný prehľad „Aktuálnej judikatúry pre obce“ za cenu 96,- € s DPHKlienti spolupracujúcej advokátskej kancelárie JUDr. Sotolář a JUDr. Sotolářová majú možnosť si tento produkt objednať bezodplatne.
  • pre neprihlásených účastníkov je cena za rozsiahle pracovné materiály a prezentácie 258,- € s DPH.
  • v prípade záujmu neprihlásených osôb o komplexný prehľad aktuálnej judikatúry na CD je cena 192,- € s DPH.
  • hotel má iba dvojposteľové izby (výlučne typu „LUX“) - samostatné ubytovanie je možné iba po dohode s organizátorom (vyznačiť hneď pri objednávke) - cena samostatného ubytovania sa navyšuje o sumu 80,- € s DPH za celý pobyt.
  • ubytovanie je možné zabezpečiť len na celú konferenciu a účastník sa zaväzuje akceptovať obsadenie izieb podľa aktuálnych epidemiologických podmienok a súhlasí s úhradou zodpovedajúcej ceny k tomu prislúchajúcej
  • vyhradzujeme si právo odmietnuť účastníka prihláseného po uzávierke prihlášok a vyradiť účastníka nerešpektujúceho platné epidemiologické opatrenia v hotelovom zariadení a opatrenia oznámené a nastavené usporiadateľom
  • účastník bude zaradený na konzultačné stretnutie ak sa prihlási (objednávka) a zároveň uhradí účastnícky poplatok. V prípade neúčasti sa účastnícky poplatok nevracia.
  • ak účastník zruší svoju účasť 5 dní a menej pred termínom prednášok je storno poplatok 100% účastníckeho poplatku; ak účastník zruší svoju účasť 6 - 15 dní pred termínom prednášok je storno poplatok 50% účastníckeho poplatku.
  • výška účastníckeho poplatku je uvedená s príslušnou DPH a je stanovená dohodou.


  Zmena programu vyhradená!

  Recenzie
  Napíšte vlastnú recenziu
  Recenzujete: AKTUÁLNE OTÁZKY SAMOSPRÁVY OBCÍ A MIEST /3-dňové/