AKTUÁLNE OTÁZKY SAMOSPRÁVY OBCÍ A MIEST /3-dňové/

Ukončenie predpredaja 19.07.2020

Počet voľných miest: 30

Dátum konania: 20.10.2020 - 22.10.2020

Registrácia možná do: 06.10.2020

250,00 €
  • Ak chcete zakúpiť školenie pre viac osôb, vyplňte údaje pre prvú osobu, vložte produkt do košíka a postup opakujte.
 • Potrebujete poradiť?

  Pre Viac informácii o produktoch a službách nás neváhajte kontaktovať:

  * Povinne vyplnené polia

  Popis produktu
  Detaily

  P R O G R A M 

  20. október 2020

  od 11.30 hod.  prezentácia účastníkov
  14.00 - 19.00 hod. prednášky / aktívne konzultácie (doc. JUDr. Jozef Sotolář, PhD.)
  od 20.30 hod. voľná diskusia k problémom, ktoré zaujímajú účastníkov (výmenný konzultačný servis)

  • ÚVOD – VÝMENNÝ KOMUNÁLNY SERVIS - upozornenia na aktuálne zmeny v právnych predpisoch, nové významné odborné stanoviská a vyjadrenia orgánov štátnej správy, dôležité rozhodnutia a nálezy súdov, rozhodovacia činnosť orgánov Európskej únie.
  • OCHRANA OSOBNOSTI, SÚKROMIA A OSOBNÝCH ÚDAJOV VEREJNÝCH FUNKCIONÁROV OBCE (starostu obce) A ZAMESTNANCOV OBCE - tzv. „očierňovanie bez dôkazov“- rozbor a možnosti ochrany (občianskoprávne a trestnoprávne), sloboda prejavu vrátane práva vyslovovať kritiku musí mať v demokratickej spoločnosti svoje medze – judikatúra, zákonný test proporcionality, sloboda prejavu a jej hranice– lživé, klamlivé a nepravdivé informácie, ohováranie, kritika – opodstatnená a neopodstatnená, viažuca sa na verejného funkcionára alebo na jeho súkromie, , povinnosť zniesť viac kritiky – a jej medzinárodné a ústavné mantinely.
  • OBEC AKO OPATROVNÍK - právne možnosti obce pred súdmi, obec ako hmotnoprávny opatrovník a procesnoprávny opatrovník – postup súdov a obrana obce, ostatné druhy opatrovníctva obce – majetkový opatrovník, poručník, praktické návody, rozbor nosných rozhodnutí súdov pre obce v oblasti opatrovníka.

  21. október 2020

  09.00 - 12.30 hod. prednášky / aktívne konzultácie (doc. JUDr. Jozef Sotolář PhD.)
  12.30 - 14.45 hod. obedová prestávka
  14.45 – 19.00 hod. prednášky / aktívne konzultácie (doc. JUDr. Jozef Sotolář PhD.)
  od 20.30 hod. voľná diskusia k problémom, ktoré zaujímajú účastníkov
  (výmenný konzultačný servis)

  • VYVLASTNENIE POZEMKOV POD MIESTNYMI KOMUNIKÁCIAMI V PROSPECH OBCE  – definitívne vyriešenie problému - najneskôr však do 31. 12. 2020 mimoriadne a časovo obmedzené - jednorázové právo obce, ktoré po tomto dátume zaniká, rozdiel medzi vyvlastnením – trvalé riešenie vzťahu a zákonným vecným bremenom – dočasné riešenie problému, obligatórne predpoklady na realizáciu vyvlastnenia – rozpočtové, organizačné - geometrický plán, porealizačné zameranie, znalec – ocenenie, obligatórne štádiá vyvlastňovacieho konania – ponukové konanie a samotné vyvlastnenie

  • MOTOROVÉ VOZIDLÁ A  MECHANIZÁCIA OBCE (od osobných až po hasičské vozidlá obce), CESTOVNÉ NÁHRADY A  REPREZENTAČNÉ VÝDAVKY V  PODMIENKACH OBCE autoprevádzka obce –  osobné motorové  vozidlá, poslanci a ich vozidlá, hasičská technika- zverenie, dohody a zmluvy, mechanizácia v obci – traktory, posypové vozidlá, mikrobusy a autobusy, používanie motorového vozidla pre potreby obce – služobné motorové vozidlo a súkromné motorové vozidlo (služobné auto na súkromné účely a súkromné auto na služobné účely), cestovné náhrady –smernice a vnútorné predpisy na úseku cestovných náhrad, zmluvné vzťahy pri používaní vozidiel a zariadení obce – návrhy riešení, reprezentačné výdavky obce
    
  • NOSNÉ PRINCÍPY A ZÁSADY VEREJNÉHO  OBSTARÁVANIA PRE OBCE  - základný a východiskový argumentačný i právny nástroj obce pri obstarávaní, rozbor základných pojmov, zákonné a judikatórne vymedzenie základných zásad, viazanosť rozpočtom verejného obstarávateľa, tzv. férové konanie  - spravodlivý obchod (fair trade), preukaznosť (overiteľnosť)  dôvodov, preukaznosť (overiteľnosť) postupov,   žurnalizovaný spis, zásada zákazu obmedzenia voľného pohybu tovaru, zásada transparentnosti (otvorenosti, resp. tzv. priehľadnosti), zásada rovnakého zaobchádzania (neutrality - objektívnosti), zásada zákazu diskriminácie (nediskriminácia), zásada hospodárnosti, zásada efektívnosti, zásada účinnosti, zásada účelnosti, zásada primeranosti, princíp koncentrácie (zásada koncentrácie úsilia)

  22. október 2020 – program dopoludnia

  09.00 - 11.30 hod. prednášky / aktívne konzultácie (doc. JUDr. Jozef Sotolář PhD.)
  cca 11.30 hod. ukončenie trojdňových prednášok

  • VEREJNÉ CINTORÍNY NA ÚZEMÍ OBCE - po poslednej veľkej novele s účinnosťou od 01. 01. 2020, všetko o cintorínoch pre obce a mestá, vrátane vysporiadania pozemkov pod cintorínmi, zákonné vymedzenie verejného cintorína a ostatných cintorínov na území obce, rozlišovanie vlastníctva pozemkov na cintoríne a povinnosť spravovať verejný cintorín obcou bez ohľadu na vlastníctvo pozemkov, obsah pojmu spravovať – zákonná starostlivosť o zeleň, chodníky a čistotu na verejnom cintoríne, oplotenie, stromy, prístupnosť a dostupnosť hrobových miest, regulatívy obce – od všeobecne záväzného nariadenia, cez prevádzkový poriadok až po zmluvu o nájme hrobového miesta, sadzobník poskytovaných služieb – a jeho schvaľovanie orgánmi obce, územný plán a rozširovanie cintorína, pochovávanie „bezdomovcov“ a opustené hroby (vojnové hroby), tzv. tlecia doba a povinnosti s tým spojené, exhumácia hrobov, vzorová zmluva o nájme hrobového miesta je súčasťou materiálov

  Organizačné pokyny:

  • termín konania: 20. október – 22. október 2020
  • miesto konania: hotel Patria, Štrbské Pleso (Kongresová hala)
  • Možnosť objednať komplexný prehľad „Aktuálnej judikatúry pre obce“ za cenu 96,- € s DPH.
  • Pre neprihlásených účastníkov je cena za rozsiahle pracovné materiály a prezentácie 250,- € s DPH. V prípade záujmu nás kontaktuje na sotac@sotolar.sk
  • Hotel má iba dvojposteľové izby, preto cena samostatného ubytovania sa navyšuje o sumu 76,- € s DPH. Počet účastníkov je obmedzený rezervovanou ubytovacou kapacitou hotela (izby ŠTANDARD).  
  • Ubytovanie je možné zabezpečiť len na celú konferenciu.
  • Usporiadateľ si vyhradzuje právo neprijať prihlášku v prípade, ak bude prekročená kapacita.
  • Účastník bude zaradený na konzultačné stretnutie ak sa prihlási a zároveň uhradí účastnícky poplatok. V prípade neúčasti sa účastnícky poplatok nevracia.
  • Ak účastník zruší svoju účasť 5 dní a menej pred termínom prednášok je storno poplatok 100% účastníckeho poplatku; ak účastník zruší svoju účasť 6 - 15 dní pred termínom prednášok je storno poplatok 50% účastníckeho poplatku.
  • Výška účastníckeho poplatku je uvedená s príslušnou DPH a je stanovená dohodou.  _________________________________________________________________________________________________________________________

  Zmena programu vyhradená

  Recenzie
  Napíšte vlastnú recenziu
  Recenzujete: AKTUÁLNE OTÁZKY SAMOSPRÁVY OBCÍ A MIEST /3-dňové/